Journal of Biomedical Nanotechnology

Volume 16, Number 3 (March 2020) pp.263-397

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Nanostructured Medical Adhesives
Kai-Hung Yang, Ryan D. Boehm, Shelby A. Skoog, and Roger J. Narayan
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 263–282 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N,P-Doped Carbon Nanodots for Food-Matrix Decontamination, Anticancer Potential, and
Cellular Bio-Imaging Applications

Vivek K. Bajpai, Imran Khan, Shruti Shukla, Pradeep Kumar, Lei Chen, Satyesh Raj Anand, Kumud Malika Tripathi, Anshu Bhati,
Sung-Min Kang, Hoomin Lee, Cheol Hwan Kwak, Minghan Huang, Sumit Kumar Sonkar, Yun Suk Huh, and Young-Kyu Han

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 283–303 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Distinctive Nanogels as High-Efficiency Transdermal Carriers for Skin Wound Healing
Seong Uk Son, Soojin Jang, Yuna Choi, Mirae Park, Hye Young Son, Yong-Min Huh, Soo-Jin Yeom, Moon Sun Ham,
Do Kyung Lee, Han-Na Kim, Yeung-Bae Jin, Taejoon Kang, Juyeon Jung, and Eun-Kyung Lim

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 304–314 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Development of DNA Aptamers Against Plasmodium falciparum Blood Stages Using
Cell-Systematic Evolution of Ligands by EXponential Enrichment

Elena Lantero, Alexandros Belavilas-Trovas, Arnau Biosca, Paula Recolons, Ernest Moles, Elena Sulleiro, Francesc Zarzuela,
Yunuen Ávalos-Padilla, Miriam Ramírez, and Xavier Fernŕndez-Busquets

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 315–334 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Prominent Enhancement of Cisplatin Efficacy with Optimized Methoxy Poly(ethylene
glycol)-Polycaprolactone Block Copolymeric Nanoparticles

Ying-Tzu Yen, Xinyue Wang, Huan Zhang, Chun Wang, Zitong Lin, Chen Xie, Qin Liu, Lifeng Wang, Lixia Yu, Li Xie, Xin Lv,
Baorui Liu, and Rutian Li

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 335–343 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Cationic Nano-Fragrance with Sustained Release Property for Neuroregulation
Xiangyu Wang, Zhiguo Lu, Jimei Zhang, Baochang Zhao, Jianze Wang, Jie Shen, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Guiying Liu,
Jifu Hao, and Xin Zhang

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 344–351 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Radiotherapy Enhancement for Human Pancreatic Carcinoma Using a
Peptide-Gold Nanoparticle Hybrid

Wenyu Dong, Zhi Cai, Jing Pang, Jingjing Wang, Ningyuan Tang, Weiran Zhang, Feng Wang, Zhuoying Xie, Fengming Lin,
Xiaoai Chang, Bin Qian, Yaqin Zhang, Ting Lei, and Xiao Han

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 352–363 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]MXene Nanosheets May Induce Toxic Effect on the Early Stage of Embryogenesis
Hashim Alhussain, Robin Augustine, Essraa A. Hussein, Ishita Gupta, Anwarul Hasan, Ala-Eddin Al Moustafa, and Ahmed Elzatahry
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 364–372 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Spermatogenic Apoptosis and the Involvement of the Nrf2 Pathway in Male Mice
Following Exposure to Nano Titanium Dioxide

Fashui Hong and §Yingjun Zhou
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 373–381 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Resveratrol Nanoparticle Complex: Potential Therapeutic Applications in Myocardial
Ischemia Reperfusion Injury

Hong Zhou, Yungang Shan, Fei Tong, Yi Zhang, Jie Tang, Ruilin Shen, and Deqing Chen
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 382–389 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Inhibitory Effect of a KSL-W Peptide-Loaded Poloxamer 407-Based Microemulsions for
Buccal Delivery on Fusobacterium nucleatum Biofilm

Jéssica Bernegossi, Carla Raquel Fontana, Karina Sampaio Caiaffa, Cristiane Duque, and Marlus Chorilli
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 390–397 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 16, Number 2 (February 2020) pp.137-261

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Size-Dependent Biological Activities of Fluorescent Organosilane-Modified
Zinc Oxide Nanoparticles

Mariana Busila, Aurel Tabacaru, Viorica Musat, Bogdan Stefan Vasile, Ionela Andreea Neacsu, Teresa Pinheiro,
Catarina Roma-Rodrigues, Pedro V. Baptista, Alexandra R. Fernandes, António P. Matos, and Fernanda Marques

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 137–152 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Precisely and Efficiently Enzyme Response Microspheres with Immune Removal Escape
Loaded with MCC950 Ameliorate Cardiac Dysfunction in Acute Myocardial Infarction

Panke Cheng, Guanyuan Yang, Xiaolin Zhao, Wen Zeng, Dayu Sun, Lingqing Zeng, Gang Li, Ge Guan, Ju Tan, and Chuhong Zhu
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 153–165 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Loop-Mediated Isothermal Amplification (LAMP)-Based Turn on Fluorescent Paper (ToFP)
Device for Detecting Rosellinia necatrix

Se Hee Lee, Sang-Hee Lee, Kyungho Won, Myung-Su Kim, Hojin Ryu, Yang-Hoon Kim, and Ji-Young Ahn
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 166–178 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synergistic Antitumor Efficacy of Magnetohyperthermia and Poly(lactic-co-glycolic acid)-
Encapsulated Selol in Ehrlich Breast Adenocarcinoma Treatment in Elderly Swiss Mice

Willie O. Pinheiro, Maria L. Fascineli, Khellida L. V. Ramos, Laise R. de Andrade, Gabriel R. Farias, Maria de S. B. Neta,
Luis H. Corręa, Eliza C. B. Duarte, Emanuel A. M. Damasceno, Kelly G. Magalhăes, Jaqueline R. da Silva, Ricardo B. Azevedo,
Marcelo H. Sousa, and Zulmira G. M. Lacava

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 179–192 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nano-Fragrance with pH-Sensitive Release Property for Improvement of
Central Nervous System

Xiangyu Wang, Zhiguo Lu, Jie Shen, Yunwei Niu, Zuobing Xiao, Lei Chen, Jifu Hao, and Xin Zhang
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 193–200 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Selective Tumor-Specific Antigen Delivery to Dendritic Cells Using Mannose-Labeled
Poly(d,l-lactide-co-glycolide) Nanoparticles for Cancer Immunotherapy

Tae In Wi, Yeongseon Byeon, Ji Eun Won, Jae Myeong Lee, Tae Heung Kang, Jeong-Won Lee, Young Joo Lee, Anil K. Sood,
Hee Dong Han, and Yeong-Min Park

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 201–211 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]PLGA Based Nanoparticles for the Monocyte-Mediated Anti-Tumor Drug Delivery System
Paola Allavena, Alessandro Palmioli, Roberta Avigni, Marina Sironi, Barbara La Ferla, and Akihiro Maeda
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 212–223 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Modelling of Paclitaxel Conjugated with Carbon Nanotubes as an Antitumor Agent
for Cancer Therapy

Hakim AL Garalleh and Ali Algarni
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 224–234 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]The Antitumor Activity of Betulinic Acid-Loaded Nanoliposomes Against Colorectal Cancer
In Vitro and In Vivo via Glycolytic and Glutaminolytic Pathways

Gang Wang, Yu-Zhu Wang, Yang Yu, Pei-Hao Yin, and Ke Xu
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 235–251 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Combined Detection of Exosome Concentration and Tumor Markers in Gastric Cancer
Yanyan Xia, Xiaohan Hu, Kaili Di, Chang Liu, Yongjuan Lin, Hongpan Xu, Hui Xie, Su Wang, Zhengnan Yang, Han Shen,
Nongyue He, and Zhiyang Li

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 252–258 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ERRATUMS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Polymer-Protein Core–Shell Nanomedicine for Inhibiting Cancer Migration Followed by
Photo-Triggered Killing
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 10(8), pp. 1401–1415 (2014))

Ranjith Ramachandran, Giridharan Loghanathan Malarvizhi, Parwathy Chandran, Neha Gupta, Deepthy Menon, Dilip Panikar,
Shantikumar Nair, and Manzoor Koyakutty

J. Biomed. Nanotechnol. 16, 259 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Mineralized Collagen Regulates Macrophage Polarization During Bone Regeneration
(Journal of Biomedical Nanotechnology, Vol. 12(11), pp. 2029–2040 (2016))

Yue Sun, Shuai Liu, Yu Fu, Xiao-Xing Kou, Dan-Qing He, Gao-Nan Wang, Cui-Cui Fu, Yan Liu, and Yan-Heng Zhou
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 260–261 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
 
Volume 16, Number 1 (January 2020) pp.1-135

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anti-Glioma Effect with Targeting Therapy Using Folate Modified
Nano-Micelles Delivery Curcumin

Yihong He, Cong Wu, Jiayu Duan, Junming Miao, Hongyu Ren, and Jiagang Liu
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 1–13 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Co-Loading of Isoniazid-Grafted Phthalocyanine-in-Cyclodextrin and Rifampicin in
Crude Soybean Lecithin Liposomes: Formulation, Spectroscopic and
Biological Characterization

Christian Isalomboto Nkanga, Michael Roth, Roderick Bryan Walker, Xavier Siwe Noundou, and Rui Werner Maçedo Krause
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 14–28 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Real-Time Electrochemical Detection of Uric Acid, Dopamine and Ascorbic Acid by
Heme Directly Modified Carbon Electrode

Xiao-Zhen Feng, Xiaorui Su, Annaleizle Ferranco, Zhencheng Chen, Guo-Cheng Han, Zhiliang Jiang, and Heinz-Bernhard Kraatz
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 29–39 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Improving the Anti-Ovarian Cancer Activity of Docetaxel by Self-Assemble Micelles and
Thermosensitive Hydrogel Drug Delivery System

Guangya Xu, Changhui Zhu, Bin Li, Ting Wang, Jun Wan, Yan Zhang, Jingwei Huang, Daoke Yang, and Yangmei Shen
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 40–53 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Thermosensitive In Situ Gel Containing Luteolin Micelles is a Promising Efficient Agent for
Colorectal Cancer Peritoneal Metastasis Treatment

Yuzhu Hu, Xiaoye Chen, Zongyuan Li, Songping Zheng, and Yongzhong Cheng
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 54–64 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Gold Nanorods Combined with an Near Infrared Laser for the Establishment of a Precise
Posttraumatic Osteoarthritis Model

Zizheng Wu, Jianxin Wu, Jingpeng Zhao, Yingjie Kang, Jiaqi Wang, Qiugen Wang, and Guoying Deng
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 65–75 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Direct Magnetic Bead-Based Extraction of MicroRNA from Urine with Capillary Electrophoretic
Analysis Using Fluorescence Detection and Universal Label

Kristyna Smerkova, Tomas Rypar, Vojtech Adam, and Marketa Vaculovicova
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 76–84 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Anti-Tumor Activity of Intravenously Administered Plumbagin Entrapped in
Targeted Nanoparticles

Intouch Sakpakdeejaroen, Sukrut Somani, Partha Laskar, Craig Irving, Margaret Mullin, and Christine Dufčs
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 85–100 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Electrostatic Self-Assemble Modified Electrospun Poly-L-Lactic Acid/Poly-Vinylpyrrolidone
Composite Polymer and Its Potential Applications in Small-Diameter Artificial Blood Vessels

Fei Xu and Yubo Fan
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 101–110 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Gadolinium-Based Nanoparticles Can Overcome the Radioresistance of Head and
Neck Squamous Cell Carcinoma Through the Induction of Autophagy

S. Simonet, C. Rodriguez-Lafrasse, D. Beal, S. Gerbaud, C. Malesys, O. Tillement, F. Lux, H. Fayyad-Kazan, W. Rachidi, and D. Ardail
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 111–124 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Hierarchically Assembled Theranostic Nanopolyplexes Enable Robust Tumor Gene
Therapy and Magnetic Resonance Imaging In Vivo

Dan Li, Wen Jiang, Xingting Xu, Zhijun Cui, Zhigang Zhuang, and Chao Lin
J. Biomed. Nanotechnol. 16, 125–135 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.