Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 14, Number 3 (March 2018) pp.405-626

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Theranostic Applications of Antibody-Based Systems in Human Diseases
Fei Ding, Yangguang Gao, Xianran He, and Yongmin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 405–429 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Diagnosis, Monitoring, and Control of Schistosomiasis—An Update
Yanqi Wu, Jiaqing Liu, Yifen Lin, Rennan Weng, Ran Chen, Jian Li, and Zhiyue Lv
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 430–455 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Advances in the Engineering of the Gene Editing Enzymes and the Genomes:
Understanding and Handling the Off-Target Effects of CRISPR/Cas9

Yufang Yin, Qian Wang, Li Xiao, Fengjiao Wang, Zhuo Song, Cuilan Zhou, Xuan Liu, Chungen Xing, Nongyue He,
Kai Li, Yan Feng, and Jia Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 456–476 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Multifunctional Hyaluronic Acid-Decorated Redox-Responsive Magnetic Complex
Micelle for Targeted Drug Delivery with Enhanced Antitumor Efficiency and
Anti-Cell-Migration Activity

Mangmang Sang, Zhongtao Zhang, Fulei Liu, Lejian Hu, Lingchao Li, Li Chen, Feng Feng, Wenyuan Liu, and Wei Qu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 477–495 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hyaluronan Based Tumor-Targeting and pH-Responsive Shell Cross-Linkable Nanoparticles
for the Controlled Release of Doxorubicin

Jianhong Liao, Haoran Zheng, Rui Hu, Jun Cao, Xuan Wei, Dan Li, Hua Zheng, and Yihua Yin
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 496–509 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Selenium and Iron Oxide Nanocomposites for Magnetically-Targeted Anti-Cancer Applications
Halla Laufey Hauksdσttir and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 510–525 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Interaction Between Hydrophobic Au Nanoparticles and Pulmonary Surfactant (DPPC) Monolayers
Kangzhen Zhang, Lianke Liu, Tingting Bai, and Zhirui Guo
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 526–535 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Investigation of ZnO/Poly(vinylidene fluoride) Nanocomposites with
Improved Mechanical, Piezoelectric, and Antimicrobial Properties for Orthopedic
Applications

Yuan Li, Linlin Sun, and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 536–545 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Polyethylenimine-Mediated CCR5 Gene Knockout Using Transcription Activator-Like
Effector Nucleases

Lian Jin, Yan Deng, Nongyue He, Lijun Wang, and Mengling Weng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 546–552 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Encapsulation of 5-Flurouracil into PLGA Nanofibers and Enhanced Anticancer Effect in
Combination with Ajwa-Dates-Extract (Phoenix dactylifera L.)

Fazal Khan, Musab Aldhahri, Mohammad Asif Hussain, Kalamegam Gauthaman, Adnan Memic, Adel Abuzenadah,
Taha Kumosani, Elie Barbour, Nazeeh Shuja Alothmany, and Rabah Wasil Aldhaheri

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 553–563 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Tiered Experimental Approach for Characterization and Silver Release of
Silver-Containing Wound Dressings

Liming Xu, Ru Bai, Xiang Cheng, Anliang Shao, Liang Chen, Shuxin Qu, and Chunying Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 564–574 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Generation of a Graft versus Anticancer Immune Response Through Skin Allograft
with Tumor

Yuan Fang, Sufang Zhou, Baoshi Zheng, Wenlin Gong, Yong Huang, Zhenghua Zhang, Chaofan Zhou, Huiling Wang,
Zhimei Huang, Liping Zhong, and Yongxiang Zhao

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 575–584 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Diffusion Tensor Imaging Evaluation of Axonal/White Matter Remodeling in a Mouse Model of
Diabetic Stroke Treated with Novel p38 MAPK Inhibitor, VCP979

Yu Cai, Chunqiang Lu, Tingting Xu, Yuanyuan Ma, Shudan Min, Peter Scammells, Binghui Wang, and Shenghong Ju
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 585–593 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]CD36 Upregulation in HT-29 Tumor Cells Cultured on 3D Multicellular Spheroids Culturing
Platform Based on Anisotropic Magnetic Hydrogel

Yi Zhang, Yi Cheng, Cong Chen, Qi Liu, Xinyu Bi, Lei Duan, Jiamin Liu, Mengqi Wan, Lanye Huang, and Ke Hu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 594–600 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Studies on the Antibacterial Activity and Mechanism of Antimicrobial Peptides Against
Drug-Resistant Bacteria

Xiaofang Luo, Yanjun Liu, Zuodong Qin, Zhiyuan Jin, Liting Xu, Yang Liu, Linyan Cao, Fulin He, Xiaohong Gu,
and Xiaoping Ouyang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 601–608 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Small Heterodimer Partner Negatively Regulates TLR4 Signaling Pathway of Titanium
Particles-Induced Osteolysis in Mice

Chi Zhang, Changchuan Li, Shixun Li, Ling Qin, Manli Luo, Guangtao Fu, Junxiong Qiu, Peng Peng, Weibin Cai,
and Yue Ding

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 609–618 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fructose-Enhanced Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticle-Embedded Polymersome
Nanocarriers

Ilia Gelfat, Benjamin M. Geilich, and Thomas J. Webster
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 619–626 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 2 (February 2018) pp.239-403

–––––––––––––––––––––––––––––– A THEMATIC ISSUE ––––––––––––––––––––––––––––––
A Thematic Issue on Multifunctional Soft Materials and Nanomaterials
Guest Editor: ZhiMou Yang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 239 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fluorescent Nanoparticles for Noninvasive Stem Cell Tracking in Regenerative Medicine
Xiang Ni, Shaorui Jia, Xingchen Duan, Dan Ding, and Kai Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 240–256 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Supramolecular Hydrogel of Puerarin
Yanbin Cai, Jianwu Zhang, Yingyan He, Zehua Li, Yongquan Hua, Zhiye Wu, Jie Gao, Caiwen Ou, and Minsheng Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 257–266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biodegradable Polymeric Micelle-Mediated Delivery of a pH-Activatable Prodrug of
7-Ethyl-10-Hydroxy-Camptothecin (SN-38) to Enhance Anti-Angiogenesis and
Anti-Tumor Activity

Linjiang Song, Anqi Zeng, Mingxing Hu, Yinchen Lin, Yaqian Shu, Xianzhou Huang, Changyang Gong,
Yongmei Xie, and Qinjie Wu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 267–280 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
DOTAP-Incorporated PEG-PLGA Nanoparticles for Efficient In Vitro and In Vivo Gene Delivery
Min Yu, Ke Wang, Han Zhang, Qian Liu, Jin Wang, Li Cao, Wenjing Li, Kai Wang, and Zhangyong Hong
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 281–293 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Surface-Modified Hydroxyapatite Nanoparticle-Reinforced Polylactides for
Three-Dimensional Printed Bone Tissue Engineering Scaffolds

Wei-Feng Yang, Li Long, Renxian Wang, Dafu Chen, Shun Duan, and Fu-Jian Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 294–303 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Fluorogenic Disassembly of Self-Quenched Near-Infrared Nanoparticles Enables Matrix
Metalloproteinase Detection

Wei Tang, Zhibin Zhao, Zhexiong Lian, and Gaolin Liang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 304–311 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Silver-Coated Nanoparticles Combined with Doxorubicin for Enhanced Anticancer Therapy
Lijun Yang, Yang Gao, Jinjian Liu, Yumin Zhang, Chunhua Ren, Jing Wang, Zhongqiang Wang, Jianfeng Liu,
Liping Chu, Wei Wang, and Fan Huang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 312–320 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Facile Optimization and Evaluation of PEG–PCL Block Copolymeric Nanoparticles for
Anticancer Drug Delivery Using Copolymer Hybrids and Histoculture Drug Response Assays

Rutian Li, Jing Yan, Li Xie, Yu Zhang, Jiahui Gao, Qin Liu, Zitong Lin, Ping Jiang, Hanqing Qian, Mi Yang,
Fenglei Wu, Xiqun Jiang, Baorui Liu, and Lifeng Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 321–330 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]3D Hypoxia Microenvironment Created by a Single Cell Layer-by-Layer Assembly Spheroid
Demonstrates the Role of miR-382 and Cell Autophagy in Renal Fibrosis

Bianxiang Hu, Zhifeng Yang, Lei Yu, Wang Zhang, Xiang Li, Feng Wen, Malcolm M. Q. Xing, Xiaozhong Qiu,
and Guobao Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 331–343 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Single Molecule Force Spectroscopy Reveals the pH-Dependent Mechanical Strength
of the Alkynyl-Gold Bond

Xin Wang, Bing Li, Meng Qin, Yi Cao, and Wei Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 344–353 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Controllable Growth of Core–Shell Nanogels via Esterase-Induced Self-Assembly of
Peptides for Drug Delivery

Chu Wu, Wen Hu, Qingcong Wei, Li Qiao, Yawei Gao, Yanan Lv, Mingyu Liu, Chen Li, Xia Wang, and Qigang Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 354–361 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Drug-Loaded Magnetic Microhydrogel as Microwave Susceptible Agents for Cancer
Multimodality Treatment and MR Imaging

Dan Wang, Jingyun Wang, Wensheng Xie, Wei Zhao, Yu Zhang, Xiaodan Sun, and Lingyun Zhao
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 362–370 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Covalently Cross-Linked Chitosan Hydrogel Sheet for Topical Ophthalmic Delivery of
Levofloxacin

Lei Lei, Xianglian Li, Taotao Xiong, Jing Yu, Xinxin Yu, Zongming Song, and Xingyi Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 371–378 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Superior Anticancer Effect of Self-Assembled Paclitaxel Nanofibers is Mediated
Through Co-Operation Between Enhanced Apoptosis and Autophagic Cell Death

Wenling Zhang, Yichan Zhou, Na Yu, Lijun Tang, Guoqin Zhu, Yun Shao, Weihao Sun, and Xiaolin Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 379–388 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ultrastable Supramolecular Hydrogel of Hydrophobic Peptides Prepared by a
Hydrolysis Process

Guojuan Pu, Yaoxia Chen, Youzhi Wang, Can Li, and Yang Shi*
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 389–395 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Therapeutic Effect of Sorafenib-Loaded TPGS-b-PCL Nanoparticles on Liver Cancer
Xiaolong Tang, Yanguan Lyu, Da Xie, Amin Li, Yong Liang, and Donghui Zheng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 396–403 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 14, Number 1 (January 2018) pp.1-237

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Natural Single-Domain Antibody-Nanobody: A Novel Concept in the Antibody Field
Cui Li, Zhuoran Tang, Zixi Hu, Yiwei Wang, Xiaomei Yang, Fengzhen Mo, and Xiaoling Lu
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 1–19 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cutting Edge Protein and Carbohydrate-Based Materials for Anticancer Drug Delivery
Rasheed Ahmad, Yan Deng, Ravina Singh, Mubashir Hussain, Muhammad Ali Abdullah Shah, Sauli Elingarami,
Nongyue He, and Yueming Sun

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 20–43 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Immunosensors Based on Nanomaterials for Detection of Tumor Markers
Yuxuan Lai, Lijun Wang, Yuan Liu, Gaojian Yang, Congli Tang, Yan Deng, and Song Li
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 44–65 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
The Interplay Between Nanoparticles and Neutrophils
Ming-Hsien Lin, Chwan-Fwu Lin, Shih-Chun Yang, Chi-Feng Hung, and Jia-You Fang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 66–85 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
An Evaluation of Graphene as a Multi-Functional Heating Element for Biomedical Applications
George Anagnostopoulos, Emanuele Treossi, John Parthenios, Konstantinos Papagelis, Vincenzo Palermo,
and Costas Galiotis

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 86–97 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Biocompatibility Evaluation of PEG-PLL/RGD-PEG-DSPE/Phospholipid/CaP
Nanoparticles

Jingwen Huang, Xiangyu Zhang, Zhihao Wu, Yufeng Wu, Xiaojie Wu, Yunguang Wang, Hao Jiang, Jing Ma, and Zelai He
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 98–113 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Glycyrrhetinic Acid-Modified Norcantharidin Nanoparticles for Active Targeted Therapy of
Hepatocellular Carcinoma

Heng Zhang, Yu Jiang, XiaoLing Ni, LongXia Chen, Min Wu, Jing Liu, Bo Yang, Xu Shan, LingLin Yang,
Juan Fan, Yue Chen, JingBo Wu, and ShaoZhi Fu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 114–126 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Exchangeability of FITC-SiO2 Nanoparticles Between Cancer Cells Increases the
Range of Drug Delivery

Guoying Deng, Zizheng Wu, Feng Zhou, Chenyun Dai, Jingpeng Zhao, Yingjie Kang, Qian Wang, Xijian Liu,
Yin Wang, and Qiugen Wang

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 127–138 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Enhanced In Vitro and In Vivo Anticancer Properties by Using a Nanocarrier for
Co-Delivery of Antitumor Polypeptide and Curcumin

Mengjiao Qi, Shaohua Zou, Chunjing Guo, Kaili Wang, Yueming Yu, Feng Zhao, Huaying Fan, Zimei Wu,
Wanhui Liu, and Daquan Chen

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 139–149 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]One-Step Synthesis of DNA Templated Water-Soluble Au–Ag Bimetallic Nanoclusters for
Ratiometric Fluorescence Detection of DNA

Taotao Li, Huan Yi, Yuan Liu, Zunliang Wang, Shiquan Liu, Nongyue He, Hongna Liu, and Yan Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 150–160 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Novel Application of Cell Penetrating R11 Peptide for Diagnosis of Bladder Cancer
Yiqing Du, Lei Wang, Weiyi Wang, Ting Guo, Mengzhao Zhang, Pu Zhang, Yanning Zhang, Kaijie Wu, Axing Li,
Xinyang Wang, Jiankang He, and Jinhai Fan

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 161–167 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Vesicles are a Potential Tool to Monitor Therapeutic Efficacy of Carbon Ion
Radiotherapy in Prostate Cancer

Qi Yu, Ping Li, Meilin Weng, Shuang Wu, Yafang Zhang, Xue Chen, Qing Zhang, Guangxia Shen,
Xianting Ding, and Shen Fu

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 168–178 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Poly(lactic-co-glycolic acid)/Polycaprolactone Nanofibrous Membranes for High-Efficient
Capture of Nano- and Microsized Particulate Matter

Wenshi Xu, Mengyu Guo, Jing Liu, Yating Xiao, Guoqiang Zhou, Ying Liu, and Chunying Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 179–189 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Ciclosporin A as a Reversal Agent Against Concurrent Multidrug Resistance in
Tumors with Nanobubbles

Shuang Ding, Nishant Patel, and Haijun Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 190–197 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Portable Multi-Channel Turbidity System for Rapid Detection of Pathogens by
Loop-Mediated Isothermal Amplification

Zhu Chen, Tong Yang, Haowen Yang, Taotao Li, Libo Nie, Xianbo Mou, Yan Deng, Nongyue He, Zhiyang Li,
Lijun Wang, and Song Li

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 198–205 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Single-Nucleotide Polymorphism Genotyping of exoS in Pseudomonas aeruginosa Using
Dual-Color Fluorescence Hybridization and Magnetic Separation

Yongjun Tang, Zeeshan Ali, Jianguo Dai, Xiaolong Liu, Yanqi Wu, Zhu Chen, Nongyue He, Song Li, and Lijun Wang
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 206–214 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Peptidomic Analysis of Female Reproductive Tract Secretion to Identify Putative
Anti-Infection Peptides in the Female Genital System via Nanotechnologies

Lina Yan, Ting Luan, Quan Hua, Yun Gu, Ziyi Fu, Xia Liu, Minghui Li, Chengxin Liu, Ping Li, and Xin Zeng
J. Biomed. Nanotechnol. 14, 215–226 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Metronidazole-Loaded Polyethyleneimine and Chitosan-Based Liquid Crystalline System
for Treatment of Staphylococcal Skin Infections

Francesca Damiani Victorelli, Giovana Maria Fioramonti Calixto, Matheus Aparecido Dos Santos Ramos,
Taνs Maria Bauab, and Marlus Chorilli

J. Biomed. Nanotechnol. 14, 227–237 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.