Journal of Biobased Materials and Bioenergy

Volume 14, Number 6 (December 2020) pp.677- 791

RESEARCH ARTICLES
Expression and Evaluation of Angiotensin-I-Converting Enzyme Inhibiting Activities of Antimicrobial Peptide
from Lactobacillus casei

Jun-Fang He and Du-Xin Jin
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 677–683 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Reduction of Nitrogen Fertilizer and Retention of Crop Residue Affect Communities of Microbes and Induce Plant Growth
Promoting Microbes in Five-Year Wheat-Rice Rotated Fields

Aihua Sha, Chenglin Peng, Guohan Si, Shujun Zhao, Zhisheng Zhang, Benfu Wang, Jiafu Yuan, and Jianping Cheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 684–692 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characteristics of Bacterial Diversity During the Non-Salt Fermentation of Ma Bamboo Shoots
Jixiang Xu, Aimin Jiang, and Hong Fan
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 693–697 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Network Pharmacology Reveals Hub Bioactive Ingredients and Possible Mechanisms of a Chinese Herbal Prescription
Ru-Kang-Yin Against Breast Cancer

Mei Yang, Shirun Chu, Fang Chen, Yumei Lan, Jungang Yue, Jun Li, and Delin Xu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 698–705 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on the Characteristics of Methanogenesis by Anaerobic Digestion of Food Waste and the Changes in the
Microbial Community Structure in a Micro-Aerobic Environment

Tie Du, Lei Feng, and Xiaofei Zhen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 706–714 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Changes in Organic Acids and In Vitro Antioxidant Activity of Chinese Bayberry Jiaosu During Fermentation
Sheng Fang, Qian Zhao, Zhening Jin, Ruyi Sha, and Jianwei Mao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 715–722 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enzymatic Hydration of Linoleic Acid Followed with Selective Chain Cleavage for Biofuels and Biomaterials Production
Kaili Nie, Dong Lu, Bowen Sun, Yunming Fang, Zhenbo Ning, and Meng Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 723–731 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Ergosterone on Alcohol-Induced Liver Disease and NLRP3 Signaling Pathway in Mice
Yue Zhang, Tianyi Zhao, Jia Wang, Renguang Wang, Junze Liu, Yang Li, Xiaohuan Li, Shujing Zheng, and Shumin Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 732–738 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of Response Surface Methodology to Optimize the Extraction of Polysaccharides from Mulberry Leaves
by Ethanol Precipitation

Liang Chen, Xiu-Lan Xin, Ran Yu, Shun-Yao Li, Xiao-Ming Peng, and Chen-Yang Tang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 739–746 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Biogas Production Kinetic Models for Anaerobic Digestion of Cattle Manure at Medium and Low Temperatures
Fangyuan Yang, Lei Feng, and Xiaofei Zhen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 747–752 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Determination and Analysis of Physical Characteristics of Pinus sylvestris
Zhenkun Miao, Zhiru Li, Liguo Wu, Kesheng Xu, Jingyu Tang, and Dawei Man
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 753–759 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Cotton Stalk Wood Vinegar on the Evolution of Cu and Zn Forms During Cattle Manure Composting
Pingfan Wu, Hongmei Zhang, Ling Zhou, Hang Zhang, Jiao Xue, and Yamei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 760–767 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Table of Contents to Volume 14, Numbers 1–6, 2020
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 769–773 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Author Index to Volume 14, Numbers 1–6, 2020
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 774–786 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Subject Index to Volume 14, Numbers 1–6, 2020
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 787–791 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 14, Number 5 (October 2020) pp.585-675

REVIEW
Use of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees for Treating Hepatitis
Jian Gang, Hongliang Yuan, Yingxiang Chen, Jun Li, and Rijia Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 585–600 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Compound Luolong Jiangu Capsule Protects Glucocorticoids Induced Osteoporosis Through the Nrf-2/HO-1/NF-B Pathway
Tianyi Zhao, Renguang Wang, Shujing Zheng, Jong Pil Park, Shumin Wang, and Xiangyang Leng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 601–607 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Radiocarbon Determination of the Carbon-Based Biomass Blending Ratio by Analysing Flue Gas Emitted
from Coupled Combustion

Ailing He, Zaifeng Li, Jinping Li, Xin Wang, Liya Zhang, Zhiwei Wang, Xiaofeng He, Shuhua Yang, Xiaofei Xin,
Tanglei Sun, Zijie Li, and Tingzhou Lei

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 608–615 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Influence and Mechanism of Paeoniflorin and Albiflorin on Strychnine and Brucine Transport Through Madin-Darby
Canine Kidney/Multidrug Resistance1 Cells In Vitro Model

Yun-Feng Liu, Yong-Mei Guan, Shi-Yu Huang, Lu Wu, Wei-Feng Zhu, and Li-Hua Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 616–623 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Target Region Amplification Polymorphism (TRAP) for Assessing Genetic Diversity and Relationships Among Cultivated
Populations of Dendrobium officinale

Bingzhong Ding, Benhou Zhang, Chao Li, Qingyun Xue, Wei Liu, Xiaoyu Ding, and Zhitao Niu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 624–631 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Establishment of a Rapid Propagation System for Succulent Plant Haworthia heidelbergensis
Zhongyong Cen, Jiang Su, Hongrun Tu, and Shiting Lin
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 632–638 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Beauvericin Inhibits the Growth of U251 Glioma Cells and Promotes Apoptosis In Vitro
Liming Hu, Tianyi Zhao, Jia Wang, Renguang Wang, Hongshi Bu, Shujing Zheng, Yang Li, Junze Liu, and Shumin Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 639–644 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Land Use Change on the Ecosystem Services Value in an Agro-Pastoral Ecotone
Li Zhang and Xin Jin
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 645–650 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Isolation and Physicochemical Characterization of Melanin from Ova of Rana chensinensis
Zhili Sheng, Shiyu Wu, Danyang Wang, Yuhua Wang, Chunhong Piao, Hansong Yu, and Junmei Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 651–656 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Se Enrichment on Improving the Quality of Camellia Oil from Different Source Varieties
Jie Liu, Lichao Wu, and Yimin Tan
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 657–663 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Determination and Evaluation of Flavonoids in Hawthorn in China
Wenzhe Hou, Yuting Wang, Wei Wang, Meili Zhi, Xinlei Gou, Chong Qian, and Fang Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 664–669 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Regulation of Ethyl Carbamate of Saccharomyces cerevisiae in Chinese Luzhou-Flavor Liquor Fermentation
Chuan Wang, Meng-Ping Zhang, and Mou Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 670–675 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 14, Number 4 (August 2020) pp.431-583

REVIEW
Nanocellulose in Food Packaging—A Short Review
Qian Gao, Min Lei, Kemeng Zhou, Xinliang Liu, and Shuangfei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 431–443 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Study on the Kinetics and Pyrolysis Behavior of Waste Containing Urea-Formaldehyde Resins
Ling Fang, Lin Liu, Siyi Luo, Junzhi Wang, Zongliang Zuo, Bo Peng, Yishan Chen, Chuijie Yi, and Wei Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 444–452 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Rhamnolipids on Enzymatic Hydrolysis of Bamboo Biomass and Mechanism
Ruyi Sha, Zhan Yu, Zhenzhen Wang, Edwin Menledy Gbor Jr., Ligang Jiang, Yongxian Bi, Sheng Fang, Qin Meng, and Jianwei Mao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 453–460 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Activation Pretreatment on the Pyrolysis Behavior of Sludge
Siyi Luo, Lin Liu, Yanggang Song, Ling Fang, Junzhi Wang, Zongliang Zuo, Lan Xiang, Huilin Bing, and Bo Peng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 461–466 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Mechanism of Paeoniflorin Against Atherosclerosis Through Network Pharmacology and Molecular Docking
Chengguo Zhao, Wenpei Ling, Chunyu Luo, Meifang Yin, and Shuzhi Qin
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 467–475 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bacterial Community Analysis of Mine Contaminated Soils in Hechi City
Tingting Liu, Caoping Pang, Fengcai Ye, Dafei Gong, Jieling Luo, Xiaomei Zeng, and Changhua Shang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 476–486 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Sulfur-Biological Carbon for Long-Life Room-Temperature Sodium-Sulfur Battery
Xiang Xiao, Wei Li, and Jianbing Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 487–491 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Phytoremediation of Multi-Metal Contaminated Soil in Iron-Steel Industrial Area with Solanum nigrum L.
and Optimized Amendments

Xiuwei Feng, Xiaowei Cui, Xinxin Li, Xiaoyong Yang, Shouqing Ni, Hongyu Si, and Zhaojie Cui
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 492–498 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biological and Molecular Evidences for the Antitumor and Antioxidant Potential of Quercetin In Vitro
Jia Zhou, Yan Xu, He Lin, Guangfu Lv, Ying Chen, Jixiang Ren, Zhe Lin, Yuchen Wang, and Xiaowei Huang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 499–505 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Direct Reduction Ironmaking by Co-Pyrolysis of Biomass Tar Model Compounds and Iron Ore Fines
Siyi Luo, Chen Ma, Lin Liu, Junzhi Wang, Zongliang Zuo, and Lan Xiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 506–510 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Recycling of Black Liquor Generated from Cellulosic Ethanol Process for Plant Growth
Changzhong Song, Bowen Zhang, Wen Wang, Xuesong Tan, Zahoor, Guixiong Zhou, Quan Zhang, Qingfeng Wang,
Song Ku, and Xinshu Zhuang

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 511–516 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study of Gas Production by Anaerobic Fermentation and Microbial Community Changes by In-Situ Microaerobic Desulphurization
Yan Zhou, Hucheng Liu, Wei Kou, Lijie Shao, Peihan Liu, Xiaoming Wang, and Dalei Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 517–523 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Removal of Nitrogen and Phosphorus from Black-Odor Water by Different Submerged Plants
Guoning Chen, Liushu Pan, Zhuo Sun, Jianhua Xiong, Hongxiang Zhu, Shuangfei Wang, Hainong Song, Hongfei Lin,
Yongli Chen, and Jiaxiang Liang

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 524–530 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hepatoprotective Effects of Plumbago zeylanica L., A Folk Medicine from Southwest China
Xiangpei Zhao, Shaofeng Chen, Wen Zhong, Huachun Li, and Shengmin Yu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 531–536 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Lipase-Catalyzed Synthesis of Glycerol-Free Biodiesel from Rapeseed Oil and Dimethyl Carbonate
Changlin Miao, Zhongming Wang, Lingmei Yang, Huiwen Li, Pengmei Lv, Xinshu Zhuang, Zhenhong Yuan, and Wen Luo
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 537–543 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Experimental Analysis of Extracellular Enzymes Activity of Grifola frondosa Supplemented with Rhizoma gastrodiae
Alcohol Extract by Submerged Fermentation

Hong-Yun Lu, Tian-Xiang Wu, Jing Zhou, Wen-Qiang Nie, and Min Zhong
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 544–550 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study of Methane Production by High Temperature Anaerobic Fermentation of Chicken Manure and Stalks
Yongku Li, Xiaomin Hu, and Lei Feng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 551–557 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Changing Principles Study of Multiple Parameters in the High Temperature Composting Process with
Agricultural Livestock Manure

Jian Kang, Jinping Li, and Lei Feng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 558–564 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Carbon Storage of Woody Debris of Evergreen Broadleaf Forests in Mid-Subtropical Region of China
Zeng Zhangquan, Tang Hong, Li Minghong, Wang Silong, Zhang Canming, Yang Rui, and Wang Ying
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 565–570 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Material Composition and Transformation Law of Three Kinds of Livestock and Poultry Manures During the Composting Process
Jian Zheng, Chuanyuan Zhu, Xingyun Qi, Peng Xiang, Yongchun Li, Yan Wang, and Jian Kang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 571–578 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Regulatory Effect of Angelica sinensis Polysaccharide on Bcl-2/Bax/Caspase-3 Signal Pathway in Spleen of Rats
with Radiation Injury

Tian-Li Chen, Tong-Tong Song, Xu Sun, Yi-Wen Gu, Wen-Jing Du, and Xiang Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 579–583 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 14, Number 3 (June 2020) pp.309-428

RESEARCH ARTICLES
The Influence of Key Elements in Black-Odor Water
Bohan Zhang, Jianhua Xiong, Tianyu Zhao, Shuangfei Wang, Hongxiang Zhu, Yanping Hou, Chengrong Qin,
Yuheng Xie, and Guoning Chen

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 309–315 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biodecolorization of Basic Violet 03 Using Biochar Derived from Agricultural Wastes: Isotherm and Kinetics
Josephraj Jegan, Saravanan Praveen, Thillainayagam Bhagavathi Pushpa, and Ravindran Gokulan
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 316–326 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Fatty Acid Methyl Ester on Fuel-Injector Wear Characteristics
M. Jamshaid, H. H. Masjuki, M. A. Kalam, N. W. M. Zulkifli, A. Arslan, and Z. M. Zulfattah
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 327–339 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhancing Hydrogen Production Performance by Developing Thermotolerant Fermentative Mixed Consortium via
High Temperature Stress Acclimation

Jinyu Du, Qinglin Wu, Weixing Cao, Jian Wang, Nirmal Joshee, Yi Wang, and Quanguo Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 340–348 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Hot Water Pre-Extraction on Energy Consumption and Brightness of Bamboo Alkaline Peroxide Mechanical Pulp
Xueping Song, Xiheng Kang, Yan Jiang, Min Wu, Shuangfei Wang, and Hui He
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 349–358 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Solid Phase Microextraction (SPME) Coupled with Gas Chromatography Mass Spectrometry (GC-MS) for
Fermented Perilla Leaves Jiaosu and Volatile Profiling Analysis During Fermentation

Ruyi Sha, Haoan Fan, Zhenzhen Wang, Gaojian Wang, Yanli Cui, Sheng Fang, and Jianwei Mao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 359–368 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Ultrafine Grinding Pretreatment on the Cellulose Fibers and Nanocrystals from Wheat Straw
Chongfeng Gao, Yang Zhang, Yaoyao Cao, Weihua Xiao, and Lujia Han
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 369–375 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Peculiar Stimulatory Effect of Acetic Acid on Ethanol Fermentation of Saccharomyces cerevisiae
Jianhua Zhang Xinchao Yang, Ke Wang, Huijun Wang, Hongguang Xue, and Zhonggui Mao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 376–383 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effective Removal of Lead from Solution by Sulfate Reducing Bacteria Cultured with Sugar Byproducts
Juan Yin, Chao-Bing Deng, Hongxiang Zhu, Jianhua Xiong, and Zhuo Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 384–394 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Influence of Different Catalysts on the Preparation of Ethyl Levulinate from Biomass Liquefaction
Shuhua Yang, Qian Guan, Zijie Li, Haiyan Xu, Zhiwei Wang, Gaofeng Chen, Lu Lin, and Tingzhou Lei
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 395–399 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improvement of Chloroplast Transformation Using CRISPR/Cas9
Ning Tang, Yumei Xia, Yijie Zhan, Junhao Dan, Mulan Yu, Xiaolan Bu, and Mengliang Cao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 400–406 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluation of Compost from On-Farm Composting of Coffee Pulp Using Wood Chips and Air Flow
Hoang Thi Quynh, Morita Mishio, and Shima Kazuto
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 407–412 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Changes in Carbon Sequestration in Wood During Decay by Brown- and White-Rot Fungi
Huadong Xu, Jiedong Wei, Yanan Di, Ruixia Qin, and Zonglin Zhen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 413–418 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Accumulation Characteristics, Tolerance Differences and Risk Assessment of Heavy Metals in Sugarcane
Guiping Xu, Chaobing Deng, Wei Guo, Hongxiang Zhu, Xiaofei Wang, Kaixian Zhu, Juan Yin, and Zhuo Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 419–428 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 14, Number 2 (April 2020) pp.155-307

REVIEW
Degradation Behaviors of Biodegradable Aliphatic Polyesters and Polycarbonates
Yonghang Xu, Fangya Zhou, Danmin Zhou, Jintang Mo, Huawen Hu, Limiao Lin, Jingshu Wu, Mingguang Yu, Min Zhang, and Hong Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 155–168 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Bubble Wall Rupture Model for Open Cell Structure in Starch/Fiber Heterogeneous Composites
Chuan-Wei Zhang, Fang-Yi Li, Jian-Feng Li, Hai-Yang Lu, and Geng Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 169–177 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Production of Phenolic-Rich Bio-Oil from Catalytic Fast Pyrolysis of Biomass Over Tailored Fe-Based Catalysts
Shuangxia Yang, Xiaodong Zhang, Feixia Yang, Baofeng Zhao, Lei Chen, Laizhi Sun, Fanjun Meng, Hongyu Si, and Xinping Xie
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 178–185 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Mechanical Properties of Jute Fiber/Polypropylene Composite with Interface Modified by Sodium Lignosulfonate
Qianting Wang, Jianjie Wang, Weikang Liang, Zhixiang Cui, and Junhui Si
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 186–194 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Naphthalene and Alkyl Naphthalene from Catalytic Fast Pyrolysis of Biomass Over ZSM-5 Aggregates
Fanjun Meng, Qiaoyan Shang, Dongliang Hua, Lei Chen, Laizhi Sun, Shuangxia Yang, Xinping Xie, Baofeng Zhao, and Xiaodong Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 195–202 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of Cellulose Nanofiber/Zinc Oxide Composite Films
Xiuqiang Zhang, Suxia Ren, Xiaofeng He, Lili Dong, Wei Bai, Tingzhou Lei, and Hong Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 203–208 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improving the Quality of Crop Residues by the Reduction of Ash Content and Inorganic Constituents
Yige Peng and Anthony K. Lau
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 209–219 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Catalytic Transfer Hydrogenation of Biomass Derived 5-Hydroxymethylfurfural into 2,5-Dimethylfuran in a Methanol Medium
Kaili Zhang, Danni Li, Ying Liu, and Shubin Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 220–226 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inhibition of Alga Contamination in Open-Culture Under Silicon Stress
Guican Bi, Changhua Shang, and Jun Xie
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 227–233 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Thermal, Biodegradability and Water Barrier Properties of Bio-Nanocomposites Based on Plasticised Sugar Palm Starch
and Nanofibrillated Celluloses from Sugar Palm Fibres

R. A. Ilyas, S. M. Sapuan, Rushdan Ibrahim, Hairul Abral, M. R. Ishak, E. S. Zainudin, A. Atiqah, M. S. N. Atikah, Edi Syafri,
Mochamad Asrofi, and R. Jumaidin

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 234–248 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigation of Multiple Pathogens in Black-Spotted Dendrobium officinale Based on Culture-Independent
and Dependent Methods

Xiaoying Han, Yihong Dai, Miao Hu, Rong Xiao, Shuaishuai Zhang, Jin Li, Zhanqi Wang, Xiufang Hu, and Zhouhang Gu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 249–257 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Methane Production from Pennisetum giganteum z.x.lin During Anaerobic Digestion
Caiyan Liu, Baocheng Wei, Zhuangqiang Dai, Chang Chen, and Guangqing Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 258–264 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Pretreatment of Bamboo by Ammonium Sulfite for Efficient Enzymatic Hydrolysis
Liyue Zhang and Zhiqiang Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 265–272 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Formation of Ethyl Levulinate from Wheat Straw Based on a Model Compound
Zhiyong Chen, Qian Guan, Haiyan Xu, Tingzhou Lei, Lu Lin, Zhiwei Wang, Xiaofeng He, and Jinling Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 273–279 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Treatment of Absorbable Organic Halogens and Organic Compounds in Simulated Bleaching Effluents Through the
Response Surface Methodology Optimized Fenton System

Ming Lei, Qingtong Zhang, Douyong Min, and Shuangfei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 280–286 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screening and Characterization of Ethanol-Producing Yeasts from Sewage Sludge, Soil and Rotten Fruits
Chunming Wang, Xiaobing Chen, and Jialang Lao
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 287–293 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Pervaporation Performance of Polydimethylsiloxane-Polyvinylidene Fluoride Composite Membrane for Butanol Recovery from
Model Solutions and Acetone-Butanol-Ethanol Fermentation Broth

Yonghong Li, Jiping Shi, Xiaojie Liu, Qiang Yu, Weihua Qiu, and Li Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 294–302 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Capacity Analysis of Photo-Fermentation Bio-Hydrogen Production from Different Food Wastes
Zhiping Zhang, Yameng Li, Chenyang Wang, Bing Hu, Jianjun Hu, Chao He, Yanyan Jin, Shengnan Zhu, and Quanguo Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 303–307 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 14, Number 1 (February 2020) pp.1-154

RESEARCH ARTICLES
Preparation and Properties of Edible Packaging Films Based on Chitosan with Microcrystalline Cellulose from
Tomato Peel Pomace

Yuntian Guo and Hanqing Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 1–8 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Plasticizing Effect of Epoxidized Fatty Acid Ester and a Math Model of Plasticizer
Ke Li, Xiaoan Nie, and Jianchun Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 9–19 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Changing Structure of Residual Lignin in the Unbleached Bagasse Pulp During Chlorine Dioxide Delignification
Ming Lei, Bin Luo, Qingtong Zhang, Chenyan Guo, Mingchao Chi, Xiaojing Yun, Douyong Min, and Shuangfei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 20–28 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Double-Mode Optimal Control Strategy for Biomass/Wind/Diesel/Battery Stand-Alone Microgrid System: Steady-State
Economic Operation Scheduling and Large Disturbance Emergency Power Control

Yonghui Guo and Xinyan Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 29–39 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mixing Food Waste and Microalgae to Simultaneously Improve Biodiesel Production Through Transesterification and
Bio-Crude Production Through Hydrothermal Liquefaction

Jun Cheng, Yi Qiu, Ze Zhang, Hao Guo, Weijuan Yang, and Junhu Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 40–49 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Impregnation Conditions for Furfurylated Bamboo on Response Surface Methodology
Yong Wang, Yunyan Li, Ting Li, Yanqiang Wei, and Xianjun Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 50–57 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrolysis and Acidification Kinetics in the Course of Solid-State Fermentation of Domestic Waste
Lei Feng, Xu Li, Xiaofei Zhen, Yuanliang Ma, Jian Kang, and Dong Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 58–66 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Thermal-Kinetics Coupled Analysis of Anaerobic Digestion from Cow Manure in Cold Climates
Zhang Dong, Zheng Yu, Zhen Xiaofei, Li Jinping, Ren Haiwei, and Nan Junhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 67–75 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of NH4H2PO4-Loading and Temperature on the Two-Stage Pyrolysis of Biomass: Analytical Pyrolysis-Gas
Chromatography/ Mass Spectrometry Study

Kai Li, Zhen-Xi Zhang, Shan-Wei Ma, Bo Wang, Min-Shu Cui, Qiang Lu, and Yong-Ping Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 76–82 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

CO2 Supply Strategy Effect on Lipids and Astaxanthin Accumulation of Haematococcus pluvialis in Industrial Modules and
Potential Poly-Generation of Biodiesel

Ke Li, Jun Cheng, Yi Qiu, Weijuan Yang, Junhu Zhou, and Kefa Cen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 83–90 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Kinetics of Methane Production from the Co-Digestion of Cow Dung, Pig Manure and Corn Straw
Yameng Li, Yanyan Jing, Zhiping Zhang, Danping Jiang, Quanguo Zhang, Jianjun Hu, Huan Zhang, Chao He, and Shengnan Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 91–97 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Temperature and Residence Time of Gas on Property of Waste Tyre Pyrolysis
Haiqing Sui, Xianhua Wang, Zhengshun Wu, Shenghua Wang, and Hanping Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 98–107 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Short-Term Effects of Biogas Residue on Millet Properties, Soil Properties and Microbial Functional Diversity in Saline Soil
Chun-Fang Shi, Yuan-Yuan Xie, Xiao-Yun Leng, Yue-Ming Wang, Jie Bi, Min-Jie Chen, and Jian-Gang Pan
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 108–113 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Passivation of Wood Vinegar on Heavy Metals (Cu, Zn) During Cow Dung Compost Process
Ling Zhou, Hang Zhang, Zhiyu Li, Heng Wu, and Wenxuan Zheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 114–119 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Catalytic Co-Pyrolysis of Lignin and Waste Rubber to Obtain Hydrocarbons and Phenols
Yong Cui, Wen-Liang Wang, and Jian-Min Chang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 120–125 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrogen Production from Catalytic Microwave-Assisted Pyrolysis of Corncob Over Transition Metal
(Fe, Co and Ni) Modified Palygorskite

Xinyun Wang, Guoxu Qin, Chuan Li, Mingqiang Chen, and Jun Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 126–132 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Phosphate Solubilizing Rhizobium Strains on Alfalfa Seedlings Growth Under Nitrogen Free and
Phosphorus Deficient Conditions

Jianfeng Li, Shuqing Zhang, Shangli Shi, Jianxiong Du, and Pinghui Huo
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 133–137 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Repeated-Batch Bioethanol Fermentation of Red Seaweeds Hydrolysates Using Microtube Array
Membrane-Encapsulated Yeast

Chien-Chung Chen, Hsuan-Ju Lin, Wen-Jung Lu, Jhih-Jhong Wu, Chee-Ho Chew, Chien-Hsuan Wong,
Ching-Yu Yang, and Hong-Ting Victor Lin

J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 138–145 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Impact of Lignin-Derived Phenolic Compounds on the Growth and Butanol Production of Clostridium beijerinckii ZL01
Jiping Shi, Lili Zhang, Yonghong Li, Qiang Yu, Weihua Qiu, and Li Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 14, 146–154 (2020)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.