Nanoscience and Nanotechnology Letters

Volume 10, Number 12 (December 2018) pp.1625-1793

COMMUNICATIONS
Antibacterial and Mechanical Properties of Mussel-Inspired Layered Clay Reinforced Polylactic Acid-Polypyrrole
Multilayer Composite Films

Long Mao, Jingyi Liu, Sijie Zheng, Yuejun Liu, Zhihan Li, Yongkang Bai, and Huiqing Wu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1625–1632 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Facile Synthesis and Application of V2O5/MXene Nanocomposites as Electrode Materials for Supercapacitors
Yingying Huang, Guo Zhuo, Lu Han, Yiyong Wang, Shumei Kang, and Jinlin Lu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1633–1643 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Highly Efficient Hybrid Bulk Heterojunction Organic Solar Cells Integrating PbS Nanoparticles
M. Imran, M. Ikram, S. Anjum, S. Ali, and Y. Huang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1644–1650 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ultra-Sensitive C2H5OH Sensing Properties of Template-Free Solvothermal-Processed Hierarchical
ZnO Nanospheres

Qiangguo Huang, Sachin T. Navale, Peijiang Cao, Shun Han, Xinke Liu, Wenjun Liu, Wangyin Xu, Deliang Zhu,
Florian J. Stadler, and Youming Lu

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1651–1661 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Doping Dependent Structural, Optical, Thermal and Catalysis Properties of Synthesized Cadmium Sulfide
Nanoparticles

W. T. Salam, M. Ikram, I. Shahzadi, M. Imran, M. Junaid, M. Aqeel, S. Anjum, A. Shahzadi, H. Afzal, U. Sattar,
A. Asghar, A. Wahab, M. Naz, M. Nafees, and S. Ali

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1662–1670 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Ag@CNT Nanohybrids and Investigations on Their Antibacterial and Cytotoxicological Effects
Meng Yin, Di Huang, Xiumei Zhang, Yuan Peng, Jingjing Du, Yan Wei, Xiaojie Lian, Yinchun Hu, Weiyi Chen,
and Yu Shrike Zhang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1671–1676 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Luminescent Properties and Synthesis of Sr4Al14O25:Mn4+, Ge4+/Mg2+ Red Nanophosphors
Li-Li Meng, Kai Chen, Jun Huang, Li-Fang Liang, and Le-Ping Liu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1677–1683 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Polyurethane/5A Zeolite Hybrid Hydrogel with Thermal- and pH-Sensitivity for Removing Acid Fuchsin
from Aqueous Solutions

Hu Zhou, Yizhi Xiong, Taofen Wang, Jianxian Zeng, Lihua Liu, Jian Jian, Zhengqiu Yuan, Zhihua Zhou, Lingwei Zeng,
Qingquan Liu, and Guoqing Liu

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1684–1689 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Topotactic Conversion into Gd2O3:Bi3+, Eu3+ Nanosheets from Flaky LGdH Precursor and Photoluminescence
Properties

Lin Zhang, Fei Ma, Feng Jin, Qingmei Guan, Liangquan Sheng, Rui Qiao, and Qiang Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1690–1695 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Graphene Doped Cs2CO3 as an Efficient Electron Injection Layer for Organic Light-Emitting Diodes
Yonghui Gao, Chuang Xue, Qiucheng Guo, Bin Su, Gang Zhang, Wenlong Jiang, and Qian Tang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1696–1699 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Structural, Optical and Electrical Properties of NiO Thin Films Deposited on SiC Substrate by Using a
Solution Process

Seulki Cho, Ji-Ho Seo, Young-Jae Lee, Byungmoo Moon, Sang-Kwon Lee, Kyong-Sook Moon, and Sang-Mo Koo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1700–1706 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Highly Sensitive Detection for Cocaine Using Graphene Oxide-Aptamer Based Sensors in Combination
with Tween 20

Haixia Shi, Wenwen Xiang, Cheng Liu, Haifeng Shi, Yang Zhou, and Li Gao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1707–1712 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Novel PDMS-Au Oriented Composite Nanorods Fabricated by 3D Printing Combined with Self-Assembly as
Cell Culturing Substrate

Tianyin Hu, Qiufan Xu, Jiamin Liu, Mengqi Wan, Tingting Bai, Yinyi Zhao, Jin Lin, Xueqin Xu, Ke Hu, and Songsheng Zhu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1713–1717 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

An Efficient Screening Model for Mesenchymal Subline with Highly Metastatic Potential Based on
Microfluidic Platform

Min Yu, Zhezhou Chen, Furong Liu, and Jin Fang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1718–1725 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Protective Effects on Retinal Ganglion Cells by miR-133 via MAPK/Erk2 Signaling Pathway in the
N-Methyl-D-Aspartate-Induced Apoptosis Model

Zhiyuan Li, Jundong Zhu, Guoping Kuang, Jingyao Chen, and Xiaohe Lu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1726–1731 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influences of Reducing Agents on Performance of Carbon Supported Pd Nanocatalyst for Hydrogenation of
Nitrobenzene

Faxin Xiao, Guanghui Jiao, Kangbo Li, Weizhe Zhang, Guobao Chen, Jingjing Du, and Yu Peng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1732–1737 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Table of Contents to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1739–1751 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Author Index to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1752–1783 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Subject Index to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1784–1793 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

   
Volume 10, Number 11 (November 2018) pp.1477-1624

REVIEW
The Role of the Epigenetic Regulator-Absent, Small, or Homeotic-Like in Development and Diseases
Jiayi Wu, Yimin Sun, Chenglin Wang, and Jing Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1477–1484 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
Modeling of Red Blood Cell Aggregates Passing Through Microvascular Bifurcations
Tong Wang and Zhongwen Xing
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1485–1492 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inkjet-Printing Flexible and Deformable Antenna on PET Substrate for Wearable Electrics Application
Decheng Xu, Xiaohui Guo, Wenlong Jiang, Minghao Gong, Yunrui Ma, and Yue Gao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1493–1497 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydroxyapatite-Nanowires Enhanced Electrospun Fiber via Craze Disperse Stress for Bone Regeneration
Yingbo Wang, Xiaohui Wang, Yi Xiang, Zhen Zhang, Meng Liu, Qin Wei, Xuemei Jiang, Chuang Ma, Tingjun Ye,
and Wenguo Cui

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1498–1507 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Morphological Fabrication of Immobilized Green Synthesized Silver Nanoparticles
Muhammad Iqbal, Naveed Iqbal Raja, Mubashir Hussain, Rashid Iqbal, Sunbal Khalil Chaudhari, Muhammad Asim Sultan,
Ahmed Muneeb, and Muhammad Ejaz

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1508–1514 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

CO2 Copolymerization Catalyzed by the Double Metal Cyanide Catalysts Zn–Fe(III)/Zn–Co(III) with Nanometer-Sized
-Al2O3 as Co-Catalyst

Linhua Zhu, Qidong Zhu, Qian Wang, Chuanhai Gu, Aiqing Tang, Ting Liu, Chunyan Dai, and Huaming Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1515–1522 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Poly(3-Hydroxybutyrate-co-4-Hydroxybutyrate) Simulated Cartilage Lacunae Scaffold Promotes Cell Proliferation
and Cartilage Repair

Na Fu, Jian Wang, Yalin Liu, Zhaosong Meng, Tiejun Jiao, Xiaoding Luo, Lei Sui, and Xiaoxiao Cai
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1523–1531 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of Research Hot Spot and Trends of Bioinformatics Based on Cite Space
Peng Chen and Yang Tian
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1532–1540 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ionic Current Blockades from Single-Walled Carbon Nanotubes in a Confined Nanochannel
Yanyan Ge, Xu Pei, Changying Ji, Jieyu Xian, and Min Kang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1541–1545 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hepatic Stellate Cells Inhibit Epithelial-to-Mesenchymal Transition of Hepatoma Cells: Effect of MiR-233
Modification on Exosomes

Fang Sun, Xing-Ya Guo, Jin-Zhi Wang, Yu-Qin Wang, and Qin Pan
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1546–1553 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

New High Throughput Method to Analyze the Methylation Pattern of Individual DNA Molecules
Dongrui Zhou, Honglin Zhang, Hongying Lin, Jiahua Jiang, and Zuhong Lu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1554–1561 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

SiC Nanopowders-Incorporated Dual-Channel TiZnSnO/ZnSnO Thin Film Transistors
Seulki Cho, Sung-Joon Park, Seong-Ji Min, Jae-In An, Yo-Seop Yoon, Byungmoo Moon, Youngwoong Choi,
Sang-Kwon Lee, and Sang-Mo Koo

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1562–1566 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Dietary Supplementation of Nano-Selenium on the Egg Selenium Content and Egg Production
Rate of North China Hens

Li Lv, Liuan Li, Ruibo Zhang, Zhichao Deng, Gaimei Du, Tianming Jin, Xiaoxue Yu, Wei Zhang, and Xiaoli Jiao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1567–1571 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Smart Eryc@mZnO Nanoparticles with Enhanced Antibacterial Activity Under Ultraviolet and Prolonged
Antibacterial Activity Without Ultraviolet

Xiao Huang, Liangqing Du, Xi Zheng, Caixia Yi, Wenyu Niu, Shuangya Yang, and Yan Yin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1572–1577 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Statistical Optimization of Spirulina Maxima Loaded Microspheres and Assessment of Antioxidant, Antidiabetic
Potential in Glycemic Abnormalities Induced Wistar Rats by Excessive Fructose Administration

Lei Zhu, Wencong Li, Haijiao Wang, Peng Fu, Hao Li, Haiyan Meng, and Li Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1578–1585 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

All Cross-Plane Thermoelectric Properties of n-Type Bi2Te3 Thin Films in the Temperature Range from 77 to 500 K
No-Won Park, Won-Yong Lee, Ahmad Umar, Byung-Guk Ahn, Sang-Mo Koo, and Sang-Kwon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1586–1591 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Mutation-Sensitive Switch Assay to Detect L858R Point Mutation of Epidermal Growth Factor Receptor Gene
Xuan Liu, Fenjiao Wang, Rong Zhang, Wangyang Pu, Wen Li, Ziyan Du, Chungen Xing, Li Xiao, Jia Zhang,
Nongyue He, Wanping Sun, and Kai Li

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1592–1597 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Immune Regulation of Bone Marrow Mesenchymal Stem Cell-Derived Exosomes in Preterm
Infants with Brain Injury

Jiaping Shu, Sisi Mo, Quan Wen, Yan Qin, and Li Jiang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1598–1605 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Novel Combinatorial Nanosuspension of Catechin and Ciprofloxacin on E. coli Induced Prostatitis
Rat Model

Zhiming Hong, Dening Chen, Wenbin Zhou, Yangling Zeng, and Quan Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1606–1612 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Antigen Immobilized Nanocomposite Electrochemical Immunosensors for Ractopamine Detection
Mei Shi, Yan Yan, Yaojuan Hu, Suli Liu, Changyun Chen, and Bo Zhao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1613–1619 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influencing Factors for Fall Injuries in Hospitalized Patients
Xiaoyan Wang, Guohong Li, Yunfeng Rui, and Hui Fan
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1620–1624 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

   
Volume 10, Number 10 (October 2018) pp.1329-1475

REVIEW
Purification of Carbon Nanotubes— A Review of Methodology
Marcelina Adamska and Urszula Narkiewicz
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1329–1342 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
Relaxation Properties of Silicon Functionalized Graphene: A Molecular Dynamics Simulation
Zhixin Hui
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1343–1347 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Green Synthesis and Characterization of Silver Nanoparticles and Their Effects on Disease Incidence Against
Canker and Biochemical Profile in Citrus reticulata L.

Mubashir Hussain, Naveed Iqbal Raja, Zia-Ur-Rehman Mashwani, Muhammad Iqbal, Sunbal Khalil Chaudhari,
Muhammad Ejaz, Sumaira Aslam, and Farhat Yasmeen

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1348–1355 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Integer Linear Programming Problem Based on the Molecular Beacon Self-Assembly Model
Jing Yang, Zhixiang Yin, Kaifeng Huang, Xianya Geng, Qiang Zhang, and Jianzhong Cui
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1356–1363 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Poisson’s Ratio in Nano-Hexagonal and -Triangular Graphite Sheets
Qingtian Deng and Zhichun Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1364–1370 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Eu3+ Doped (Na, K)Li-Lu-F: Synthesis and Optical Properties
Chunyan Cao, Tianliang Zhou, An Xie, Xiangjun Lu, Hyeon Mi Noh, and Jung Hyun Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1371–1376 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Electrochemical Evaluation of Copper Etchant to Minimize Galvanic Etching
Jong-Chan Choi, Yong-Su Lee, and Jae-Ho Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1377–1379 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Notch1 Signaling Enhances the Differentiation of Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyogenic Cells
Ping Niu, Yueqiang Zhao, Shiqian Yu, Tingting Huang, Wei Deng, Wei Ling, and Baozhen Yao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1380–1386 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Co-Delivery of Lycorine and the p53 Gene by Mesoporous Silica Nanoparticles with Synergistic Pro-Apoptotic
Effects Against Chronic Myelocytic Leukemia

Xiaoning Liu, Yuling Xu, Jingjing Kang, Hui Wang, and Tao Huang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1387–1393 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fabrication of Cr2O3 Nano-to-Microscale Structures Using UV Nanoimprint Lithography
Pil Hoon Jung, Soomin Son, Jaemin Park, and Heon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1394–1397 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis, Characterization and In Vitro Effect of Doxorubicin-Loaded Folate-PEG-PNIPAAm on Human
Hepatocellular Cell Line

Zhulin Wu, Chensheng Ouyang, Li He, Anan Wangli, Shasha Pan, Weiqing Zhang, Bin Chen, and Lisheng Peng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1398–1404 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Methanol Gas Sensor Based on ZnO–SnO2 Hollow Urchins
Ahmad Umar, M. S. Akhtar, S. H. Kim, R. Kumar, H. Fouad, and Othman Y. Alothman
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1405–1411 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Sputtering Power on the Properties of RF-Sputtered SnS Thin Films
Kun Tae Park, Young Guk Son, Chang-Sik Son, and Donghyun Hwang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1412–1415 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Planar Cell Polarity Core Protein—Van Gogh-Like 2 Inhibits Inflammatory Responses Through Regulating
Cytokine/Chemokines in Human Dental Pulp Cells

Jing Yang, Xin Li, Jiayi Wu, Yimin Sun, Yidi Jiang, and Ling Ye
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1416–1422 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Integrated and Automated, Sample-In to Result-Out, System for Nanotechnology-Based Detection of
Infectious Pathogens

Hui Chen, Yanqi Wu, Yile Fang, Pei Liao, Kangchen Zhao, Yan Deng, and Nongyue He
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1423–1428 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Gold Nanoparticles on the Performance of Quantum Dot Light-Emitting Diodes
Jaemin Kim and Jiwan Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1429–1432 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Meridian-Sinew Release Therapy on Moderate Knee Osteoarthritis in Patients, and on the
TLR4/MYD88/NF-B Signaling Transduction Pathway In Vitro

Chen Wang, Song Wei, Xiaohao Li, Zhihuang Chen, Chunfu Hou, Hui Li, Jing Guo, and Shuting Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1433–1440 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Multidrug Resistance of Triple Negative Breast Cancer Cells MDA-MB-23 Mediated by
PI3K/Akt/NF-B Pathway Through P-gp

Wenjing Zhang, Bing Song, and Tao Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1441–1445 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Performance Enhancement of Electrically Programmable Fuse with Stress Buffer Oxide Layer
Chang-Chien Wong, Sheng-Po Chang, Ching-Hsiang Tseng, Wei-Shou Chen, and Shoou-Jinn Chang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1446–1450 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigating of Negative Magnetization in Aggregates of Mn0.5Zn0.5GdxFe(2-x)O4 Ferrite Nanoparticles
Chiranjib Nayek, I. M. Obaidat, B. A. Albiss, and Y. Haik
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1451–1457 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Staging of Liver Fibrosis Treated with Hepatocyte Growth Factor by Ultrasound Cationic Microbubble
Nano-Liposomes Using 1H Magnetic Resonance Spectroscopy

Shou-Hong Zhang, Ying Zhang, Kun-Ming Wen, Wei Wu, and Wen-Yan Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1458–1462 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of Magnetic Resonance Susceptibility-Weighted Image in Hepatic Hemangioma
Wen-Chang Chen, Song-Shei Lin, Yen-Hung Ho, and Wei-Ming Lin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1463–1468 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improved Sample Preparation Using Packed-Fiber Solid Phase Extraction in the Determination of Urinary P-Cresol
Chen Li, Kangwei Shen, Yongkai Ning, Shiqi Wang, Yuan Song, Ping Liu, Qing Han, Lanlan Wei, and Xuejun Kang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1469–1475 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

  
Volume 10, Number 9 (September 2018) pp.1179-1328

COMMUNICATIONS
A Study of Photocatalytic Degradation of Methylene Blue in Aqueous Solution Using Perovskite Structured
PbBi2Nb2O9

Chi-Hyeon Lee, Hyun Gyu Kim, Yunjang Gu, and Dong-Ha Lim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1179–1186 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Assessment of Spin-on-Glass for Fan-Out Wafer Level Packaging with Multilayer Interconnects
Changmin Song, Sungdong Kim, and Sarah Eunkyung Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1187–1191 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Novel Through Mold via in Package-on-Package Using Cu-Cored Solder Ball
Young Moon Jang, Byoung-Ho Ko, Hoon Sun Jung, Jin Wook Jeong, and Sung-Hoon Choa
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1192–1196 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Analysis of Viscoplastic Behavior Using Finite Element Analysis at Solder Joints on Pillar Bump’s Aspect Ratio
Hyeong-Cheol Kim, Han-Sur Bang, Kyoung-Hak Kim, Seong-Min Hong, and Hee-Seon Bang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1197–1203 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Electromechanical Properties of a Highly Flexible and Stretchable Nanocomposite Conductor
Won Jae Lee, Jin Yeong Park, Bo Seok Kwon, Su Yong Nam, and Sung-Hoon Choa
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1204–1208 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrophobic Micro-Nano Scale Pattern Processing Using 355 nm UV-Pulsed Laser on the Polyimide Film
Gyeongju Je, Hyesu Kim, and Bosung Shin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1209–1215 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Uniform and Anti-Reflective Nano Coating on a Cylinder for Fabricating a Cylindrical Nano Mold
Min Hyeok Jang and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1216–1220 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on Application of Ag Nano-Dots for Reducing Reflectance of Crystalline Silicon Solar Cell
Jeong-Ho Choi, Si-Cheol Roh, and Hwa-Il Seo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1221–1226 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Early Degradation Detection of the Insulation Resistance of Multi-Layer Ceramic Capacitors by the Pattern
Analysis of Capacitance and Dissipation Signals

Sujeong Baek, Daeil Kwon, and Duck Young Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1227–1231 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Sodium Ion Storage of Carbon Supported Iron Sulfide Monochalcogenide in Carbonate and Ether Based Electrolytes
Anupriya K. Haridas, Jong Hoon Joo, and Jou-Hyeon Ahn
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1232–1237 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Water Droplet Growth Behaviors of Micro/Nano-Patterned Anti-Fogging Polymer Films
Na Eun Yeo, Won Kyoung Cho, Doo-In Kim, and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1238–1243 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Design of Compact 1 X 16 Tapered Multimode Interference Optical Splitter
Han Uk Bae, Chang Rin Lee, Jun Tae Park, and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1244–1247 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Fabrication of Large-Area Metal Nanopatterns by Nanoimprint Lithography
Soongeun Kwon, Sanghee Jung, Hyungjun Lim, Kee-Bong Choi, Sunghwi Lee, JaeJong Lee, and Geehong Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1248–1252 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Stretchable Metal-Grid Transparent Electrode Using Ag Flake and Polyester Nanocomposites
Jin Yeong Park, Won Jae Lee, Yo Seb Lee, and Sung-Hoon Choa
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1253–1256 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A New Feature of Metallic Foam Structured Catalyst Prepared by Slurry Coating for Selective Catalytic
Reduction of Nitrogen Oxide with Ammonia

Haeyoung Jeong, Kyungchul Jung, Sunyup Hwang, and Dong-Ha Lim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1257–1261 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of Flexible Gas Sensors with Nanostructured NiO-Doped SnO2 Thick Films
Choon Woo Ji, Jun Hyung Kim, Hyeong Gwan Kim, Ho Nyun Lee, Hyun Jong Kim, Heon Lee, and Hee Chul Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1262–1266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Manufacturing Optimization of VO2 Nanoink for Thermochromic Smart Window Based on Solution Process
Ji Won Youn, Seok-Jae Lee, Kwang-Seok Kim, and Dae Up Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1267–1272 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Silver Nanoparticles on Plasmon Resonance of Imprinted Gold Nanohole Array
Ji Suk Kang, Jun Hyun Kim, and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1273–1277 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Drop Impact Dynamics on Textured Surfaces with Varying Wettabilities
Min Kyeong Jeon, Doo-In Kim, and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1278–1282 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigation of Temperature Characteristics of Carbon-Nanotube-Based-Gas Sensors with
Through-Silicon-Via Technology

Hyeong-Sub Song, Sung-Kyu Kwon, Jeong-Chan Lee, So-Yeong Kim, Sung-Man Lee, Ga-Won Lee, and Hi-Deok Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1283–1286 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

One-Step Preparation of Poly(Lactide-Co-Glycolide) Fiber Rods Embedding with Luminescent Materials
as a Drug Delivery System via Electrospray

Ping Li, Junwei Xu, Bing Qi, Kun Li, Xuenan Gu, Xufeng Niu, and Yubo Fan
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1287–1291 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Ultrasonic Process on the Electroless Cu Plating on Non-Conductive Printed Circuit Board Substrate
Ju-Suk Kang, Hong-Wook Chun, and Jae-Ho Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1292–1296 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Conversion Efficiency of Inverted Organic Photovoltaics with Hexagonal Array Nanopatterns
Kwan Kim, Yang Doo Kim, Junho Jun, Minseop Byun, Jaemin Park, Sucheol Ju, and Heon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1297–1300 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on the Change of Wettability According to the Direction of Micro-Patterned Copper Film Surface
Using Continuous-Wave Laser

Dan Hee Yun, Jun Han Park, Cheong Yeol Gwak, Yong-Won Ma, and Bo Sung Shin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1301–1304 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Sacrificial Layer Thickness on Fidelity of Multi-Scale Hierarchical Structure Fabricated by Thermal
Nanoimprint Lithography

Won Kyoung Cho, Na Eun Yeo, Ji Suk Kang, Doo-In Kim, and Myung Yung Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1305–1309 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Potential of Molybdenum and Nickel as Next-Generation Semiconductor Interconnects
Dooho Choi
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1310–1314 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Surface Morphology and Conductivity of Ag-Coated Cu Flakes Prepared by Electroless Ag Plating Using
Different Additives

Ji Hwan Kim and Jong-Hyun Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1315–1320 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Rare Earth Lanthanum Doped Nano Composite Films as Efficient Preservation Materials for Fruits and Fungi
Yuntian Guo, Hanqing Wang, Long Mao, and Zhenyu Zhou
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1321–1328 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

  
Volume 10, Number 8 (August 2018) pp.1025-1177

COMMUNICATIONS
Large-Scale Production of APbX3 Perovskites in Powder Form with High Stability
Narayan Chandra Deb Nath, Gavindasamy Murugadoss, and Jae-Joon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1025–1034 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Prediction of the Water-Flooding Efficiency of Low-Permeability Cores by Nanoscale Digital Core Techniques
Yang Shengjian, Liu Xiaodan, Li Long, and Lv Weifeng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1035–1045 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Variation in Nanofiber-Collection Location Depending on Process Variables for Centrifugal Spinning System
Seong Baek Yang, Yeasmin Sabina, Yulin Deng, and Jeong Hyun Yeum
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1046–1052 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Concentration Measurement of NO and NO2 Gases Using Quantum Cascade Laser Absorption
Spectroscopy

Saerom Maeng, Sunghyun So, Miyeon Yoo, Jungho Hwang, and Changyeop Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1053–1057 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Temperature Distribution Analysis Using Near Located H2O Absorption Signals
Miyeon Yoo, Saerom Maeng, Sunghyun So, Hyunseok Lee, and Changyeop Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1058–1064 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Two-Step Solvothermal Method Assisted by Ultrasonic Exfoliation to Construct Nb3O7F/MoSe2 Hybrids with
Enhanced Photocatalytic Activity

Zhen Li, Fei Huang, Hongsheng Mo, Aihua Yan, Hui Zhao, Ruogu Xu, Haiming Dong, and Qingyu Gao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1065–1071 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Simple Photolithography Process for a Graphene-Based Device with Edge Contact
Sanghoon Park, Muhammad Arslan Shehzad, Woosuk Choi, Young Hwi Kwon, Jonghwa Eom, and Yongho Seo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1072–1079 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Real-Time Oxygen Concentration Measurement with an Irregular Temperature Condition Using
Light Absorption Signals by Nano Scale Kinetic Motion of Molecules

Sunghyun So, Miyeon Yoo, Saerom Maeng, Jungho Hwang, and Changyeop Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1080–1087 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Water for the Synthesis of Cyclic Carbonate from Epoxide and CO2 Using Mg-MOF-74
Yunjang Gu, Chi-Hyeon Lee, Dae-Won Park, and Dong-Ha Lim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1088–1094 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Electrochemical Biosensor Based on Hierarchical Nanoporous Composite Electrode for Detection of
Oxytetracycline

Jingjing Du, Ya Song, Shaowen Xie, Yahui Feng, Jianbing Jiang, and Lijian Xu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1095–1100 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Refractive Index Tunable Nanoporous SiO2 Thin Film and Its Application to Mechanically Robust Broadband
Anti-Reflection

Daihong Huh, Hak-Jong Choi, Kwan Kim, Jaemin Park, and Heon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1101–1106 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Graphene Oxide-Silver Nanowires Paper Electrodes with Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-Poly(styrenesulfonate)
to Enhance the Driving Properties of Ionic Electroactive Polymer Actuators

Seokju Yoo, Minjeong Park, Seonpil Kim, Pil Seung Chung, and Minhyon Jeon
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1107–1112 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Characterization of Hematite Photoelectrodes Produced by a Dehydration Reaction
Minjeong Park, Hyo-Seon Kim, Sookhyun Hwang, Ki-Ho Han, and Minhyon Jeon
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1113–1120 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Thickness and Multi-Walled Carbon Nanotube Incorporation on the Performance of Nafion
Membrane–Based Ionic Polymer–Metal Composite Actuators

Minjeong Park, Joohee Kim, Hanjung Song, Seonpil Kim, and Minhyon Jeon
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1121–1125 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Combined Chemo-Photothermal Therapy of Oral Carcinoma Based on Doxorubicin-Loaded Gold Flower
Nanocomposites

Wenzhi Song, Dezhou Wang, Yuqian Wang, Yingcai Li, Dan He, Wei Chen, Xin Liu, Yuebin Li, and Wanzhong Yin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1126–1132 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Design and Biological Evaluation of Long-Term Sustained Release Taxanes Loaded Human Serum Albumin
Nanoparticles

Ru Fang, Ben-Tong Liu, Yan-Bin Wang, Hua Qian, and Shao-Zong Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1133–1141 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Characterization of Nd-Substituted Lithium Nickel Nano Ferrites Using Co-Precipitation Method
Nida Zahra, Aqeel Abbas, Baber Saeed, Naseem Abbas, and Muzamil Hussain
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1142–1146 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Anti-Spy Privacy Films with Controlled Viewing Angle by Using UV Nanoimprint Lithography
and Nanoink Filling

So Won Kim, Seong Eui Lee, Chang Beon Yoon, Heon Lee, and Hee Chul Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1147–1151 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Erbium-Doped TiO2 Hollow Sphere as a Visible-Light-Sensitive Photocatalyst
Jeongnan Han, Honggi Jeong, Hong-Dae Kim, Hojun Song, Kyungjae Choi, and Jinwon Park
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1152–1156 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Tunneling Across Single-Layer Graphene Electrode Monolayer Junctions
Inho Jeong and Hyunwook Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1157–1159 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Measurement of the Electrical Conductivity of the Carbonized Pattern on the Surface of the Polyimide Film
by Using a 355-nm Pulsed Laser

Hyesu Kim, Gyeongju Je, Won Seok Chang, and Bosung Shin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1160–1164 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Use of Magnetic Nanoparticles for the Detection of Multidrug-Resistant Acinetobacter baumannii
Liang Wu, Lipei Wu, Tingting Wang, Zhiqing Zou, Xugan Jiang, Qing Yin, and Shengxia Chen
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1165–1171 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Iron Oxide Nanoparticle-Incorporated Polymeric Nanocomposites Composed of Poly(DL-lactide-co-
glycolide)/Poly(ethylene gycol) Block Copolymer for Magnetic Responsive Drug Delivery Against Tumor

Min-Su Kang, Go-Eun Choi, Hyun-Min Yoon, Young-Joon Kim, Sang Joon Lee, and Young-IL Jeong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1172–1177 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
 
Volume 10, Number 7 (July 2018) pp.873-1024

COMMUNICATIONS
A Comparative Approach to Graphene Oxide Nanocomposites as Peroxidase Mimetic Catalysts
Khazima Muazim and Zakir Hussain
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 873–881 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of C-Axis Oriented Bi2VO5.5 Porous Thin Films with Photocatalytic and Antibacterial Properties
Wei Xie, Changwei Zou, Xiaoshan Tang, Mubiao Xie, and Heng Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 882–888 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bio-Inspired Synthesis of Silver Nanoparticles: Anticancer Drug Carrier, Catalytic and Bactericidal Potential
M. Naz, M. Zahid Qureshi, A. Shahbaz, A. Haider, M. Ikram, M. Nafees, A. Shahzadi, T. Bashir, S. Ali, A. C. Blackburn,
H. Chen, and A. Tricoli

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 889–899 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Ag2O as Co-Catalyst for Effective Visible Light Photocatalytic Degradation of Phenol on TiO2
Jianwei Li, Xinming Nie, Lei Li, Baibai Liu, Wei Yu, Xiangxiang Wu, Hao Xu, Xinsheng Zhao, and Xinjuan Liu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 900–907 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Polyethylenimine and Chitosan-Based Non-Viral Carriers for Gene Delivery
Lian Jin, Chuanxiang Zhang, Yan Deng, Qi Jia, Yuan Liu, Nongyue He, Lijun Wang, and Mengling Weng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 908–912 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Facile and Large-Scale Combustion Synthesis of Co3O4@C Composites and Their Improved Electrochemical
Performance for Sodium Storage

Hongyan Wang, Hongwei Shi, Guang Zhu, and Xiaojie Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 913–917 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Janus PLGA Microspheres [PLGA/Eu1.5Tb(Bim)7.5]//[PLGA/Fe3O4] with Double Rare Earth
Ions-Labelled Drugs and Magnetic Nanoparticles

Kun Li, Bing Qi, Meili Liu, Xufeng Niu, Ping Li, and Yubo Fan
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 918–923 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Investigation of a p-CuxO/n-ZnO Solid Solution for Sensing H2S Gas
N. Tamaekong, A. Wisitsoraat, S. Phanichphant, and C. Liewhiran
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 924–932 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Large-Scale Biogenic Fabrication, Characterization, and Antibacterial Efficacy of High-Yield CuONPs
Using Endophytic Streptomyces albus E56

Shahira H. EL-Moslamy
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 933–942 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bacillus mojavensis BTCB15-Mediated Synthesis of Silver Nanoparticles with Mosquito Larvicidal Activity
Against Vector-Borne Diseases

Sadia Iftikhar, Mehwish Iqtedar, Mohammad Saeed Akhtar, Roheena Abdullah, Afshan Kaleem, Ayesha Aihetasham,
Asma Chaudhry, Shagufta Naz, and Saima Sharif

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 943–949 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Amine Functionalized Graphene Electrochemical Biosensor for Simultaneous Determination of Small Biomolecules
Aihua Jing, Chunxin Zhang, Yunchen Zhu, Zhengshan Tian, Wenpo Feng, and Gaofeng Liang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 950–955 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Modified Taohe Chengqi Decoction on Gastric Interstitial Cells of Cajal in Diabetic Gastroparesis Rats
Xinying Xie, Wenjing Zhang, Yaqiong Guo, Qiong Liu, and Xiaohong Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 956–962 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Strong Optical Transmission Through Double-Layer Coaxial Gold Tapered Nanoslit Array
Xin Zhou, Chengjie Xu, Bin Tang, and Dongyu Chen
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 963–968 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inhibition of Janus Kinase 2/Signal Transducer and Activator of Transcription 3 Pathway Sensitization of
LoVo Cells After 5-Chloro-2,4-Dihydroxypyridine Based 5-Fluorouracil Treatment

Lingna Zhou, Mingyue Hu, Yu Ma, Yuan Li, Sunkai Ling, Yuhui Jiang, Bin Yu, Zhengzheng Xie, Dan Yan, and Peilin Huang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 969–976 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Sonication and Green Synthesis of Polyurethane/TiO2 Hybrid Composite Film and Evaluation of Its Sensing
Properties for Pb2+

Shan Wang, Ruiqing Liu, and Chenchen Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 977–981 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biosynthesis of Selenium Nanoparticles by a Heavy Metal-Resistant Bacterium Stenotrophomonas sp. EGS12
Zhihui Yuan, Jie Yong, Haiyan Zhou, and Yongyao Wu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 982–987 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optical Chirality of Helical Crystal Quantum Dots
Weilan Guo, Ka Wang, Han Wu, Haizeng Song, Yi Shi, and Shancheng Yan
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 988–992 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Prevalence and Risk Factors for Symptomatic Pelvic Organ Prolapse in Guangdong
Kaixian Deng, Yuhua Zheng, Yonglian Chen, Yuling Wang, Shaoying Lin, Xiaobin Huang, Qingdong Li,
Lijie Zhao, and Xiaochun Liu

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 993–997 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Time-Resolved Fluorescence Immunoassay of Golgi Protein 73 and Its Application in Hepatitis B Virus
Related Liver Cirrhosis

Yue Yang, Yanyan Xia, Haiyan Chang, Jian Wang, Chao Wu, and Zhiyang Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 998–1005 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Induced Apoptosis in Multiple Myeloma Cells Expressing miR-21 Through AKT/FOXO1/BIM Signaling
Huihui Song, Yuan Li, Yu Ma, Sunkai Ling, Zheng Ge, and Peilin Huang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1006–1012 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Facile Preparation and Antibacterial Properties of a Silver-Loaded Polyamide Microsphere/Nanofiber Composite
Di Huang, Qiaoxia Lin, Shaohui Xi, Yan Wei, Jingjing Du, Yinchun Hu, Xiaojie Lian, Kaiqun Wang, and Weiyi Chen
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1013–1016 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nitrogen and Oxygen-Containing Microporous Carbon Spheres as Supercapacitor Electrode Materials for
Energy Storage

Wen Yang, Wenjun Zhao, Yanyan Feng, Jie Wen, and Shufen Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1017–1024 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

 
Volume 10, Number 5/6 (May/June 2018) pp.603-872

A SPECIAL ISSUE
Selected Peer-Reviewed Articles from the 4th International Symposium on Hybrid Materials and Processing
(HyMaP 2017)

Lead Guest Editor: Kwang Ho Kim
Guest Editors: Se Hun Kwon, Rajaram Sakharam Mane, Je Moon Yun, and Jae Hui Rhee

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 603–605 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
A Study on Undercut Control During Laser-Arc Hybrid Welding
Jong-Do Kim, Gi-Hoon Myoung, and Moo-Kuen Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 606–611 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nano-Patterning on Aluminum Surface via Atomic Force Microscopy-Based Tribo-Nanolithography Process
and Its Pattern Transferring

Seung-Sik Shin, Yoon-Jun Jung, Uk-Su Kim, and Jeong-Woo Park
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 612–618 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Formation of Multi-Functional Water Repellent Coating on the Flexible Polymer
Wenhui Yao, Lei Li, Young-Wook Cho, and Young-Rae Cho
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 619–625 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bead Surface Characteristics from Powder Feeding Conditions During Laser Cladding with Diode Laser
Jong-Do Kim, Su-Han Park, Eun-Jin Lee, and Su-Jin Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 626–632 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Initial Surface Roughness on Tribological Characteristics of Magnetorheological Fluid
Based on Damper Design

Na Wang, Zhong-Yang Diao, Zhen Peng, Xin-Yu Xue, Meng Zhang, and Wan-Li Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 633–642 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Comparison of Mechanical Enhancing Effects on Chemically Vapor-Deposited 3C-SiC with Different
Crystallographic Orientation

Jung Ho Shin, Daejong Kim, Hyeon-Geun Lee, Ji Yeon Park, and Weon-Ju Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 643–650 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Fundamental Study on Surface Modification of Brass Substrate by 355 nm Pulsed Laser
Dongbin You, Sungmoo Hong, Chanju Yoo, Danhee Yun, Minwoo Kim, Myunghun Kim, and Bosung Shin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 651–657 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Photoluminescence of Cu-Doped -Ca3(PO4)2 by Heating Process in Air
Masaya Nakata and Tomoichiro Okamoto
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 658–661 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Mechanical and Corrosion Characteristics of the Ductile Steel by Repeated Fatigue Cycle
Kyung-Man Moon, Myeong-Hoon Lee, Jun-Mu Park, Seung-Hyo Lee, and Tae-Sil Baek
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 662–666 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nano-Assembled Thin Films of Tetraphenylporphyrin on Amine Silane-Modified Substrate for the Optical
Gas Sensor

Mongkol Tipplook, Kazuo Hashimi, Maria Antoaneta Bratescu, and Nagahiro Saito
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 667–674 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Turn-On Fluorescence for Cd2+ Based on Methacryloyl Amine Derivatives
Prawonwan Thanakit, Songwut Suramitr, and Darinee Phromyothin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 675–681 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Application of Laser-Induced Plasma Spectroscopy to Diffusion of Cu/Sn–Pb Metal Composites
Ji-Hun Kim, Sangwoo Yoon, Woo-Tae Park, and Joohan Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 682–687 (2018))
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Biomimicking Hybrid Scaffold Consisting of Compact and Spongy Bone Structure Using Gelatin/-Tricalcium
Phosphate via 3D-Printing and Electrohydrodynamic Jetting Processes

JiUn Lee, WonJin Kim, YoungWon Koo, YoungEun Choe, Hyunggun Kim, and GeunHyung Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 688–695 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Substrate Temperature Effects on the Properties of Radio Frequency-Sputtered SnS Thin Films
Donghyun Hwang, Jin-Yong Shin, Sunmook Lee, Joo Hyung Park, and Chang-Sik Son
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 696–702 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Effect of Charge Compensation on the Luminescence Behavior of Eu3+-Doped Perovskite CaZrO3 Red Phosphor
Yeon Woo Seo, Byung Kee Moon, Sung Heum Park, Jung Hyun Jeong, and Kwang Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 703–708 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on Field Emission Characteristics of Nano-Diamond Tips Grown on Anodic Aluminum Oxide Templates
with Different Aspect Ratios

Hung-Yin Tsai, Maung Sein Lin, Anvert Lu, and Jiang-Liang Hou
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 709–716 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Platinum-Free Counter Electrodes Comprised of Polypyrrole-Graphene Composite
Vorrada Loryuenyong, Jiravadee Sukitpong, Chutisa Nakpong, Anucha Khadthiphong, and Achanai Buasri
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 717–721 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characteristics of Boron-Doped Diamond Electrodes Deposited on Titanium Substrate with TiNx Interlayer
Shin Kim, Seo-Han Kim, Mi-Young You, Jang-Hee Yoon, and Pung-Keun Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 722–727 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis of Hierarchical Micro/Mesoporous Carbon Foams by a Solution Plasma Process and NaOH
Activation for Use in Supercapacitors

Jianjian Fu, Je Moon Yun, Jun Kang, Lei Li, and Kwang Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 728–734 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Aging Mechanism of Zirconium Potassium Perchlorate Charge in Pyrotechnic Mechanical Devices
Junwoo Lee, Kyoungwon Choi, Seung Un Ryu, Gil Hwan Ahn, Jong Gyu Paik, Byungtae Ryu, and Yong Sun Won
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 735–740 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Electrochemical Properties of Nickel Iron Carbonate Hydroxide as a Cathode Electrode
Material for Asymmetric Supercapacitors

Damin Lee, Je Moon Yun, and Kwang Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 741–746 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Correlation Between the Preferred Orientation and Al Distribution of Al-Doped HfO2 Films by
Plasma-Enhanced Atomic Layer Deposition

Da-Young Kim, Jaeho Jang, Bo-Ra Kim, Byung Jun Kim, Hyoung Chan Kim, Daekwon Joo, Pan-Kwi Park,
Jin Hyock Kim, Ji-Hoon Ahn, Dong-Ok Shin, Daegeun Nam, Hyoung-Seok Moon, and Se-Hun Kwon

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 747–753 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Short Channel Effect of Solution-Processed ZnO Thin Film Transistors: Optimization for Photolithographic Process
Yesul Jeong, Hyun Uk Lee, Christopher Pearson, and Michael C. Petty
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 754–760 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Temperature Simulation and Diamond Deposition Behavior with Distance Between Filament and Susceptor
During Hot-Filament Chemical Vapor Deposition

Chang Weon Song, Yong Hee Lee, Sooseok Choi, Nong-Moon Hwang, and Kwang Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 761–766 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Unravelling the Correlation Between the Ni(OH)2 Nanosheet Growth and the Temperature by Ni Surface
Etching for High-Performance Supercapacitors

Damin Lee, Je Moon Yun, Rajaram S. Mane, and Kwang Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 767–771 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhancement of the Hydrogen Uptake and Release Rates of Mg by the Addition of TaF5 and VCl3 with
Reactive Mechanical Grinding

Young Jun Kwak and Myoung Youp Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 772–778 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Surface Wettability of Nitrogen-Doped TiO2 Films Prepared by Atomic Layer Deposition Using NH4OH as
the Doping Source

Rizwan Khan, Kyung Yong Ko, Jong Seo Park, Hyungjun Kim, and Han-Bo-Ram Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 779–783 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Nano-Structure and Their Properties of Exfoliation Several Layers-Stacked Graphene Prepared from
Graphite Dispersed in Aqueous Solutions by Solution Plasma

Sangwoo Chae, Kazuo Hashimi, Maria Antoaneta Bratescu, and Nagahiro Saito
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 784–789 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of Laser Sintering of Zirconia to Magnesium Alloy by Laser-Induced Plasma Spectroscopy
Sangwoo Yoon, Ji-Hun Kim, Woo-Tae Park, and Joohan Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 790–795 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Formation of Ti/TiN Thin Films by PVD Method and Their Corrosion Resistance in Boric Acid
Su-Been Lee, Yun-Hae Kim, Jae-Hyuk Choi, Young-Chan Lee, Myeong-Hoon Lee, and Yong-Sup Yun
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 796–799 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Amorphous TiO2/p-Si Heterojunction Photodiode Prepared by Low-Temperature Atomic Layer Deposition
Jaehong Yoon, Rizwan Khan, Il-Kwon Oh, Hyungjun Kim, and Han-Bo-Ram Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 800–804 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of Metal-Carbon Black Composite Plating with Wood’s Bath
Yuki Kamimoto, Shintaro Ohkura, Hidekazu Tanaka, Hideki Hara, Takeshi Hagio, Phengxay Deevanhxay, and Ryoichi Ichino
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 805–808 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nitrogen-Doped Carbon from Waste Cardboard Recycling for Electric Double-Layer Capacitors
Da Sol Jeong, Je Moon Yun, and Kwang-Ho Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 809–813 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Initial Reactions from Pyridine to Hetero-Carbon Nanomaterials Through Solution Plasma
Kyusung Kim, Kazuo Hashimi, Maria Antoaneta Bratescu, and Nagahiro Saito
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 814–819 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Local Atomic Structure and Amorphization of Tungsten Doped Ceria/Titania
Soonok Kim, Seung-Hyeon Jo, Dae-Seung Cho, and Heesoo Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 820–824 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Dispersion Properties of Nano Zirconia Sols Prepared by a Hydrothermal Method
Hee-Seon Lee and Hyung Mi Lim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 825–829 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of TiN Layer on Boron Doped Diamond/Ti Electrodes for Wastewater Treatment
Seo-Han Kim, Mi-Young You, Wang-Ryeol Kim, and Pung-Keun Song
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 830–834 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization of Short-Range Ordered Domains Using Quantitative X-ray Diffraction
Quanshun Luo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 835–842 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis of Magnetic Activated Carbon Based on a Magnetite/Butyl Glycidyl Ether-Diluted Bisphenol
A/Diethylenetriamine Epoxy Resin System

Supinya Nijpanich, Ryo Morihashi, Takeshi Hagio, Yuki Kamimoto, and Ryoichi Ichino
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 843–848 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Characterization of a Composite Paste Composed of Ag-Coated Cu Nanoparticles and
Non-Particle-Based Ag Ink

Woo Lim Choi and Jong-Hyun Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 849–853 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Photoluminescence Properties of Alkali Metal-Doped Zinc Tungstate Prepared by Nitrate
Prinya Lorchirachoonkul, Masaya Nakata, and Tomoichiro Okamoto
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 854–857 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Mg Nanoparticles by Pulsed Wire Discharge in Mineral Oil
Kenta Tanaka, Nguyen Duy Hieu, Tsuneo Suzuki, Tadachika Nakayama, Hisayuki Suematsu, and Koichi Niihara
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 858–861 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Seed-Assisted Synthesis of Magnetic Faujasite-Type Zeolite and Its Adsorption Performance
Takeshi Hagio, Hiroto Kunishi, Keiichi Yamaoka, Yuki Kamimoto, and Ryoichi Ichino
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 862–867 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydrothermal Synthesis and Characteristics of LiMn2O4 as Cathode Materials
Ji-In Park, Wan Sik Hwang, Su Bin Park, Sung Been Yoon, Gang Hyeon Kim, Yong Joo Jo, Hee Seok Kim,
Junki Kim, Jeong Gon Choi, and Jong-Pil Kim

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 868–872 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 10, Number 4 (April 2018) pp.451-602

COMMUNICATIONS
Hydrothermal Synthesis of BiVO4@Cu2O Core–Shell n–p Heterojunction for Enhanced Visible-Light
Photocatalytic Performance

Haibin Li, Peng Jiang, Weibing Zhang, Shuguang Chen, and Fujin Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 451–460 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on the Selective Recovery of Lead from Photovoltaic Ribbon by Vapor Deposition Method
Jin-Seok Lee, Young-Soo Ahn, Gi-Hwan Kang, Hyun-Chul Son, and Jei-Pil Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 461–466 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Dynamic Equivalent Circuit Model of Dye-Sensitized Solar Cells for Transient Response to Solar Irradiance
Jeonghoo Jo, Ganghoo Lee, Seunghyun Youn, Myunghun Shin, and Joo-Cheol Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 467–473 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inclusion of GaAs Heterojunction Window Layers on the Emitters of Microtextured Si Solar Cells
Srikanta Palei, Bhaskar Parida, and Keunjoo Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 474–478 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Low-Cost Perovskite Solar Cells Employing Carbon Black/Graphite Composite and Copper (I) Thiocyanate
Chuang-Ye Ge, Narayan Chandra Deb Nath, Gavindasamy Murugadoss, and Jae-Joon Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 479–485 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Facile Fabrication of Durable Superhydrophobic Materials from Mineral Soil with Wear-Resistance
Jinmei He, Jiao He, Jie Kang, Mingjuan Yuan, Menghui Xue, Kanshe Li, and Mengnan Qu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 486–490 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Sol–Gel-Driven Al and Ta Co-Doped Li7La3Zr2O12 Solid Ceramic Electrolyte for All-Solid-State Lithium Ion Batteries
Nu Ri Oh, Hae Been Kim, Ji Heon Ryu, Heon Lee, and Hee Chul Lee
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 491–496 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Nanosurface Passivation with Indium Tin Oxide and Aluminum Oxide Double Layer on Nanotextured
Silicon Solar Cells

Hyung Yong Ji, Sel Gi Ryu, Seong Kyun Byeon, Myeong Jun Kim, Jong Hyeon Peck, and Keunjoo Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 497–502 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of CdS Buffer Layer for High Efficiency Earth-Abundant Cu2ZnSn(S,Se)4 Thin Film Solar Cells
Myeng Gil Gang, R. B. V. Chalapathy, Jihun Kim, Chang Woo Hong, Mingrui He, and Jin Hyeok Kim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 503–511 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Role of Nanograins in Ductile Shear Zones: An Example from Hainan Island, Northern Margin of
South China Sea

Yin Wang, Hailing Liu, Xuefen Zhang, Rongwei Zhu, and Yuhan Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 512–519 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Development of C-Reactive Protein Immunosensor Using Thionine/Au Nanoparticles-Covalent Organic
Framework-LZU8 as Label

Yan Deng, Xueting Du, Yuchan Ma, Kunlei Zhang, Xi Zhang, De-Lei Li, Ruyan Bai, Rong Hu, and Yun-Hui Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 520–527 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Improvement of Contact Resistance Between Each Silver Nanowire and Thermal Stability of Silver
Nanowire Transparent Electrodes by Electrodeposition

Jiseong Jang, Deok-Yong Park, Ki-Ha Hong, Soomin Song, Kihwan Kim, Young-Joo Eo, Jihye Gwak, Jae Ho Yun,
and Choong-Heui Chung

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 528–532 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Anti-Reflection and Anti-Soiling Field Performance of Coated Photovoltaic Modules
Wonwook Oh, Donghwan Kim, Sung-Il Chan, Nochang Park, and Heon Hwang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 533–536 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Photovoltaic Properties of Perovskite-Silicon Hybrid Solar Cells: A Strategy to Achieve Perovskite-Based
Tandem Cells

Dongchul Suh, Jun-Sik Cho, and Hyun Suk Jung
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 537–541 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Octylthieno[3,2-b]Thiophene (oTT) -Bridged Bithiophene-3,3'-Dicarboximide Based Conjugated Polymers
for Organic Photovoltaic Cells

Jong Baek Park, Do-Hoon Hwang, and In Hwan Jung
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 542–547 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cost-Performance Analysis for Interdigitated Back-Contact Solar Cells Using Ion Implantation Process
Jungho Song, Chanbin Mo, Dongseop Kim, Junggyu Nam, Jung Yup Yang, Dongchul Suh, Hyomin Park, Soohyun Bae,
Se Jin Park, Sungeun Park, Hae-Seok Lee, Young-Su Kim, Yoonmook Kang, and Donghwan Kim

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 548–553 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Superhydrophobic Coating with Silica Powder on Flexible Substrates
Xin Li and Xuefeng He
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 554–558 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization of Defect Properties in Wide-Gap CuGaSe2 Thin-Film Solar-Cells
Muhammad Monirul Islam, Shogo Ishizuka, Hajime Shibata, Shigeru Niki, Katsuhiro Akimoto, and Takeaki Sakurai
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 559–564 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Structure of Local Back Contact for High Efficiency c-Si Solar Cell
Jeong Eun Park, Minji Lee, Sangmuk Kang, Hye Kwan Hong, Young Ho Cho, Jackson Bweupe, and Donggun Lim
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 565–569 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Portable Optomagnetic Microfluidic Chip System
Chunxiu Liu, Chenghua Xu, Jianhai Sun, Ning Xue, Jian Jia, Zhimei Qi, Tong Li, Jianquan Wang, Xin Li,
Yuanyuan Liu, and Jun Wang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 570–574 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Standardization in Laboratory Automation-Based Open Software Architecture for Integration and
Control of High-Throughput Nucleic Acid Sample Processing Systems

Hansong Gao, Yuanying Zhang, He Zhu, Zunliang Wang, Yangtian Chen, Kexin Lou, and Nongyue He
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 575–582 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Post-Annealing Effects on Cu3BiS3 Thin Films Grown by Chemical Bath Deposition Technique
Dongchan Lee, Heejin Ahn, Sujung Park, Hyundo Shin, and Youngho Um
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 583–586 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Photovoltaic Properties of Thieno[3,2-b]Thiophene-Incorporated Quinoxaline-Based
Conjugated Donor Polymers

Jong-Woon Ha, Sumin Kwon, Jiwon Lee, Junhoo Park, In-Nam Kang, In Hwan Jung, and Do-Hoon Hwang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 587–590 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Planar Type Trivalent Bismuth Based Pb-Free Perovskite Solar Cells
Jin Hyuck Heo, Min Ho Lee, Dae Ho Song, Chang Eun Song, Jae-Joon Lee, Ki-Ha Hong, and Sang Hyuk Im
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 591–595 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Temperature Control System for Polymerase Chain Reaction Machine for Cell-Systematic Evolution of
Ligands by Exponential Enrichment-Based Automated Screening of Nucleic Acid Aptamers

Xin Zhou, Chuanxiang Zhang, Hui Jiang, Chao Wang, Zunliang Wang, Chuan Lu, and Nongyue He
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 596–602 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


  
Volume 10, Number 3 (March 2018) pp.309-450

REVIEW
Applications of Aptamer-Conjugated Nanomaterials for Targeted Cancer Therapy
Zhijiang Xi and Bing Zheng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 309–319 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
Design and Application of a High-Throughput Sample Processing Module Based on Magnetic Beads
Yile Fang, Yanqi Wu, Pei Liao, Zhu Chen, Hui Chen, Jun Yu, Yuan Liu, Song Li, Enben Su, Nongyue He,
Sauli Elingarami, Muhammad Ali Shah, and Yan Deng

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 320–328 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Growth of GaN by Vacuum Thermal Evaporation on Flexible Graphene/PET Substrates
Xinru Tong, Zhuo Zhao, Junsheng Wu, Yanwen Zhou, Peter Kelly, and Peng Gao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 329–336 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Photocatalytic Performance and Mechanism of Ag3PO4 Particles Synthesized via a Sonochemical
Process

Chengxiang Zheng, Hua Yang, Yang Yang, and Haimin Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 337–345 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optical Properties and Detection Sensitivity of Noble Metal Nanoparticles
Hongyan Zhao, Xin Liu, Shoubao Zhang, Xiaoli Liu, Rende Ma, Shaoshuai Zhou, Shuo Han, Chuanying Shen,
and Chao Wang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 346–350 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Hydroquinone Sensor Based on Neodymium (Nd) Doped ZnO Hexagonal Nanorods
Yas Al-Hadeethi, Ahmad Umar, Ahmed A. Ibrahim, Rajesh Kumar, Saleh. H. Al-Heniti, and Bahaaudin M. Raffah
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 351–357 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Simplified Synthesis of 3D Flexible Reduced Graphene Oxide-Wrapped NiCo2O4 Nanowires for
High-Performance Supercapacitor

Chao Pan, Hongyu Sun, Jingyi Gao, Yucai Hu, and Jing Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 358–364 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multicolor Luminescent Anti-Counterfeiting Barcode Based on Transparent Lanthanide-Doped
NaYF4/Poly(Vinyl Alcohol) Nanocomposite with Tunable Full-Color Upconversion Emission

Mengqing Wang, Yanling Xu, Haihu Tan, Lijian Xu, Changfan Zhang, and Jianxiong Xu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 365–372 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Malus domestica Mediated Synthesis of Palladium Nanoparticles and Investigation of Their Catalytic Activity
Towards the Suzuki Coupling Reactions

Farah Qazi, Zakir Hussain, Soneela Asghar, Ghayoor Abbas, and Muhammad Riaz
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 373–377 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Quantitative Approach to Characterize Total Ionizing Dose Effect of Periphery Device for 65 nm Flash Memory
Dandan Jiang, Lei Jin, and Zongliang Huo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 378–382 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Chroma Stability of WOLED with High-Voltage
Hongbo Liu, Lizhong Wang, Mingxing Song, and Shumei Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 383–388 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Influence of Grain and Grain Boundary Interfaces on Dielectric Relaxation of Ceria Nanocrystals Using
Modulus Formalism Under Biased and Equilibrium Conditions

P. Chandrasekar, S. N. Suraiya Begum, and K. Vishista
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 389–395 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Properties of Ga–Zn–O Ultraviolet Phototransistors Using Radio-Frequency Magnetron Co-Sputtering Method
C. P. Yang, S. P. Chang, S. J. Chang, T. H. Chang, C. J. Chiu, Y. L. Tsai, C. W. Lin, W. Y. Weng, and T. Y. Liao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 396–402 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Study on the Performance of Solid Oxide Fuel Cells Based on Pr0.5Sr0.5Co0.8Cu0.2O3--xSDC Composite Cathode
Lizhong Wang, Xinmin Fu, Hongbo Liu, and Shumei Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 403–408 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Different Excitation Wavelengths on Luminescent Properties of ZnO/Anodic Alumina
Membrane (AAM) Arrays

Shihua Zhao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 409–412 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Light Absorption in Concentrated GaInP/GaAs/Ge Solar Cells Using a Secondary Optical
Element with Subwavelength Structures

Ho-Jung Jeong, Dae-Seon Kim, Sung-Bin Kim, Chan-Kyu Park, Ju-Hyung Yun, and Jae-Hyung Jang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 413–416 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Multiple-Lump Waves and Their Breaking Properties for a Thermophoretic Motion System in a Graphene Sheet
Bangqing Li, Jianzhi Sun, Wenyang Guan, Tiemei Yang, and Yulan Ma
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 417–421 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Ginkgo biloba and Their Bactericidal and Larvicidal Effects
Pannerselvam Balashanmugam, Hyung Joo Kim, Vijay Singh, and Rangarajulu Senthil Kumaran
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 422–428 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Highly Sensitive Enzyme-Less Glucose Biosensor Based on -Fe2O3 Nanoparticles
Ahmad Umar, Kulvinder Singh, S. K. Mehta, H. Fouad, and Othman Y. Alothman
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 429–434 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Outstanding Performance of Novel Magnetic Beads for Efficient Purification of His-Tagged Proteins
Hongpan Xu, Tingting Sun, Yuanfu Huang, Lian Song, Zhiyang Li, and Wei Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 435–439 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Analysis of the Intestinal Microbiota in Autistic Patients by Denaturing Gradient Gel Electrophoresis
Na Li, Honglin Zhang, Renmin Zhang, Zhiyu Bai, Zhimao Bai, Yuan Song, and Dongrui Zhou
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 440–446 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Successful Treatment of a Case of Intracranial Infection Caused by Carbapenem-Resistant Klebsiella
Pneumonia After Craniocerebral Operation in Patient with Severe Traumatic Brain Injury

Xianchun Zhu, Jing Wang, Youmei Huang, and Huaping Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 447–450 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


  
Volume 10, Number 2 (February 2018) pp.155-307

REVIEW
Recent Progress in Silver Nanowires: Synthesis and Applications
Peiyuan Guan, Zhemi Xu, Xi Lin, Nan Chen, Hui Tong, Tae-Jun Ha, and Dewei Chu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 155–166 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
A Comparative Study of the Structure and Mechanical Properties of Uniaxially and Biaxially Stretched
PA6-66/Montmorillonite Films

Xiaochao Liu, Yuejun Liu, Jian Yang, Zhuwu Yi, Long Mao, Wei Zheng, Jun Yang, and Xi Chen
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 167–176 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Thermal, Rheological and Mechanical Properties of PA6-66 Nanocomposites Co-Incorporated with
Montmorillonite and Nanosilica

Xiaochao Liu, Yuejun Liu, Pu Shi, Dengwang Lai, Zhuwu Yi, Long Mao, Jun Yang, and Wei Zheng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 177–184 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Gate Leakage and Breakdown Characteristics of AlGaN/GaN High-Electron-Mobility Transistors with
Fe Delta-Doped Buffer

Meilan Hao, Quan Wang, Lijuan Jiang, Chun Feng, Changxi Chen, Cuimei Wang, Hongling Xiao, Fengqi Liu,
Xiangang Xu, Xiaoliang Wang, and Zhanguo Wang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 185–189 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Detection System of Enzymatic Reaction Based on DNA Nanostructure Modified Solid-State Nanopore
Libo Zhu, Irshad Ali, Tian Wen, Ying Xu, Lingfeng Cai, and Quanjun Liu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 190–199 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Improvement of SiO2 Nanoparticles on the Oxygen Reduction Reaction Property of Nitrogen-Doped
Mesoporous Graphene Spheres Prepared by Spray Drying

Pengyu Xiao, Kaibin Wang, Zhi Chen, Nan Zhou, Taihong Wang, and Ming Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 200–206 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Complex Logical XOR Computation Based on DNA Six-Arm Sub-Tile Self-Assembly
Yanfeng Wang, Jixiang Li, Chun Huang, and Junwei Sun
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 207–212 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

The Maximum Matching Problem Based on Self-Assembly Model of Molecular Beacon
Jing Yang, Zhixiang Yin, Kaifeng Huang, and Jianzhong Cui
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 213–218 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Inhibition of nc866, A Non-Coding RNA, Reduces Cell Proliferation and Invasion in Human Lung Cancer
Cell Lines In Vitro

Weidong Wu, Feng Ding, Lei Luo, Yongsheng Yi, Feng Jiang, Weijia Lin, and Xiaoshan Huang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 219–228 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synergistic Promoting Effects of AuNPs and Osteoblast Inducing Medium on Osteogenic Differentiation
of Bone Mesenchymal Cells

Hua Wang, Wei Jiang, Qi Luo, Tianjian Zhou, Bowen Lin, and Meng Lv
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 229–236 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Surfactant-Assisted Processing of Carbon Nanotube Cement-Based Nanocomposites: Microstructural,
Electrical, and Mechanical Properties

Jianlin Luo, Chunwei Zhang, Zhongdong Duan, Baolin Wang, Li Sun, Dongshuai Hou, Qiuyi Li, Jigang Zhang,
Kwok Chung, Zuquan Jin, and Peng Zhang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 237–243 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Occult HBV Infection in Peripheral Blood Neutrophils of Chronic Hepatitis B and Its Effects on Expression
of CXCR1, CXCR2, CXCL8 and CD16

Jian Wang, Wenjie Cai, Lin Sun, Weiya Cao, Cundi Li, and Zhongyan Han
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 244–251 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Mesh-Free Method for Microplates with the Size Effect
Jinchao Yue, Liwu Chang, and Yuzhou Sun
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 252–258 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mechanism of Increased In Vitro Radio Sensitivity by Ceria Nanoparticle-Neogambogic Acid Combination
Feng Chen, Xiaohong Zhang, Xiaodan Hu, Peidang Liu, and Haiqian Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 259–266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Characterization of SSRs and SNPs Based on Transcriptome of Ranunculus asiaticus L. and Development
of Anthocyanin-Related SSRs and SNPs

Yanfang Liu, Jiangmin Wang, Jianhua Zhang, Yangang Li, Xiaohong Yang, Peng Zhang, Qingmei Huang, and Hao Tang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 267–273 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Dobutamine Up-Regulates Aquaporin 5 Expression in Septic Pulmonary Edema Model In Vitro via
cAMP-PKA/CREB Signaling Pathway

Cong Liu, Hua Shen, Cai-Zhi Sun, Lei Bao, Yang Song, and Zheng Zhang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 274–282 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Expression, Purification and Bioactivity Analysis of Recombinant Pramlintide and Its Precursor
Can Wang, Wencheng Wang, Hao Hu, Yanmei Liu, Xue Xiao, Hongyan Qu, Zhijian Su, Yadong Huang, and Qi Xiang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 283–290 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation of Superhydrophobic Magnesium Alloy Surface via Fabrication of Micro/Nano Binary Structure
and Modification with Perfluropolysilane

Jie Li, Chaolei Wang, Hui Sun, and Xiaolei Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 291–296 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Study on the Antitumor Mechanism of Norcantharidin in Nude Mice Orthotopically Xenografted with
Capan-2 Pancreatic Tumor Cells

Bing Song, Wenjing Zhang, Rende Guo, and Tao Yang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 297–302 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis and Antibacterial Activity of 3-(Furan-2-yl)-9-Aryl-2,4,8,10-Tetraoxaspiro[5.5] Undecane with
Nanosolid Superacid

Lin Yuan, Zhong Yan Li, Xian You Yuan, Guangchuan Ou, and Fang Liu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 303–307 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 10, Number 1 (January 2018) pp.1-154

REVIEW
Recent Advances in Plasmonic Nanolithography
Ying Luo, Xiaoxiao Jiang, Lin Liu, and Guangyuan Si
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 1–12 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

COMMUNICATIONS
Fabrication and Reduction of pH Dual Bio-Responsive Poly(ether-urethane) Nanocarriers for Targeted Drug Delivery
Liubing Li, Yufeng Lu, Moyu Zhang, Yuhao Zhao, Xueqing Li, Qirong Dong, Liqin Shen, and Yangyun Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 13–22 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Highly Precise and Fast Polymerase Chain Reaction Thermal Cycling Module with a Novel Integrated
Temperature Control Strategy

Zhu Chen, Haowen Yang, Jun Peng, Yile Fang, Hongming Dong, Hui Chen, Jun Yu, Libo Nie, Yan Deng,
Song Li, Hongna Liu, Lijun Wang, and Nongyue He

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 23–31 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

A Closed-Tube Colorimetric PCR Based on Serial Invasive Reaction Assisted Gold Nanoparticle
Assembling for IL28B Genotyping

Shuyun Pang, Nan Sheng, Jianping Wang, Bingjie Zou, Qinxin Song, Xiaohui Huang, and Guohua Zhou
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 32–38 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Tin Dioxide Quantum Dots as a Self-Catalyst: Effect of Tin Concentration on the Optical Properties
of Sn/ZnO Nanowires

Ch. Vatankhah, M. Rezaye Mersagh, and R. Razavi
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 39–45 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Enhanced Humidity-Sensitive Properties of Novel Graphene/Zinc Oxide Nanocomposite Films
Zhen Zhu, Yu-Ting Guo, Tsan-Chang Chang, Ren-Jang Wu, and Wang-De Lin
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 46–50 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

TiO2 Nanotube Photonic Crystals Coupled with Gold Nanoparticles for Efficient Visible-Light-Driven Photocatalysis
Min Guo, Lu Yang, Jun Zhang, Haijun Su, Lin Liu, Jia Chen, and Nianqing Fu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 51–59 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Research on Automated Nucleic Acid Extraction Instrument Based on Magnetic Nanoparticles Separation
Zhu Chen, Yanqi Wu, Miao Kang, Nongyue He, Suiren Wan, Enbren Su, and Lijun Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 60–68 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Roughness Reduction of Large-Area High-Quality Thick Al Coatings for Large-Size Echelle Gratings
by Chemical Mechanical Polishing

Chi Song, Zizheng Li, Xin Zhang, Qiang Li, Haigui Yang, Jinsong Gao, and Scott Xing
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 69–74 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Synthesis of Shape-Controlled Layered Double Hydroxide and Its Application in Drug Delivery
Xiaohong Wu and Shengping Gao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 75–80 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Liquidus Temperature of xNaF/AlF3–Al2O3–CaF2–MgF2–KF-y (LiAlO2/LiF) Molten Salts Energy System in
Aluminum Electrolysis

Zhao Fang, Yangyang Dang, Jiaxin Peng, Zexun Han, Nani Ma, Xiaojun Lv, Manbo Liu, and Linbo Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 81–86 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Mechanism on Imbibition of Fracturing Fluid in Nanopore
Shun Liu, Jingjian Wang, Heng He, and Hui Wang
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 87–93 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Bismuth Oxybromide with High Adsorption Capacity and Photocatalytic Activity Synthesized by
Reverse Microemulsion Method

Wu Huan-Huan, Chen Chun-Cheng, Huang Ying-Ping, Yao Kun, and Liu Zhi-Hong
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 94–101 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of TiO2 Nano-Filler on Polyvinyl Alcohol–Poly-Oxy-Methylene Polymer Nano-Composites
P. R. Rajkumar and K. P. SubhashChandran
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 102–107 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Flexible Transparent Conductive Au/Polythiophene/Cellulose Sheet
Shenghui Yan, Jian Sun, Sen Wang, Xue Bai, Yun Lang, Jianmei Xu, Ling Zhao, Wei Zhou, Qing Wang,
Hao Gong, Zhihong Yang, Zhu Shu, and Ang Lu

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 108–111 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effects of Aging Treatment on Nano-Sized Precipitates and Properties of Spray Formed Al–Zn–Mg–Cu Alloy
Guo Gong, Jianbing Jiang, Wei Li, and Changyun Li
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 112–118 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Refractive Index Sensitivity and SERS Ability of Citrate versus CTAB-Stabilized Gold Nanorods:
A Comparative Study

Kangzhen Zhang, Tingting Bai, Meng Wang, Yuntao Li, Xiang Lu, and Zhirui Guo
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 119–126 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Effect of Probe Design on Chemiluminescence Detection of Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus
Zeeshan Ali, Yongjun Tang, Yan Deng, Hanmei Li, Zhifei Wang, Zhiyang Li, Jianguo Dai, Hongna Liu, Enben Su,
Zhu Chen, Song Li, Hui Chen, and Lijun Wang

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 127–134 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Visualization of Penetration of NanoSiO2 into Cement Paste Using X-ray Computed Tomography
Yue Gu, Qianping Ran, Zhenhua Wei, Wei She, and Jiaping Liu
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 135–137 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Drowning Diagnosis by Detecting Diatoms rbcL Genes with PCR-Capillary Electrophoresis
Fan Peng, Quyi Xu, Chao Liu, Xiangdong Liu, Cheng Xiao, Xiaolin Zhu, Yue Li, Jichao Xu, Hong Liu, Sulin Hu,
Xuheng Song, Ming Li, and Yali Han

Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 138–144 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Preparation and Luminescent Properties of Y2O3:Eu3+ Nanocrystal via a Homogeneous Precipitation Method
Shihua Zhao, Dandan Cui, Naiqiang Yin, and Wenjing Cheng
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 145–148 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Performance of Phosphorus-Doped Carbon Nanocages in Oxygen Reduction Reaction
Ding Hou, Xuemei Zhang, Yuwen Hou, and Haisheng Tao
Nanosci. Nanotechnol. Lett. 10, 149–154 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.