Journal of Biobased Materials and Bioenergy

Volume 15, Number 6 (December 2021) pp.713-859

RESEARCH ARTICLES
Variation of Microbial Community in Healthy and Disease-Susceptible Tobacco Soils
Tiyuan Xia, Zuoxin Tang, Kun Huang, Lulu Chen, Zebin Chen, Zhen Ren, Xuhua Li, Binbin Wang, and Yanan Ruan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 713–722 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Anti-Hyperglycaemia Effects of Functional Bread Containing Sericin and Mulberry Bark Powder from Sericulture Waste
Zhen-Zhen Wei, Ji-Xin Li, Xiao-Lu Yin, and Yu-Qing Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 723–730 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Modification of Peanut Shell Biochar and Its Adsorption Performance)
Liucheng Wang, Xianglin Song, Wenting Xing, Huanhuan Zhao, Yake Li, and Liya Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 731–740 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biocatalytic Synthesis and Characterization of Starch Ferulate Based on Ultrasonic Pretreatment of Substrate
Xue-Chun Lu, Jia-Ying Xin, Tian-Yu Cui, Qing-Yun Liu, and Chun-Gu Xia
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 741–747 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Diversity of Endophytic Bacteria in Parasitic and Non-Parasitic Centranthera grandiflora Benth. Based on
High-Throughput Sequencing

Song Jin, Ze-Bin Chen, Yu-Chuan Li, Yuan Su, Zhi-Wei Fan, and Ding-Kang Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 748–754 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of Entomopathogenic Nematodes/Metal Organic Frameworks/Sodium Alginate Composite Microspheres in the
Control of Termites

Xiaobei Chen, Xiaolong Li, and Fengqin Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 755–765 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Enzymatic Browning and Leaf Browning Inhibitors on Tobacco
Pei Wang, Zhenguo Chen, Chensheng Xu, Jiangyu Song, Jiawang Liu, Jingchao Li, Weidong Duan, and Guangwei Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 766–773 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screening and Identification of a Lignocellulose Degrading Strain and the Condition Optimization
Dongsheng Yang, Xuanqi Li, Chunmiao Yang, Yuhe Dong, Hongbo Shen, Wenting Zhong, Xiaodong Ren, and Hui Cao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 774–781 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Enzymatic-TGase Cross-Linking on the Structure of Soy Protein Isolate Based on Multiplex Spectroscopy
Boxin Dou, Yunliang Zhang, Yumeng Liu, Tianqi Guan, and Ying Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 782–789 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Successive Application of Physicochemical and Enzymatic Treatments of Office Paper Waste for the Production of Bioethanol
with Possible Using of Carbon Dioxide as an Indicator for the Determination of the Bioethanol Concentration

Rania H. Taha, Tarek H. Taha, Mervat A. Elsherif, and A. E. Mansy
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 790–798 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Relationship Between Soil Moisture Content and Superoxide Dismutase Activity in Soybean Leaves in Northeast China
Xiyue Wang, Junxue Jiang, Zihao Wu, Xiaomei Li, and Shoukun Dong
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 799–804 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Regulation Mode of RaMYB1 of Ranunculus asiaticus L. in Anthocyanin Biosynthesis Responding to Temperature Decrease
Yanfang Liu, Xiaohong Yang, Qingmei Huang, Juxiang Qiao, and Xuhong Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 805–812 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Chemical Constituents and Antioxidant Activity of the Flat-European Hybrid Hazelnut (C. heterophylla Fisch. x
C. avellana L.) Oil

Jinwei Liu, Xining Li, Juntong Wang, Le Gu, Guangfu Lv, Zhe Lin, Xiaowen Zhen, and Yong Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 813–819 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Modification and Application of Walnut Peel Extract as Acidic Corrosion Inhibitor
Xuefan Gu, Huani Zhang, Zhifang Zhang, Weichao Du, Shidong Zhu, and Gang Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 820–825 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of NaOH Pretreatment on the Microbial Community and Its Enzymatic Activities in Anaerobic Digestion of Chicken
Manure and Straw

Jian Zheng, Xingyun Qi, Lei Feng, Yan Wang, and Shaohong Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 826–834 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Table of Contents to Volume 15, Numbers 1–6, 2021
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 835–840 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Author Index to Volume 15, Numbers 1–6, 2021
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 841–854 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Subject Index to Volume 15, Numbers 1–6, 2021
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 855–859 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

  
Volume 15, Number 5 (October 20O21) pp.571-712

RESEARCH ARTICLES
Functional Effects of Pomegranate Peel Extracts on Milk: Antibacterial Measurements, Antioxidant Activities,
and Photochemical Characterizations

Rokayya Sami, Ebtihal Khojah, Mona Alharbi, Amina A. M. Al-Mushhin, Mohammed Saeed Alkaltham,
Ahmad Mohammad Salamatullah, Khadiga Ahmed Ismail, and Mahmoud Helal

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 571–579 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) Markers Revealed Genetic Diversity and Population Structure Among 9 Wild
Species of Clematis L.

Yonghui Li, Shipeng Li, Jingjing Li, Xiangli Yu, Fawei Zhang, and Xiaojun Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 580–588 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Transciptome Analysis Molecular Mechanism of Starch Synthesis During Tuber Development in Chinese Yam (Dioscorea opposita)
Yanfang Zhang, Shuchun Guo, Ying Shao, Lingmin Zhao, Linan Xing, Mingran Ge, and Xiuwen Huo
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 589–597 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Coating by Chitosan, TiO2 Nanoparticles, and Sodium Tripolyphosphate as Crosslinker on Stored Cucumber Fruits
Rokayya Sami, Ebtihal Khojah, Mahmoud Helal, Abeer Elhakem, Nada Benajiba, Amina A.M. Al-Mushhin,
Mohammed Saeed Alkaltham, Ahmad Mohammad Salamatullah, Kambhampati Vivek, and N. Fouda

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 598–605 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Microbial Diversity in Tobacco Rhizosphere Soil at Different Growth Stages
Yanan Ruan, Shengguang Xu, Zuoxin Tang, Xiaolin Liu, Qirui Zhang, and Zebin Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 606–614 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Eggshells Calcium Extraction and the Application in Food Fortifications
Md. Entaduzzaman Jony, Md. Mobarak Hossain, Md. Sharifur Rahman, Abdullah Iqbal, Rokayya Sami, Ebtihal Khojah,
Mohamed Hashem, Saad Alamri, and Kambhampati Vivek

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 615–620 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Anaerobic Fermentation of Combined Chicken Manure and Straw on a Sequencing Batch Reactor: Analysis of Stability
and Numerical Modeling

Lei Feng, Huisong Gu, and Xiaofei Zhen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 621–628 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Removal of Trace Mercury in Water by Iron Manganese Oxide Modified Biochar
Sheng Liu, Xujie Li, Zilin Su, Linya Yi, Zhanli Chen, Mengyan Zhou, and Chenhui Yan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 629–638 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Irrigation Regime for Protection on Root Intrusion for Subsurface Drip Irrigation
Shaolei Guo and Shunsheng Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 639–647 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization Strategies for Improved Performance of Nano-Hybrid Wood/Polymer Composites Through Response
Surface Methodology

Yong Wang, Xia He, Xi Zhang, Dong Wang, and Xianjun Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 648–655 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Quantitative Analysis of Multiple Food Additives in Wheat Flour by Raman Hyperspectral Imaging
Xiaobin Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 656–662 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Molecular Biological Mechanism of Bletilla striata on Neuropsychiatric System by Network Pharmacology and
Experimental Validation

Jun Li, Shirun Chu, Mei Yang, Jungang Yue, Lu Wang, Fang Chen, and Delin Xu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 663–670 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Multi-Dimensional Optimization of Detailed Laboratory Analysis Method for Ship Ballast Water
Zheng Lu, Yinhao Wang, Shun Zhang, Kun Zhang, and Yue Shi
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 671–678 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fecal Microbiota Transplantation Repairs Intestinal Mucosal Barrier Injury in Mice with Ulcerative Colitis
Yijuan Lin, Jian Ding, Xunru Huang, Jintong Chen, and Chengdang Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 679–684 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biological and Molecular Evidences for the Antitumor Potential of EGb 761 in Glioma Cells In Vitro and In Vivo
Xin Sui, Jia Zhou, Yan Xu, Yuchen Wang, Guangfu Lv, He Lin, Xiaowei Huang, and Yue Deng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 685–692 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Chemical Profiling of Volatile Compounds in Brazilian Green Propolis and Its Application to Geographical Discrimination
Lulu Geng, Min Wang, Mingshi Liu, and Haoyang Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 693–699 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bioactive Compounds, High Performance Liquid Chromatography Screening of Phenolic Compounds, and Antioxidant
Potential Activity of Saffron (Crocus sativus L.)

Mohammed Saeed Alkaltham, Khizar Hayat, Mohammed Asif Ahmed, Ahmad Mohammad Salamatullah, Rokayya Sami,
Ebtihal Khojah, and Amina A. M. Al-Mushhin

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 700–704 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Exogenous Sulfur on Photosynthesis System of Fagopyrum tataricum Seedlings Under Cadmium Stress
Jianbo Tang, Hui Liu, Yang Lu, Zhongmin Xia, and Jieqiong Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 705–712 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 15, Number 4 (August 2021) pp.435-570

REVIEW
Analysis of Plant Biomass Pretreatment Technology for Fuel Production
Lili Zhang, Mengdi Zhao, Kai Xiao, Xianli Liu, Xude Zhao, and Ting Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 435–448 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

RESEARCH ARTICLES
Effects of Reducing Nitrogen Fertilizer and Improving Organic Fertilizer on Crop Yield, Soil Quality and Microbial Community in
Five Years Wheat-Rice Rotation Field

Chenglin Peng, Jianping Cheng, Guohan Si, Zhisheng Zhang, Benfu Wang, Jiafu Yuan, and Aihua Sha
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 449–458 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Untargeted Metabolomics Analysis of Different Grape Varieties and Different Parts of Wine Grape Using Gas Chromatography
and Mass Spectrometry Technique

Yali Wang, Lu Yang, Ke Zhang, Xiaoxiang Chen, Hangyu Wang, Ping Cheng, and Jinhui Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 459–471 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Eco-Friendly Acidic Corrosion Inhibitors from Ilex Chinensis Sims Leaves
Qianlong Wang, Ruquan Zhang, Liyuan Zhang, Minlan Gao, Weichao Du, and Xuefan Gu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 472–477 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Magnetic Bead Adsorption Extraction of Xyloglucan Endoglucosidase/Hydrolase Gene and Its Expression Analysis in Land Cotton
Xianliang Li, Hang Liu, and Zhichang Zhao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 478–490 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Isolation, Identification and Genome Analysis of a Cellulose-Degrading Bacterium Bacillus aciditolerans YN-1T
Lijuan Chen, Dawei Liu, Mengjiao Ding, Zifang Zhou, Li Liu, Haiping Li, Zhiming Hu, Yi Zhang, and Jiheng Zhou
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 491–496 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Visual Response of Frankliniella occidentalis to Ultra Violet-Visible Spectroscopy with Different Wavelength Ranges
Qihang Liu, Yueli Jiang, Mingqian Zhao, Jin Miao, Zhongjun Gong, Tong Li, Yun Duan, and Yuqing Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 497–503 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Carbohydrate Metabolism and Salinity Tolerance of Tobacco Plants Overexpressing a Vacuolar H+-ATPase
Subunit B2 (DoVHAb2) Gene from Yam (Dioscorea opposita Thunb.)

Ying Shao, Yanfang Zhang, Shuchun Guo, Lingmin Zhao, Xiaohua Sun, and Xiuwen Huo
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 504–513 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Penetration Depth of Light into Wheat Flour by Hyperspectral Imaging
Xiaobin Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 514–520 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development and Characterization of Biobased Polyamide 56/Polyethylene Terephthalate Composite Fibers
Gong Xiaorong and Zhang Shouyun
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 521–527 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Influence of Applying Microbial Amendments to Soil and Plants on the Microbial Diversity in the Rhizosphere Soil of Garlic
Yang Li, Sushuang Liu, Xiangui Yang, Choufei Wu, Quanxin Gao, and Liqin Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 528–535 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mechanism of Traditional Medicine Tongfeng Li’an Granules on Hyperuricemic Rats Based on Regulating Uric Acid Transporter
Xiangpei Zhao, Li Li, Chuanmei Zhong, Hongli Teng, and Guodong Huang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 536–541 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Laxogenosides Enhance Yield and Quality of Raphanus sativus L. Under Greenhouse Condition
Jinna Liu, Zihe Zha, Xiaoli Liu, and Cunli Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 542–547 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Extracts of Allium mongolicum on Safety and Quality of Pork Dry-Cured Sausage During Ripening
Yingying Cao, Bing Liu, and Wenguang Fan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 548–552 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Drought and Salt Stress on Activities of Antioxidant Protective Enzymes and Expression of Stress Genes in
Alfalfa (Medicago sativa L.) Seedlings

Zhifeng Chen, Haifeng Guo, Changling Sui, Zhixi Gao, Tianhong Wang, Yong Luo, Cheng Qin, and Xiaoxi Guan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 553–558 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Planting Density of Spring Soybean on Canopy Photosynthetically Active Radiation and Yield in Northeast Chinad
Xiaomin Hou, Cong Wang, and Shoukun Dong
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 559–564 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Dietary Addition of Linseed Oil on the Content of Polyunsaturated Fatty Acids in Egg Yolk of Gallus domestiaus
Suhu Duan, Zaiqiang Li, Zhenzhen Fan, Mengran Qin, Xiaoxue Yu, and Liuan Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 565–570 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 15, Number 3 (June 2021) pp.269-434

RESEARCH ARTICLES
Effects of Bio-Syngas Blends on Combustion Characteristics of Coal: Kinetic Analysis
Ailing He, Zaifeng Li, Jingping Li, Xin Wang, Liya Zhang, Shuhua Yang, Xiaofei Xin, Tanglei Sun, and Tingzhou Lei
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 269–277 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Production of H2-Rich Syngas from Oxygen-Steam Gasification of Biomass Using Modified Red Mud Extract as Catalyst
Tian Qi, Tingzhou Lei, Quanguo Zhang, Tingxiang Jin, Shiquan Zhu, Youjian Zhu, Xiaorui Hu, and Chuanxiao Cheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 278–286 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Adsorption Characteristics and Mechanism of Pb(II) onto Corn Straw Biochar
Liucheng Wang, Huanhuan Zhao, Xianglin Song, Yake Li, and Dong Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 287–295 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Utilization of Waste Clam Shell as Cost-Effective Catalyst for Heterogeneous Biodiesel Production
Jin Wang, Shuang Tao, Yifei Zhao, Bo Shen, Zhifang Zhang, and Ying Tang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 296–301 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Metagenomics and Metabolomics Study on Microbial Diversity and Enzymatic Activities Changes on Cow Dung Based
Low-Temperature Biogas Production by Entererococcus spp

Jingping Dai, Jiang Li, Wang Zhifang, Xie Yuqing, Wang Xiaou, Jing Chen, Yang Xinping, Wei Shao, Yu Xiong, and Feng Lei
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 302–311 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluating the Effect of Residual Lignin Contents and Fermentation Systems on Bioethanol Production
Yanzhi You, Changhe Ding, Jinlong Li, Jun Meng, Xiankun Zhang, and Jianxin Jiang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 312–322 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced CH4 Production from Corn Stover by Simultaneous Lime Treatment
Danping Jiang, Xumeng Ge, Long Lin, Lingling Wang, Zhongtang Yu, Zhou Chen, Huan Zhang, Chaoyang Lu,
Yebo Li, and Quanguo Zhang

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 323–333 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Antipyretic Mechanism of Baihu Decoction: Network Pharmacology Prediction and Experimental Verification
Jiahang Zuo, Hongbo Ye, He Lin, Guangfu Lv, Yuchen Wang, Xiaowei Huang, and Zhe Lin
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 334–341 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Different Ensiling Conditions on the Anaerobic Digestion of Corn Stalks Pretreated with NaOH
Xiaofei Zhen, Miao Luo, and Zhenggui Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 342–346 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Codon Usage Patterns Analysis of Camellia oleifera Based on Transcriptome Data
Caixia Liu, Zhilong He, Yongzhong Chen, Wei Tang, Li Ma, and Longsheng Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 347–352 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Sulfated Modification of Polysaccharides from Sweet Corncob and Its Antiglycation Activity in Streptozotocin
Induced Diabetic Rats

Xin Wang, Ye Han, Enlai Xiao, Kai Zhang, and Yongqiang Ma
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 353–359 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Chemical Structures and Free Radical Scavenging Ability of Anthraquinones and Its c-Glycosides from
Rumex japonicus Houtt.

Juntong Wang, Le Gu, Dandan Xiao, Xueyu Wang, Xiaowen Zhen, and Yong Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 360–368 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Biochar on Infiltration and Evaporation of Soil Water with Sand Mulching
Wenju Zhao, Yuhang Liu, Zongli Li, and Zhiwei Bao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 369–373 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Heavy Metals on the Growth of Chlorella vulgaris
Bingbing Pang, Mingzhou Zeng, Wenjia Zhang, Fengcai Ye, and Changhua Shang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 374–379 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Modification and Application of Waste Shaddock Peel as a Green Additive for Water-Based Drilling Fluid
Weijun Ni, Weiliang Wang, Qingchen Wang, Weichao Du, and Gang Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 380–384 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Protective Effect of Resveratrol on Hepatocyte Apoptosis in Alcoholic Liver
Yu-Meng Liu, Ying Liu, Bo-Xin Dou, and Madhujith Terrence
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 385–391 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Acid Stable a-Amylase Supplementation in Sourdough Enhanced Lactic Acid Bacterial Performance and the Quality of Bread
Kui Lu and Shujun Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 392–398 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparison of Low-Temperature Alkali/Urea Pretreatments for Ethanol Production from Wheat Straw
Zahoor, Wen Wang, Xuesong Tan, Qiang Yu, Yongming Sun, Zhenhong Yuan, Kyoungseon Min, Jinsuk Lee,
Zi Shang Bai, and Xinshu Zhuang

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 399–407 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Screening of a Mannosylerythritol Lipids Producing Strain and Analysis on Its Products
Rui-Min Fu, Wei Tang, Hong Zhang, Ting-Ting Xue, and Wu-Ling Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 408–412 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Emissions Characterization of Volatile Organic Compounds and Health Risk Assessment in Two Fresh Furniture
Yanjun Hu, Meihong Yan, and Pengtu Shi
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 413–420 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Application of a Rotating Packed Bed Reactor for the Synthesis of High Viscosity Wax Ester
Juntao Xu, Renwei Zhang, Changsheng Liu, Fang Wang, Kaili Nie, and Li Deng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 421–427 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Antioxidant Mechanism of Yam Saponin, Hesperidin, Ginger Extract on Oxidative Chicken Myofibrillar Protein
Yingying Cao, Ping Zhao, Wenguang Fan, and Yuhui Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 428–434 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 15, Number 2 (April 2021) pp.131-268

RESEARCH ARTICLES
Study of the Porous Structure and High Adsorption Capacity of Biomass-Based Activated Carbon Prepared from Aspen Wood
by Ferric Nitrate III Activation

Chunjiang Jin, Huimin Chen, Luyuan Wang, Xingxing Cheng, Donghai An, and Jingru Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 131–144 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Construction of Saline-Alkali Tolerance Evaluation System and Isolation of Differentially Expressed Genes
in High-Oleic Peanut (Arachis hypogaea L.)

Hong Wang, Haixin Wang, Shutao Yu, Xueyan Cui, Jiangshun Su, Dongwei Sun, Zubo Du, Guoqing Yu, and Chuantang Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 145–155 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Extraction of Damba Black Soybean Gene by Means of Magnetic Nanoparticles and Investigation of Aluminum Tolerance
Tao Lin, Rongrong Han, Yunmin Wei, Lusheng Liu, Caode Jiang, and Yongxiong Yu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 156–162 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Physical-Chemical Properties and Engine Performance of Blends of Biofuels with Gasoline
Zhuo Chen, Zhiwei Wang, Tingzhou Lei, and Ashwani K. Gupta
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 163–170 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Purification, Characterization and Immunomodulatory Activities of Polysaccharides from Mulberry Leaf Fermented
with Phellinus igniarius

Junfeng Li, Zhuoyan Zhou, Lisheng Chu, Xiawei Jiang, Jiabao Xu, Lichao Wu, Tingting Zhang, Jin Wang,
Guilin Ren, Xin Mou, and Wenhong Liu

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 171–179 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Solid State Fermentation of Mixed-Culture of Penicillium Consortium for Cellulase and Lytic
Polysaccharide Monooxygenases Production

Zi-Han Xu, Cui-Yi Liang, Wen Wang, Qiong Wang, Wei Qi, Zhong-Ming Wang, and Zhen-Hong Yuan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 180–187 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

UDP-Glucose Pyrophosphorylase ugp1 is Required in Heat Stress Response of Saccharomyces cerevisiae
Xu Qian, Hua Zhou, and Heng Cai
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 188–193 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of 24-Epibrassinolide on DNA Methylation Variation in Soybean (Glycine max) Leaf and Root Under Saline-Alkali Stress
Ya-Nan Peng, Jing Li, Dan-Dan Sun, Nan Chen, and Quan-Wei Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 194–202 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Different Light-Emitting Diode (LED) Lights on the Behavior and Habits of Scopulasub punctaria Herrichet Schaeffer
Li Qiao, Shibao Guo, Yinli Jin, Chunsheng Wang, Jian Yin, and Shubao Geng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 203–209 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Heating Effect on Protein's Aggregation in Goat and Bovine Milk Based on One and Two-Dimensional Polyacrylamide
Gel Electrophoresis

Haiyan Xue, Meixia Yi, Baoyuan He, Xiaofeng Liu, Ni Cheng, and Hongxin Song
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 210–217 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Wheat Grain Filling and Yield Formation by Exogenous Strigolactone Under Drought Condition
Yanjing Wang, Linqing Wang, Xiwen Yang, Xiangdong Li, Hecang Zang, and Baoting Fang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 218–223 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Artificial Measures Are Not Necessarily Better Than Natural Recovery for the Extremely Degraded Alpine Meadow:
The Results of Simulated Degradation Restoration After Three Years

Liuyan Tang, Lin Chen, and Zhen’an Yang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 224–230 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Dietary Supplementation of Perilla Seeds on the Monounsaturated Fatty Acid Profile in Gallus domestiaus Egg Yolk
Suhu Duan, Zaiqiang Li, Zhenzhen Fan, Mengran Qin, Xiaoxue Yu, and Liuan Li
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 231–237 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Antihypertensive Peptide Preparation by Lactobacillus plantarum Fermentation of Soy Whey
Lebin Yin, Yali Liu, Ping He, Lele Li, Jing Wu, and Mengmeng Hu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 238–243 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Soluble Dietary Fiber from Ultrafine Bamboo Powder by Ball Milling and Adsorption Capacity of Heavy Metals
Qing Ge, Peng Li, Chen Li, Peng-Tao Wu, Hang-Qing Li, Zhu-Qian Xiao, and Jian-Wei Mao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 244–252 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Chinese Herb Resveratrol Inhibits Renal Pelvic Cancer Cell Proliferation via Regulating miR-30a-5p
Zunwei Zhu, Jinggong Wu, Lieyu Xu, Yong Wan, Haichao Chao, and Ting Sun
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 253–259 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Evaluation of “Genotype Χ Environment” Interaction for Performance in the Potential Energy Plant Xanthoceras sorbifolium
Under Multi-Environment

Yunxia Ma, Jian Wu, Yonghua Tao, Quanxin Bi, Zhiqiang Li, Boya Cheng, Sha Du, Haonan Li, Yue Zhang, Xinyu Guo,
Gangtie Li, and Libing Wang

J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 260–268 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 15, Number 1 (February 2021) pp.1-130

RESEARCH ARTICLES
Applied Research on Prediction Methods of Properties of Particleboard Based on Data-Driven Methods
Cuiping Yang, Weiwen Lai, Jilai Su, Wei He, and Zhenhua Gao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 1–9 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Differences in the Soil Bacterial Communities Under Organic Farming and Conventional Farming Modes Revealed by
16S rDNA Sequencing

Yazhen Yang, Mingke Fang, Meiyan Wu, Huaisheng Zhang, Huizhen Li, and Jianqiang Zhu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 10–19 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Heterologous Expression and Purification of Hagfish Mucus Protein
Rui Yang, Ruishuang Sun, Wenlong Zhu, QingShuai Zhang, Debang Liu, Ruonan Zheng, Kaili Nie, Luo Liu, and Hui Cao
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 20–32 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of Shape Context and Fourier Descriptor to Shape Description in Preparation of Nanowood Powder
Lei Zhao and Jianhua Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 33–41 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Establishment of Raman Fingerprints and Localization of Main Components of Radix Angelicae sinensis from Different Origins
Yuli Yan, Minghua Duan, Lei Liu, and Yin Wu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 42–49 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Simulation of Sugarcane Residues Co-Gasification (Vinasse-Straw-Bagasse) for Different Equivalence Ratios and Gasifying Agents
Clαudia C. Santos, Janaine dos A. Oliveira, Igor de A. Barbieri, and Filipe A. F. Monhol
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 50–60 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Photocatalysis and Biodegradation Coupled Intimately for Treatment of the Black-Odor Water
Jianhua Xiong, Chunlin Jiao, Liushu Pan, Jue Wang, Hao Cheng, Hongxiang Zhu, Hainong Song, and Guoning Chen
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 61–68 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Biological Activity of Strontium Modified Titanium Oxide Surface
Hui-Xing Li, Quan-Ming Zhao, Da-Chang Liu, Xiao-Hui Ni, Xing-Yuan Zhu, Xiao-Dong Li, Ren-Bao Liu, and Zhi-Gang Ma
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 69–74 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Modelling Particle Size Distribution of Residual Fly Ash from Pulverized Biomass Combustion
Mingzi Xu and Changdong Sheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 75–82 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Probiotic Fermented Kitchen Waste on the Growth and Propagation of Rotifer Brachionus calyciflorus
Yiyong Li, Wanyi Luo, Baoe Wang, Tianhao Lin, Chuangxiong Li, Hui Liu, Yanhua Huang, Chong Lin, Yinglin Tong, and Zexiang Lei
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 83–89 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mixed versus Networked Bio-Based PA56/Polyethylene Terephthalate Composite Yarns: A Study of Two Modification Methods
Gong Xiaorong, Zhang Shouyun, and Wang Jishan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 90–96 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characteristics of Hydrochars Derived from Glucose, Protein, and Cellulose by Hydrothermal Carbonization Treatment
Peiru Zhu, Jiayang Liu, Jun Ma, Lian Li, and Xueying Zhang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 97–104 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Distribution of Bark Procyanidin Contents in Pinus yunnanensis Populations and Related Species
Xiaolong Zhang, Hong Yu, Lin Chen, Chuntang Mao, Yuanbing Wang, and Yihong Pan
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 105–111 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Activity of a New Amidase Signature (AS) Family
Yan-Ling Ma, Jin-Ling Chen, Ling-Ying Xu, Ming-Kuan Cheng, Sheng Huang, Yang Liu, and Fu-Lai Liu
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 112–116 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Study of Conditions for Bioleaching Heavy Metals from Polluted Soil and Metabonomics in Penicillium chrysogenum
Xinhui Deng, Ping Tan, Mengqi Ma, Liang Ma, Yunjun Yu, and Zhenxing Wang
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 117–124 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Yield Components and Benefit Evaluation of Aerobic Rice Under Mulched Drip Irrigation in Eastern Inner Mongolia
Hu Liu, Jian Wang, Chunyan Yin, Gong Chen, Ruiqiang Zhang, and Bo Cheng
J. Biobased Mater. Bioenergy 15, 125–130 (2021)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.