Journal of Biobased Materials and Bioenergy

Volume 11, Number 6 (December 2017) pp.533-692

RESEARCH ARTICLES
Assembled Chitosan-Nanocellulose Paper and Molecular Dynamics Simulation
Song Kong, Yunxia Bai, Lijun Wang, Xinliang Liu, and Shuangfei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 533–542 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Catalytic Transfer Hydrogenation of Ethyl Levulinate into -Valerolactone Over Zirconium Oxide
Derived from Zirconyl Nitrate

Kaijun Dong, Jun Zhang, Weimin Luo, Lin Su, and Zhilin Huang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 543–552 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Culture Conditions and Medium Composition for the Synthesis of Xylanase by Resting
Neurospora sitophila Cells: Analysis of the Effects of Sugars on Xylanase Production Using the Resting Cell

Yong-Ping Deng, Jia-Ying Xin, Xiao-Lan Liu, Rui-Bo Ai, Xiao-Jie Wang, Jian-Hua Guo, and Shu-Ming Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 553–561 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrothermal Synthesis of Sn-Beta-H Zeolite Catalysts for Efficient Isomerization of Glucose to Fructose
Lan-Ying Wang, Jun-Ping Zhuang, Kai-Rong Yu, and Shu-Bin Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 562–567 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Adsorption Characterization and Activation Behavior of Biomass Chars Produced by Hydrothermal Carbonization
Di Shu, Juan Liu, Yong Chi, Shan Chen, Jieli Liu, Fei Wang, and Xuguang Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 568–576 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Ultrasound-Assisted Extraction of Polysaccharides with Antioxidant Activities
In Vitro from Baccage Sedge

Wei Su, Qi Qi, Chunzhi Xie, Zexiu Li, Yingchun Mu, and Shuyi Qiu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 577–583 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Dual-Functional Terbium Complex Enhancing Antibacterial and Anti-Counterfeiting Properties of Coated Paper
Shasha Guo, Jun Li, Hua Xiang, Lihuan Mo, and Jun Xu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 584–589 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of the Genetic Diversity of Dendrobium candidum by ISSR, SRAP, and ScoT
Jiang Ruibin, Xu Xudong, Chen Nipi, Ding Zhishan, and Jin Bo
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 590–597 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Cellulose Accessibility and Electrostatic Repulsion on Enzymatic Hydrolysis of Sugarcane Bagasse
Pretreated by Green Liquor Combined with Sulfite

Wenwen Xue, Fuhou Lei, Pengfei Li, Jianxin Jiang, and Liwei Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 598–604 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Statistical Optimization of Pyrolysis Carbonization Conditions Based on Biochar Yield Rate for Corn Straw Pellets
Tang-Lei Sun, Ting-Zhou Lei, Zai-Feng Li, Shu-Hua Yang, Zhi-Wei Wang, Xiao-Feng He, Jin-Ling Zhu, Zeng-He Yue,
Yi-Feng Wu, and Yi Gao

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 605–611 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Variation of Hexenuronic Acid During Chlorine Dioxide Bleaching of Bagasse Pulp
Cong Gao, Shuangquan Yao, Quanfeng Lyu, Yi Dai, Lisheng Shi, and Chengrong Qin
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 612–615 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Impact of Sugar and Furfural Production from Cassava Residue of Hot Water Pretreatment
Zhi Xin Jia, Zhu Ping Yu, Ying Zheng, Xin Liang Liu, and Jing Hong Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 616–621 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Aerobic Pre-Treatment on Anaerobic Batch Digestion of Corn Straw
Yiwen Ma, Wenzhe Li, Lina Luo, Hongqiong Zhang, Pengfei Li, Xi Zhang, Xiang Xu, and Bo Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 622–628 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Simulated Wind Load on Leaf Photosynthesis and Carbohydrate Allocation in Eight
Quercus Species

Xiuqing Yang, Peng Zhang, Qianting Wu, Haibin Yan, Mukui Yu, Geoff Wang, and Tonggui Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 629–634 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Simple Method of Evaluating the Structural Strength and Behavior of Aerobic Granules in the SBR System
Bensheng Su, Zhen Qu, Liming Han, Yuanjie Zhang, Jun Wang, Xinxin Ma, Jianrong Zhu, and Guangqing Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 635–643 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enzymatic Softening Technology of Areca Nut Shell
Lifeng Cheng, Qi Li, Jianbang Ji, Shengwen Duan, Xiangyuan Feng, Jie Zeng, Qi Yang, Zhiyuan Liu, Ke Zheng,
and Yuande Peng

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 644–648 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Promoting Sprouting Process by Cyanamide on the Growth of Grape Leaves
Fang Liu, Dong Liang, Jin Wang, Xiulan Lv, and Mingfu Gong
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 649–654 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Sulfomethylated Lignin-Based Adsorbent for Methylene Blue Removal
Qinghua Feng, Heli Cheng, Yimin Xie, and Fangeng Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 655–661 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Influence of Corn Straw Mulching on Soil Moisture, Temperature and Organic Matter
Xiaoxu Sun, Shuang Li, and Huishi Du
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 662–665 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Absorbable Organic Halide Reduction in Chlorine Dioxide Bleaching of Bagasse Pulp from the Addition of
Ammonium Thiosulfate

Chengrong Qin, Cong Gao, Tiantian Cao, Shuangquan Yao, Huixia Zhu, and Cheng Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 666–670 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Table of Contents to Volume 11, Numbers 1–6, 2017
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 671–675 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Author Index to Volume 11, Numbers 1–6, 2017
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 676–687 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Subject Index to Volume 11, Numbers 1–6, 2017
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 688–692 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 5 (October 2017) pp.391-531

RESEARCH ARTICLES
Dry Sliding Wear Characteristics of New Short Agave Angustifolia Marginata (AAM) Fiber-Reinforced Polymer
Matrix Composite Material

T. Ramakrishnan and P. S. Sampath
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 391–399 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigation of In-Situ and Ex-Situ Catalytic Pyrolysis Upgrading of Pine Using Thermo-Gravimetric Analysis
and a Fixed-Bed Reactor System

Yunwu Zheng, Fei Wang, Xiaoqing Yang, Can Liu, Yuanbo Huang, Jiyou Gu, and Zhifeng Zheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 400–413 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Catalytic Oxidation of 5-Hydroxymethylfurfural into 2,5-Diformylfuran Over Vanadyl and Cupric Immobilized on
Amino-Functionalized MCM-41

Chenlu Liu, Longfei Liao, Zengyong Li, Ying Liu, Shubin Wu, and Junping Zhuang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 414–423 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Performance Analysis of Wearable Patch Antenna on Flannel Substrate
Saadat Hanif Dar and Jameel Ahmed
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 424–432 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Enzymatic Hydrolysis on Sugarcane Bagasse Pretreated with Soda-Green Liquor and Methanol
Yanzhi You, Pengfei Li, Fuhou Lei, Yang Xing, and Jianxin Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 433–440 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Stability and Performance Characteristics of Aerobic Granular Sludge with Different COD Concentrations
in Alternating Anaerobic/Aerobic Sequencing Batch Reactors

Bensheng Su, Zhen Qu, Xinxin Ma, Guangqing Liu, and Jianrong Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 441–448 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of CoCuGaK/ZrO2–Al2O3 Catalysts for the Synthesis of Higher Alcohols by CO Hydrogenation
Gaofeng Chen, Tingzhou Lei, Zhiwei Wang, Yantao Yang, Qian Guan, Xueqin Li, Zijie Li, Haiyan Xu, and Yifeng Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 449–455 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Highly Effective Thickener and Stabilizer of Xanthan 80 (SF) Applied to Strengthen the Performance
of Solid Microbial Fuel Cells

Chin-Tsan Wang, Tsung-Hung Lin, Yu-Jen Chen, and Wen-Tong Chong
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 456–460 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Research on the Formation Mechanism of Absorbable Organic Halogen During the Alkali Extraction
Stage of Eucalyptus Kraft Pulp

Shuangquan Yao, Cong Gao, Lei Jiang, Shuangxi Nie, Shuangfei Wang, and Chengrong Qin
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 461–465 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Pyrolysis and Kinetic Analyses of Tobacco Waste for Bioenergy
Yi Yang, Shiping Jin, Xun Chen, and Dundun Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 466–472 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Performance Characterization of Bioactive Coating on Magnesium Alloy
Quan-Ming Zhao, Guang-Zhong Li, and Hao-Ming Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 473–476 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Detection of Tetracycline Antibiotics by Hierarchically Nanoporous Pd–HSiO1.5/Ni–Co Electrochemical Biosensor
Jianxiong Xu, Shaowen Xie, Changyun Li, and Lijian Xu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 477–482 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cloning and Expression Analysis of a Lipase Gene from Dunaliella parva
Changhua Shang, Shunni Zhu, Lei Qin, Mohammad A. Alam, Zhongming Wang, Zhenhong Yuan, and Jun Xie
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 483–490 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Novel Thermal- and pH-Sensitive Polyurethane Hydrogel for Adsorption of Pb2+ from Aqueous Solutions
Hu Zhou, Yizhi Xiong, Bin Yu, Taofen Wang, Hexiu Liu, Lingwei Zeng, Jie Zhou, Xiaohong Wang, and Yuguang Sui
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 491–498 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Properties of Polylactic Acid/Graphene Composite Nanofiber
Xiaoxiang Zhang, Hongying Yang, Jianxin He, Yingchen Zhang, and Qian Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 499–504 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparative Study on Genotoxicity of Nano-Zinc Oxide and Bulk-Zinc Oxide Based on Micronucleus
Test Technique of V. faba. Root Tip Cells

Shaobing Pan, Fengxian Qiu, Zhang Ping, Rong Geng, Xueqin Xu, Tongxing Huang, Yichen Ma, Jiahui Yang, and Houzhi Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 505–509 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Graphene on Antioxidant Activity and Chlorophyll Content in Rice Seedlings
Yong He, Shangjie Liu, Hongmin Wei, Zhiyan Zhu, Liansheng Mu, Yan Zhang, Jianxiong Li, and Zhihong Tian
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 510–515 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screening Antimicrobial Peptides from Hydrolysates of Sunflower Seed Meal Protein Hydrolyzing with Proteases
Ping Zhao, Huan Wang, Yue Qiu, Ling Zuo, Yingying Cao, Yi Zhang, Ya Wang, and Tao Guo
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 516–520 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improvement of the Enzymatic Hydrolysis of Bamboo by White Liquor and Alkaline Sulfite Pretreatments
Zhiqiang Li, Benhua Fei, Daochun Qin, and Zehui Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 521–526 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fast Pyrolysis of Lignocellulosic Biomass Components Over CaO and Fe/CaO Catalysts by Pyrolysis-Gas
Chromatography/Mass Spectrometry

Laizhi Sun, Xiaodong Zhang, Lei Chen, Baofeng Zhao, Shuangxia Yang, and Xinping Xie
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 527–531 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 4 (August 2017) pp.249-390

RESEARCH ARTICLES
Study on Ion Transport Process of Acidic Wastewater by Electrodialysis
Linbo Li, Weihao Du, Tao Hong, Jiaona Wu, Zhao Fang, and Jishi Peng
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 249–256 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Thermal- and pH-Sensitive Polyurethane Hydrogels for Removal of Acid Brilliant Scarlet GR from
Aqueous Solutions

Hu Zhou, Yizhi Xiong, Bin Yu, Lihua Liu, Jianxian Zeng, Zhihua Zhou, Xuan Liu, Guoqing Liu, Qingquan Liu,
Yinchun Jiao, and Jie Zhou

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 257–263 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Locusts Visual Reaction Effect Stimulated by Orange Light on Response Effect
Qihang Liu, Xiaohua Hou, and Qiang Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 264–270 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Tag-Encoded Pyrosequencing Analysis of Bacterial Communities in the Sediments of a Eutrophic Lake
on the Inner Mongolian Plateau

Linhui Wu, Xiaoyi Wang, Jingyu Li, Ruihong Yu, Lixin Wang, and Ji Zhao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 271–277 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screening and Production of Cellulase of Bacteria Isolated from Intestinal Tract of Pomacea canaliculata
Mingfu Gong, Qinlan Guan, Xiaofen Ou, Xuemei Chen, and Zhuli Xie
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 278–281 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluation of the Effect of Plant Growth Promoting Endophytic Bacteria from Pinellia ternata Using an
Efficient Organic Silica Hybrid Monolithic Column

Panpan Zhang, Bo Yuan, Mengke Xu, Xiaoying Cao, Lingwei Xue, and Jihong Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 282–290 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Predictive Model of Methane Production Based on the Compositional Features of Spent Edible Mushroom Substrate
Pengfei Li, Wenzhe Li, Fuli Yang, Lili Yin, Xinyue Song, Yong Sun, and Weijia Gong
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 291–297 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Probiotic Nutrition Solution Obtained from Fermentation Liquid of Flammulina velutiper Spent Mushroom Substrate
Chenghao Xu, Jie Xie, and Mingfu Gong
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 298–302 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Folding of Imitation Rattan with Wheat Straw Fibers
Xiang’an Lu, Yiliang Liu, Yufan Ni, Yifan Dai, Ning Yang, Shiqiang Zhu, Gregory Joseph Duns, and Jishuang Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 303–307 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrodeoxygenation of Vanillin Over Various Metal Loading on ZSM-5/MCM-41 Under Mild Condition
Wenchao Ma, Ruixue Zhang, Guanyi Chen, and Bin Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 308–312 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Phosphorylation of Rice Bran Glutelin
Yongqiang Ma, Zhiguo Na, Wenhong Cheng, and Xin Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 313–320 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Conductive Bacterial Cellulose Composites: An Approach to Bio-Based Substrates for Solar Cells
C. Pleumphon, S. Thiangtham, C. Pechyen, H. Manuspiya, and S. Ummartyotin
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 321–329 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Properties of Soy-Based Wood Adhesives Enhanced by Waterborne Polyurethane Modification
Yong Wang, Youhua Fan, Layun Deng, Zhigao Li, and Zejun Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 330–335 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Expression and Enzyme Activity of the Cytosolic Glutathione Reductase was Upregulated by
Nitrogen-Deficiency in Wheat (Triticum aestivum L.) Grain

Jinhua Liao, Zehou Liu, Lu Lu, Rong Liu, YuWu, and Mingfu Gong
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 336–342 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cloning of PcPAL Gene from Pyrus communis and Characterization of Its Expression in Two Cultivars
with Different Anthocyanin Accumulation Levels

Zhaojun Ban, Zisheng Luo, Cunkun Chen, Jinyan Gong, Qiuping Yuan, Linkai Yu, Wen Yu, and Li Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 343–348 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Medium Optimization for Bioflocculant-Producing Bacillus fusiformis
Changqing Zhao, Qinhuan Yang, Ximin Luo, and Ziyang Lu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 349–355 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biodegradation of Heavy Oil in Oilfield Wastewater by Bacteria Isolated from Heavy Oil Reservoir Production Water
Qingguo Chen, Mengmeng Kang, Zeyue Liu, Mei Liu, and Jie Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 356–363 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Adsorption of Cu2+ from Aqueous Solution Using PEG Modified Hydroxyapatite Nanomaterials as Adsorbent
Yong-Guang Bi, Di Liu, Xue-Mei Liu, and Shao-Qi Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 364–371 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fusion of D-Lactate Dehydrogenase and Formate Dehydrogenase for Increasing Production of (R)-3-Phenyllactic
Acid in Recombinant Escherichia coli BL21 (DE3)

Yibo Zhu, Zhuoyue Jiang, Jiahao Chen, Jiaming Xu, Limei Wang, and Bin Qi
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 372–378 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Identification of the Genes Involved in Cotton Induced Defense to Attack of Cotton Aphids (Aphis gossypii)
Liang Luo, Yazhen Yang, Zhen Yang, Chuanren Li, and Jianmin Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 379–384 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Twin-Screw Extrusion on Physicochemical Properties and Functional Properties of Bamboo
Shoots Dietary Fiber

Qing Ge, Jian-Wei Mao, Chenggang Cai, Jun Huang, Yifeng Zhou, Jilei Fang, Yuxin Sun, and Ruyi Sha
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 385–390 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 3 (June 2017) pp.169-247

RESEARCH ARTICLES
Study on the Rheological Properties of Organic Raw Materials for Seedling Pot
Yong Sun, Yanpeng Wang, Yongming Sun, Jinming Liu, Pengmei Lv, and Feng Zhen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 169–175 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Supercritical Carbon Dioxide Assisted Auto-Catalyzed Ethanol-Based Organosolv Pulping of Poplar Wood
Xing Wang, Yanzhu Guo, Haiming Li, and Jinghui Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 176–182 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Physico-Chemical Properties of ZnO and Chitosan Composite for Packaging Material
S. Ummartyotin and C. Pechyen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 183–192 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ultrastructural Aspects of Fusarium sulphureum and Alternaria alternate Affected by Extracts of Onion Peel
Yue Qiu, Ping Zhao, Wenjun Rui, Yuxuan Xiao, Heng Yang, Huan Wang, Jintao Liu, Xinguo Zhang, and Ya Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 193–199 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Establishment and Application of PCR Capillary Electrophoresis System by Detecting the Aeromonas hydrophila
Hemolytic Genes for Drowning Diagnosis

Quyi Xu, Baisheng Mai, Fan Peng, Xiangdong Liu, Yali Han, Jian Zhao, Hong Liu, and Chao Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 200–205 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Wood Fiber Size on the Performance of Biodegradable Foam
Layun Deng, Hongcheng He, Zejun Chen, Shan Liu, and Venkata S. Chevali
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 206–209 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Surfactin Variants from Bacillus subtilis natto CSUF5 and Their Antifungal Properities Against Aspergillus niger
Qing-Yun Wang, Qin-Lu Lin, Kuan Peng, Jian-Zhong Cao, Chun Yang, and Dong Xu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 210–215 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Experimental Study on the Quantitative Relationship Between Oxidation Stability and Composition of Biodiesel
H. G. Wang, F. S. Li, E. X. Zu, S. Dai, D. Chen, X. H. Zhang, and W. Du
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 216–222 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Concentration of Docosahexaenoic Acid from Aurantiochytrium sp. Oil by Urea Complexation:
Optimization of Process Parameters

Hailong Wu, Yan Cui, Maurycy Daroch, and Jay J. Cheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 223–229 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A New Mixture Topological Index A in the Related Research of Biomass Blended Fuels
Xun Li, Denghui He, Si Lu, and Fengyao Shu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 230–235 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Production and Characterization of a New -Cyclodextrin Glycosyltransferase from a Marine Strain of
Bacillus sp. Y112

Xiao-Tong Chen, Li-Ping Huang, Jing-Jing Sun, Jun-Zhong Liu, Wei Wang, Mi Sun, and Jian-Hua Hao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 236–241 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluation Effects of Peanut Skin Extract on Blood Glucose Regulation and Body Fat Reduction
Yung-Hsiang Lin, Yung-Kai Lin, and You-Cheng Shen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 242–247 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 2 (April 2017) pp.89-168

RESEARCH ARTICLES
Modelling of Biomass Catalytic Pyrolysis: Mixing/Segregation of Biomass and Catalyst in Bubbling Fluidized Beds
N. H. Dong, W. S. Liu, X. Y. Shen, and Q. Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 89–100 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fixing CO2 and Treating Wastewater from Beer Brewery Using Microalgae
Xiaodan Wu, Chi Yan, Hongli Zheng, Shanshan Luo, Yuhuan Liu, Wen Li, Yanling Cheng, Min Addy, Wenguang Zhou,
Paul Chen, and Roger Ruan

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 101–105 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of High-Throughput Internal Transcribed Spacer rRNA Metagenomics Analysis in Deciphering
Endophytic Fungi Diversity of Dendrobium Officinale

Wenhong Liu, Zhuoyan Zhou, Yuhan Liu, Xiufang Hu, Ying Guo, and Junfeng Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 106–118 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Research on Rheological Behavior of Biobased Composite Slurry Composed of Sisal Fiber and Thermoplastic
Oxidized Starch

Chuan-Wei Zhang, Fang-Yi Li, Jian-Feng Li, Jie Xu, Qi Xie, Shuai Chen, and An-Fu Guo
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 119–124 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel Fabrication of Submicro-Structured Transparent Paper Using an Economical, Eco-Friendly Process
Fan Cheng, Pengbo Lu, Size Chen, Xilang Yao, Meiyan Lin, Yanghao Ou, and Detao Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 125–131 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Co-Firing Behaviors and Kinetics of Different Coals and Biomass
Peter Keliona Wani Likun, Huiyan Zhang, and Rui Xiao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 132–141 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Papermaking Additives for Effective Hydrolysis of Deinked Waste Paper
Shujuan Yang, Yanzhi You, Xiaoli Li, Jianxin Jiang, and Dafeng Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 142–147 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screened, Isolated and Identified of a Bacterial Biocontrol Agent Strain Bacillus atrophaeus sp. nov.
Guanhua Li, Yaxin Zheng, Lin Li, and Lin Yuan
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 148–153 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization of Strain Cupriavidus sp. ZSK and Its Biosorption of Heavy Metal Ions
Xiaoxi Zeng, Ling Wu, Wen Li, Shengcui Zhu, Benjie Wei, Jianxin Tang, and Yiming Tan
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 154–158 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Production of Poly--Glutamate by Newly Bacillus subtilis 115
Fengqing Wang, Jinzhong Liang, Wei Xiao, Wei Wang, and Dawei Fu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 159–168 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 11, Number 1 (February 2017) pp.1-87

RESEARCH ARTICLES
Improved Method for Obtaining Characteristic Equation of Leaky Lamb Waves in a Multilayered Medium
Containing Liquid

Xuhui Yang, Haowen Yang, and Houquan Yu
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 1–7 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Efficient Re-Differentiation of Rice (Oryza sativa L.) Callus Induced by Exogenous Hormones Indole-3-Butytric
Acid and Thidiazuron in Tissue Culture

Ning Tang, Junheng Lv, Junlei Zhou, Ding Li, and Mengliang Cao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 8–13 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multi-Element Analysis in Used Lubricating Oils of Gasolin Vehicles in Saudi Arabia by ICP-MS
Yousef Al-Dalahmeh, Hassan M. Al-Swaidan, and Ahmad H. Al-Ghamdi
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 14–20 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimum for Pork Jerky Fermented with Lactobacillus acidophilus
Changqing Zhao, Ziyang Lu, Jing Huang, Sha He, Hui Tan, and Yubin Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 21–26 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Impact of Cotton Stalk Biomass Weathering on the Mechanical and Thermal Properties of Cotton Stalk
Flour/Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) Composites

Lemma Dadi Bekele, Wentao Zhang, Yiliang Liu, Gregory Joseph Duns, Chunhan Yu, Leilei Jin, Xiaofei Li,
and Jishuang Chen

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 27–33 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Lignocellulose Filler on Mechanical Properties of Filled-High Density Polyethylene Composites
Loaded with Biomass of an Invasive Plant Solidago canadensis

Yiliang Liu, Lemma Dadi Bekele, Xiangan Lu, Wentao Zhang, Chunhan Yu, Gregory Joseph Duns, Leilei Jin,
and Jishuang Chen

J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 34–39 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

High Performance Liquid Chromatography Fingerprinting of Flavonoids Between Parents and Generations
in Barley Grain

Tao Yang, Chengli Duan, Yawen Zeng, Juan Du, Shuming Yang, Xiaoying Pu, and Shengchao Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 40–44 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Vocalizations of a Wild Finless Porpoise (Neophocaena asiaeorientalis sunmeri) in the Western Coast
of the Taiwan Strait, China

Zhongchang Song, Yu Zhang, Xianyan Wang, Chong Wei, Fuxing Wu, and Xing Miao
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 45–52 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimized Extraction of Flavonoids from Cayratia japonica (Thunb) Gagnep. by Response Surface Methodology
Yong He, Yan Zhang, Han Yan, Hongmin Wei, Ding Chen, and Zhihong Tian
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 53–58 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Micropropagation of Pinellia ternata (Thunb.) Berit. Plantlets Using Temporary Immersion Bioreactors
Benhou Zhang, Yanhua Hu, Mingliang Jia, Leiei Jin, Delin Xu, and Jishuang Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 59–65 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Gamma-Valerolactone-n-Butanol-Diesel Blends on Physicochemical Characteristics and
Emissions of a Diesel Engine

Miao Yang, Zhiwei Wang, Tingzhou Lei, Lu Lin, Xiaofeng He, Tian Qi, Xiaofei Xin, Zijie Li, and Jie Shi
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 66–72 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Generation of a High -Polyglutamic Acid-Producing, High Glucose-Tolerant Bacillus subtilis Strain
via Genome Shuffling

Chao Zhang, Dao-Ji Wu, and Xiao-Ji Zheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 73–77 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Metabolic Enhancement for Improved Conversion of Lignocellulosic Ethanol
Hui Wang, Shengliang Huang, Weitao Zhang, Na Liu, Huiming Ma, Peng Zhan, and Jienan Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 78–82 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Concomitant Resistance to Ethambutol, Isoniazid and Rifampicin in Mycobacterium tuberculosis Isolates
from China

Yuhui Xu, Hongyan Jia, Boping Du, Liping Pan, Zhaogang Sun, and Zongde Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 11, 83–87 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.