Science of Advanced Materials

Volume 10, Number 12 (December 2018) pp.1675-1885

–––––––––––––––––––––––––––– RESEARCH ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––
Electron Emission Enhanced Properties of Gold Nanoparticle-Decorated ZnO
Nanosheets Grown at Room Temperature

Zi-Hao Wang, Chih-Chiang Yang, Hsin-Chieh Yu, Yu-Ming Peng, and Yan-Kuin Su
Sci. Adv. Mater. 10, 1675–1679 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study on Thermodynamics and Mechanical Properties of Ni–X (X = Al, Ti, Si)
Compounds Under Different Pressures and Temperatures by First-Principles

Yu-Xing Li, Hua Hou, Jin-Zhong Tian, Ru-Yi Ji, Hu Liu, Chao Yan, Ahmad Umar, and Zhan-Hu Guo
Sci. Adv. Mater. 10, 1680–1690 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Magneto-Photocurrent and Photoresistance Multibands of Ga2O3–Fe2O3 Composite Microfilm
Yulan Wei, Yingcheng Lin, Yucheng Huang, Jian Xu, and Ye Wu
Sci. Adv. Mater. 10, 1691–1699 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Urushiol Gate Dielectrics for Low-Voltage and Hysteresis-Free Organic Thin Film Transistors:
Hidden Potential of Natural Polymers

Sejin Park, Yonghwa Baek, Kyunghun Kim, Chan Eon Park, Jong Gyu Oh, Jaeyoung Jang, Gun-Young Lee, Se Hyun Kim,
and Tae Kyu An

Sci. Adv. Mater. 10, 1700–1705 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Graphene Oxide Ionic Solvent-Free Nanofluids and Their Battery Performances
Yueting Jiao, Jiaoxia Zhang, Si Liu, Yunxia Liang, Shiyun Li, Haijun Zhou, and Jing Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 1706–1713 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Anti-Oxidant Bactericidal Conductive Injectable Hydrogel as Self-Healing Wound Dressing for
Subcutaneous Wound Healing in Nursing Care

Kaiyun Xu, Ying Yang, Li Li, and Jialing Wu
Sci. Adv. Mater. 10, 1714–1720 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Facile Fabrication of ZnO Nanomaterials and Their Photocatalytic Activity Study
Jianyu Yang, Weijian Yi, Liwen Zhang, Tengfei Li, Zisheng Chao, and Jincheng Fan
Sci. Adv. Mater. 10, 1721–1728 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Poly(sodium styrene sulfonate)-Grafted Graphene Oxide: A Novel Carrier for Horseradish
Peroxidase Immobilization

Youhua Fan, Zhenming Wu, Tiantian Sun, Haijuan Zhan, Wanyi Liu, and Shuxian Bi
Sci. Adv. Mater. 10, 1729–1736 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Piezoelectric Properties of (1-x)(0.94Bi0.5Na0.5TiO3–0.06BaTiO3)–xTa Ceramics
Wook-Hee Han, Jinhwan Kim, Jae-Hoon Ji, Bokyung Lee, Hyun Su Lee, Sang-Kwon Lee, Masao Kamiko,
Jae-Geun Ha, and Jung-Hyuk Koh

Sci. Adv. Mater. 10, 1737–1741 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Corrosion Behavior of Titanium Oxide Film by Surface Mechanical Attrition Treatment
Tianlin Fu, Zhiwen Wang, Ruijia Diao, Xiaohua Yu, Zhentao Yuan, and Zhaolin Zhan
Sci. Adv. Mater. 10, 1742–1749 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Curing Condition on Mechanical Properties of Bio-Mineralization Steel Slag
Cementing Materials

Haihe Yi, Chun-Xiang Qian, and Qiwei Zhan
Sci. Adv. Mater. 10, 1750–1758 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Microwave-Assisted Synthesis of Nanocomposite Ag Doped Clinoptilolite Zeolite Photocatalyst
Milad Hallajiqomi, Mohsen Mehdipourghazi, and Farshad Varaminian
Sci. Adv. Mater. 10, 1759–1766 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Molecular Design of Environmentally Friendly Polychlorinated Naphthalenes with
High Flame Retardancy Using Three-Dimensional Quantitative Structure-Activity Relationship

Yan Shi, Yuanyuan Zhao, and Yu Li
Sci. Adv. Mater. 10, 1767–1774 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of Nerolidol Functionalized Gold Nanoparticles for Wound Regeneration in
People with Diabetic Foot Ulcers in Nursing Care Management

Jing Yu, Xueting Wang, Ying Li, Xue Huang, Xiaotong Luo, and Xinying He
Sci. Adv. Mater. 10, 1775–1781 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Microstructure and Mechanical Properties of TiB2-CNTs Composites Prepared by
Spark Plasma Sintering

Weiqiang Chen, Jia Lin, Yihang Yang, and Houan Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 1782–1787 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Textile Speaker Using Polyvinylidene Fluoride/ZnO Nanopillar on Au Textile for
Enhancing the Sound Pressure Level

Siyong Park, Seongcheol Ahn, Jinhoon Kim, Jieun Jeong, Tae Hyun Park, Hyeonseok Yoon, Jaehyun Hur,
and Jong-Jin Park

Sci. Adv. Mater. 10, 1788–1792 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Precipitation Sequence of Middle Al Concentration Alloy Using the Inversion Algorithm
and Microscopic Phase Field Model

Yu-Hong Zhao, Xiao-Lin Tian, Baojun Zhao, Yuanyang Sun, Huijun Guo, Mengyao Dong, Hu Liu, Xiaojing Wang,
Zhanhu Guo, Ahmad Umar, and Hua Hou

Sci. Adv. Mater. 10, 1793–1804 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Molecularly Imprinting Electrosensor Based on the Novel Nanocomposite for the
Detection of Tryptamine

Wenjuan Guo, Tingcheng Xia, Huaying Zhang, Minghui Zhao, Luyan Wang, and Meishan Pei
Sci. Adv. Mater. 10, 1805–1812 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical and Self-Healing Properties of Poly Acrylic Acid/Laponite/Fe3+ Nanocomposite
Hydrogel

Guihua Li, Xingxiang Ji, Jinhuan Sun, Zaiwu Yuan, and Yuexia Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 1813–1822 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Improved Electrochemical Performance of LiMn2O4 via Ni and Co Gradient Doping
Wei Li, Haojie Deng, and Jianbing Jiang
Sci. Adv. Mater. 10, 1823–1829 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Table of Contents to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Sci. Adv. Mater. 10, 1831–1844 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Author Index to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Sci. Adv. Mater. 10, 1845–1875 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Subject Index to Volume 10, Numbers 1–12, 2018
Sci. Adv. Mater. 10, 1876–1885 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 11 (November 2018) pp.1529-1674

–––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Attapulgite Clay and Its Application in Radionuclide Treatment: A Review
Liu-Dong Bin, Li-Ye, Xiao-Hua Feng, Xu-Li Dong, Zhou-Yu Zhi, Han-Wei Yi, Li-Hao Rui, Jiang-Yu Meng, and Qiu-Yang Shuai
Sci. Adv. Mater. 10, 1529–1542 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Determining Interfacial Shear Bond Strength in Thin Laminated Metal Composites
Jianjun Zhang, Haitao Li, Hu Liu, Xiaojing Wang, Yong Ma, Ning Wang, Ahmad Umar, and Zhanhu Guo
Sci. Adv. Mater. 10, 1543–1551 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical Blending Preparation of Hydrophilic Spherical Nano-SiO2/Acrylic Resin
Nanocomposite for Tanning Leather

Hui Pan, Guang-Long Li, Xiao-Dong Wang, Shu-Xia Wang, Chun-Hong Gong, and Tao Ding
Sci. Adv. Mater. 10, 1552–1564 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Modified Rapeseed Oil/Al-Montmorillonite Composite Material: Preparation and
Application in Leather Collagen

Bin Lyu, Yue-Feng Wang, Jian-Zhong Ma, and Dang-Ge Gao
Sci. Adv. Mater. 10, 1565–1574 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Optimization of Deacidification with Hydroxyapatite by Response Surface Method
Yong-Guang Bi, Di Liu, Chun-Hua Yue, and Jin-Qiang Li
Sci. Adv. Mater. 10, 1575–1581 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Investigation of Left-Handed Meta-Atom for Radio Frequency Shielding Application
Mohammad Tariqul Islam, Farhad Bin Ashraf, Touhidul Alam, Norbahiah Misran, and Mandeep Singh Jit Singh
Sci. Adv. Mater. 10, 1582–1587 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Luminescence in Li6YGd(BO3)3:Tb3+,Dy3+ Phosphors
U. Fawad, H. J. Kim, A. Khan, Matiullah Khan, and Wazir Muhammad
Sci. Adv. Mater. 10, 1588–1595 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrical Properties of Exfoliated Multilayer Germanium Selenide (GeSe) Nanoflake
Field-Effect Transistors

Soo-Young Kang, Yo-Seop Yoon, No-Won Park, Won-Yong Lee, Gil-Sung Kim, Young-Gui Yoon, Jung-Huk Koh,
Sang-Mo Koo, Ahmad Umar, and Sang-Kwon Lee

Sci. Adv. Mater. 10, 1596–1600 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation, Characterization, and Implantation of Porous Fibroin/Hydroxyapatite Scaffolds for
Bone Tissue Engineering

Shui Xu, Ju Xia, Tingfang Wu, Baodong Gao, Yan Zhang, Xin Wang, Guotao Cheng, and Yong Zhu
Sci. Adv. Mater. 10, 1601–1607 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study on Durability of Manufactured Sand Based on Stone Powder Content
Kai-Zhong Xie, Mei-Yan Bai, Zhi-Gang Qing, Jun Li, and Bing-Zhou Ge
Sci. Adv. Mater. 10, 1608–1614 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Theoretical Prediction of Size-Dependent Structures and Properties for the Asymmetric
Clusters (HBrInN3)n (n = 1–6)

Deng-Xue Ma, Guo-Kui Liu, Cui-Xia Yao, Qi-Ying Xia, and Shi-Zhen Mi
Sci. Adv. Mater. 10, 1615–1622 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Bacterial Cellulose-Based Three-Dimensional Carbon Nanofibers for the Sensitive and
Selective Determination of Uric Acid

NuerbiyaYalikun, XamxikamarMamat, YongtaoLi, XunHu, Thomas Wๅgberg, and Guangzhi Hu
Sci. Adv. Mater. 10, 1623–1629 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Highly Proton Conductive Zn(II)-Based Metal-Organic Framework/Nafionฎ Composite
Membrane for Fuel Cell Application

M. D. Lutful Kabir, Hee Jin Kim, and Sang-June Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 1630–1635 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study on Preparation and Properties of Cement-Based/Geopolymer-Polystyrene
Composite Building Exterior Wall Insulation Materials

Baolong Cui, Jialiang Liu, Shengbin Li, and Zhijun Shen
Sci. Adv. Mater. 10, 1636–1645 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Novel Interface-Induced Seed-Medicated Approach for Synthesis of Ag@TiO2 Hollow
Nanospheres with Superb Photocatalytic Performance

Wen-Jing Ouyang, Li-Bo Chen, and Guang-Sheng Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 1646–1650 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Precise Determination of Trace Hydrogen in SA508-3 Steel for Nuclear Reactor
Pressure Vessels

Luhan Hao, Wei Zhao, Yan Peng, Mingyue Sun, Dianzhong Li, Hu Liu, Xiaojing Wang, Ahmad Umar, and Zhanhu Guo
Sci. Adv. Mater. 10, 1651–1657 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Annealing Process on Properties of Ferritic Ductile Iron for Subway
Huafeng Zhang, Shufeng Sun, Changsong Liu, Yuguo Zhu, Qingyu Liu, Yongwu Wang, Jin Wang, and Mingyu Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 1658–1663 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Amphiphilic Blocks Copolymer-Stabilized Electro Catalytic Properties of Platinum Nanoparticles
for Methanol Electro Oxidation in Acidic Medium

Dao-Jun Guo and Shu-Kun Cui
Sci. Adv. Mater. 10, 1664–1668 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis, Characterization and CO2 Adsorption of Cr(III)-Based Metal-Organic Framework
Sami Ullah Rather, Ayyaz Muhammad, Abdulrahim Ahmad Al-Zahrani, and Tamer Ezzat Youssef
Sci. Adv. Mater. 10, 1669–1674 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 10 (October 2018) pp.1377-1527

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Photo-Luminescence and Photothermal Characters of Polymethyl Methacrylates
Doped with Eu3+ Ion

Yanling Liu, Zejia Zhao, Feng Song, Yanbang Zhang, Yaoyao Zhou, Yi Tang, Qingqing Wang, and Guozhi Jia
Sci. Adv. Mater. 10, 1377–1380 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Initial Cu/(Zn + Sn) Concentration Ratio in Cu–Zn–Sn–S Composites
on Their Microstructures, Adsorption and Visible-Light- Sensitive Photocatalytic Activities

Shujuan Yao, Qiancheng Li, Ningning Kong, Chao Li, Mingming Wei, Ruru Song, Xiaozhen Ren, Xipeng Pu, and Wenzhi Li
Sci. Adv. Mater. 10, 1381–1388 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of Water Loaded CuAlO2 Nanoplatelet Based New Generation Nanofluid Using
Hydrothermal Approach: A Detailed Insight of Structural, Electrical, and Viscous Properties

Haya Alhummiay
Sci. Adv. Mater. 10, 1389–1396 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Cycling Degradation of Lithium-Ion Batteries Module from Electric Vehicle
Miaomiao Mu, You Wang, Jilei Ye, Qiangqiang Liao, Youlang Zhang, and Peng Zhou
Sci. Adv. Mater. 10, 1397–1407 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Microstructure and Hardness of Al–Sn Alloys by Electromagnetic Stirring and
Pulse Treatment

Sewon Kim, Hyunsuk Sim, Teajun Kim, Sedong Lee, Daewan Kim, Duckhyn Kim, and Sugun Lim
Sci. Adv. Mater. 10, 1408–1413 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Hierarchical Porous Nitrogen-Doped Carbon Fiber Derived from Polyacrylonitrile for
Advanced Lithium Sulfur Batteries

Ying Liu, Jungwon Heo, Anupriya K. Haridas, Jinwoo Jeon, Hyo-Jun Ahn, Kwon-Koo Cho, and Jou-Hyeon Ahn
Sci. Adv. Mater. 10, 1414–1419 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Theoretical Calculations of the Ideal Strength of Ni, NiAl and Ni3Al in Tension and Shear
Zhiqin Wen, Yuhong Zhao, Huijun Li, Yongmei Zhang, Shuo Wang, and Hua Hou
Sci. Adv. Mater. 10, 1420–1426 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Threshold Voltage Tuning in Multilayer MoS2 Transistors via Fluorine-Based
Plasma Treatment

Geonwook Yoo, Jiyeon Ma, Youngseo Park, So Hyeon Kim, Young Woo Joo, Junseok Heo, and Min Suk Oh
Sci. Adv. Mater. 10, 1427–1430 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Advanced Flame Retardant Magnesium-Based Materials: System Optimization Toward
Enhanced Performance of Thermoplastic Elastomer

Hao Tang, Kunfeng Chen, Xiaonan Li, Man Ao, Xinwen Guo, and Dongfeng Xue
Sci. Adv. Mater. 10, 1431–1437 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Characterization of Zirconia Nanoparticles by Combining Sulfated Hydroxy Zirconyl
and Nitrated Hydroxy Zirconyl in Hexagonal Phase Lyotropic Liquid Crystal

Wei Yan He and Jin Rong Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 1438–1446 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Controllable Light Transmittance of Eu3+-Doped Phosphate Glass Ceramic for Optical Switch
Ning Xie, Manting Pei, Chengguo Ming, and Feng Song
Sci. Adv. Mater. 10, 1447–1450 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Microstructure and Mechanical Properties of AC7A Al Alloy Propeller Fabricated by
Electromagnetic Stirring Treatment

Daehwan Kim, Seoyeong Kim, Ahruem Beak, Sewon Kim, and Sugun Lim
Sci. Adv. Mater. 10, 1451–1456 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Thermal Physics Model of Continuous Wave Laser Irradiation of SiO2/Ge/Sapphire
Epitaxial Films

Jie Zhang, Jianjun Song, Hangyu Chen, Huiyong Hu, and Heming Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 1457–1465 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Novel Nickel(II)-Schiff Base Coordination Bridged Polysilsesquioxane: Preparation
and Magnetic Properties

Zhiqing Lv, Xufang Wu, Yongbing Pei, Qiu Chen, Jianxiong Jiang, and Lianbin Wu
Sci. Adv. Mater. 10, 1466–1474 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]First-Principles Study on the Phase Stability and Mechanical Properties of Boron Carbides
in Boron-Bearing High-Speed Steel

Zhentao Yuan, Yehua Jiang, Lu Li, and Jing Feng
Sci. Adv. Mater. 10, 1475–1483 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Nonlinear Temperature Characteristics in Magnetic Nanoparticles Due to Alternating
Magnetic Field-Induced Hysteresis Heat

Ching-Yen Ho, Bor-Chyuan Chen, Song-Feng Wan, Long-Gen Li, Si-Li Fan, and Chang-Wei Xiong
Sci. Adv. Mater. 10, 1484–1488 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Cost-Efficient Chemical Bath Synthesized Alloy Catalysts PtM0.05 (M = Fe, Co, Ni) Acting as
Counter Electrodes for CdS Quantum Dot Sensitized Solar Cell

Tingting Zhang, Wen Yang, Qiming Yang, Peizhi Yang, and Weifu Sun
Sci. Adv. Mater. 10, 1489–1497 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Porous Hollow Hydroxyapatite Microspheres with a Facile Gas-Diffusion Method
Juan Shen, Yong-Cheng Qi, Qi-Ying Jiang, Bo Jin, and Ji-Wei Chen
Sci. Adv. Mater. 10, 1498–1504 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation of Fe-Based Amorphous Powders and Its Application in Corrosion Resistant Coating
Si Chaorun and Wu Weichao
Sci. Adv. Mater. 10, 1505–1508 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of a Ti–30Nb–4Sn Biomedical Alloy Using Mechanical Alloying
Gamal M. A. Mahran and Abdel-Nasser M. Omran
Sci. Adv. Mater. 10, 1509–1518 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Theoretical and Experimental Research Base on the Tin Iodide Organic–Inorganic
Hybrid Perovskite (CH3NH3SnI3) Tetragonal and Orthorhombic Phases for Photovoltaics

Liping Peng and Ling Xu
Sci. Adv. Mater. 10, 1519–1527 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 9 (September 2018) pp.1225-1376

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Novel and Incredibly Facile Low Temperature Solid State Route to Nano-Sized Eu3+
Activated BaTiO3 Phosphors

Usama Bin Humayoun, Sintayehu Nibret Tiruneh, Yung-Hyun Song, Takaki Masaki, Kenji Toda, and Dae-Ho Yoon
Sci. Adv. Mater. 10, 1225–1229 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Structure and Mechanical Properties of (AlCrNbSiTiV)N Thin Films Deposited Using
Reactive Direct Current Magnetron Sputtering

S. F. Wan, D. L. Zuo, R. C. Hsiao, J. Y. Kao, Z. H. Yu, and C. Y. Hsu
Sci. Adv. Mater. 10, 1230–1235 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Microstructures and Martensitic Transformation Behavior of a (Ti + Hf)-Rich Ti–49Ni–12Hf Alloy
Seong-Cheol Kim, Sang-Hyup Park, Nam-Seok Kim, and Tae-Hyun Nam
Sci. Adv. Mater. 10, 1236–1240 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Template-Less Preparation of Meso-MnO2 Fibers by Localized Ostwald Ripening and
2,4-Dinitrophenol Adsorption Mechanism

Huajun Chen, Dong Li, and Wuxiu Ding
Sci. Adv. Mater. 10, 1241–1249 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Cyclic Tests in Pushing and Pulling Actions of SMA Rings in Superelastic or
Martensitic States

Eunsoo Choi, Tae-Hyun Nam, and Woo Jin Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 1250–1257 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Tailoring Magnetoresistance in Nanosized Sr2FeMoO6 by Varying the Content of the
Parasitic SrMoO4 Phase

Le Duc Hien, Nguyen Phuc Duong, Luong Ngoc Anh, Dao Thi Thuy Nguyet, To Thanh Loan, Siriwat Soontaranon,
Wantana Klysubun, and Than Duc Hien

Sci. Adv. Mater. 10, 1258–1267 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Graphene Chemocapacitive Sensors for Dimethyl Methylphosphonate Detection
Daeyoon Kim, Dawoon Jung, Jeong Kyun Noh, and Jae-Hee Han
Sci. Adv. Mater. 10, 1268–1273 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of the Ligand Field Geometry on the Slow Magnetization Relaxation in Mononuclear
Dysprosium Complexes

Lei Chen, Aihua Yuan, Meng Wang, Hu Zhou, Hongbo Zhou, You Song, and Yi-Quan Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 1274–1285 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Failure Mode Analysis of Cemented Sand and Gravel Material Dam
Huang Hu and Zhang Xiancai
Sci. Adv. Mater. 10, 1286–1295 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of the Red Pigment in Cordyceps pruinosa on the Biological, Structural and
Optical Properties of Fungal Spores and Scavenging of Plasma-Generated Reactive Species

Min Ah Choi, In Hee Lee, Jun Young Kim, Seong Hwan Kim, Heesu Kim, Jae Ho Shin, Eun Ha Choi, and Geon Joon Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 1296–1304 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Heat Treatment Temperature on the Microstructure and Mechanical Properties of
Li2O–SiO2–P2O5–Al2O3–K2O–CaO Glass-Ceramics

Manlika Kamnoy, Wilaiwan Leenakul, Pratthana Intawin, Uraiwan Intatha, and Sukum Eitssayeam
Sci. Adv. Mater. 10, 1305–1309 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Surface Analysis of Dielectric Thin Films by Contact Angle Measurements
Byoung-Soo Yu, Dong-Won Kang, and Tae-Jun Ha
Sci. Adv. Mater. 10, 1310–1314 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Finite Element Study of Brittle Fracture by Mohr-Coulomb Failure Criterion
Seung-Yong Yang, Dong-Teak Chung, and Jeoung Han Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 1315–1319 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of ZnSe/ZnO Nanobelts for Enhanced Visible Light Photocatalytic Activity
Xiuyan Li, Xin Li, Bangyao Zhu, Jihui Lang, and Xiaobo Chen
Sci. Adv. Mater. 10, 1320–1326 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Interdiffusion Phenomena and Magnetic Properties of Deposited Co/Cu/Co Trilayers on
Silicon Wafers

X. W. Peng and L. Chen
Sci. Adv. Mater. 10, 1327–1331 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Composite Stress Corrosion Cracking Damage Mechanism of Metal-Lined Fiber Hoop-Wrapped
Composite Cylinders

Zhong Xiang and Linlin Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 1332–1340 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Fiber Loading on Physical, Mechanical, and Thermal Properties of
Low Density Polyethylene/Palm Tree Waste Fiber Composites

Haytham A. Alodan, Mohammed S. Alsuhybani, Basheer A. Alshammari, and Turki S. Alkhuraiji
Sci. Adv. Mater. 10, 1341–1350 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Thermodynamic Calculation and Analysis of Steel Slag for CO2 Sequestration
Ren Chen, Yan Huang, Zuo-Liang Zhang, Yan Liu, Ye Sun, Ling-Ling Li, Xiao-Liang Li, and Meng Li
Sci. Adv. Mater. 10, 1351–1355 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical Properties of Fe–P–(Mo, Mn) Sintered Alloy Designed with Si Added
Lean Alloy Powder Composition

Woo-Young Jung, Dong-Kyu, Jin-Uk Ok, and In-Shup Ahn
Sci. Adv. Mater. 10, 1356–1361 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Facile Synthesis of Carbon-Coated LiFeBO3 Microspheres by Spray Drying and
Their Structural Properties

Leeseung Kang, HyeLan An, Seungmin Jung, Sahn Nahm, and Chan Gi Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 1362–1366 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Production of H2 and CO from Refuse Derived Fuels Over Ni-Doped CeO2–ZrO2 Catalyst
Jong-Wan Lim, Jong-In Dong, Young-Min Kim, Sang-Chul Jung, Ki-Joon Jeon, and Young-Kwon Park
Sci. Adv. Mater. 10, 1367–1371 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Surface Structure of MgO Thin Films Revealed from X-ray Reflectivity and
Near-Edge X-ray Absorption Fine Structure Measurements

Jitendra Pal Singh, Weon Cheol Lim, Ik-Jae Lee, Sung Ok Won, and Keun Hwa Chae
Sci. Adv. Mater. 10, 1372–1376 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 8 (August 2018) pp.1073-1223

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Properties of Waterborne Polyurethane Filled with Fluorinated Polyphosphazene
Microspheres In Situ Polymerization

Zhengping Zhao, Chenyu Pan, Jiajie Hu, Guojun Jiang, Mingqiang Zhong, and Benhua Fei
Sci. Adv. Mater. 10, 1073–1082 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


High Strain Rate and Quasi-Static Compressive Behaviors of Ni–Ti Shape Memory Alloy
Seung-Yong Yang, Yeon-Wook Kim, and Jeoung Han Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 1083–1086 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Low-Pressure Methanation of CO2 Using a Plasma–Catalyst System
Susumu Toko, Satoshi Tanida, Kazunori Koga, and Masaharu Shiratani
Sci. Adv. Mater. 10, 1087–1090 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Selenium (IV) Complexes of Certain Amino Acids: Synthesis, Spectroscopic
Characterizations, Thermal Stabilities and Antioxidant Assessments

Asma S. Al-Wasidi, Nawal M. Al-Jafshar, Jamelah S. Al-Otifi, Ahmed M. Naglah, Salman S. Alharthi,
Moamen S. Refat, and Wael N. Hozzein

Sci. Adv. Mater. 10, 1091–1099 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Fe and Al2O3 Addition on the Mechanical and Tribological Properties of
Cu-Based Composites

Hai-Xia Guo, Bao-Qiang Hou, Ya-Ming Zhang, Bo Wang, and Jian-Feng Yang
Sci. Adv. Mater. 10, 1100–1104 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical Performance and Biocompatibility of -Type Ti–Mo–Nb–Al–Si Alloy
Sang Yeon Ahn, Kap-Ho Lee, and Sun Ig Hong
Sci. Adv. Mater. 10, 1105–1112 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Multifunctional Gd-Based Coordination Polymer Hollow Sub-Microspheres:
Synthesis, Upconversion Emission and Magnetic Resonance Imaging Evaluation

Chen Xiao, Weiming Chen, Zhiwen Nie, Shengliang Zhong, and Chenghui Zeng
Sci. Adv. Mater. 10, 1113–1118 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Interfacial Electronic Structure of C60/ClAlPc on a MoO3 Layer After Thermal Treatment
Sim Hee Ryu, Bo Kyung Ryu, Sun Woo Ahn, Min Gyu Park, Ji Yun Jeong, Sang Wan Cho, and Kevin E. Smith
Sci. Adv. Mater. 10, 1119–1124 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Pure Organic Polymer Composite with Enhanced Microwave Absorption Performance
Based on Polyaniline and Polyvinylidene Fluoride

Lei Wang, Zhen Li, Jin-Quan Wan, Chu-Hong Lin, Yang-Lun Cai, and Guang-Sheng Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 1125–1132 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Photosintering on Properties of Cadmium Sulfide Thin Films for Highly Efficient
Cu(In, Ga)(Se, S)2 Solar Cells

Vu Minh Han Cao, Soohyun Hwang, Jian Lin, Seung-Hyun Lee, Seho Kim, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 1133–1139 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Improvisation of Orthopedic Implants by Apatite Fabricated Blended Polymeric
Nanofibrous Scaffolds for Bone and Cartilage Defects Repair

Yanjin Wang, Yiqing Xiao, Zhenyu Chen, Xiangfeng Leng, Jizhen Ren, and Xiaotang Jiang
Sci. Adv. Mater. 10, 1140–1146 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Single Precursor Based Ultra-Low k Thin Film Deposited with Tetrakis
(trimethylsilyloxy)silane in PECVD System

Sungyool Kwon, Wonjin Ban, Hoonbae Kim, Yoonsoo Park, Younghyun Kim, SeGi Yu, and Donggeun Jung
Sci. Adv. Mater. 10, 1147–1153 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Pressure, Temperature and Saturation Properties of Carbon Monoxide Photoacoustic
Spectroscopy Signal

Qu Zhou, Jian Li, Weigen Chen, Xiaoping Su, Zhaorui Lu, Zhuang Yang, and Lingna Xu
Sci. Adv. Mater. 10, 1154–1162 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Equal-Channel Angular Pressing and Second Phase on Pitting Corrosion of
Ultrafine-Grained Steel

Liuyan Zhang, Xiujin Wang, Aibin Ma, Jinghua Jiang, and Xiaohua Jie
Sci. Adv. Mater. 10, 1163–1170 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Growth of 2-Inch Wafer-Scale Uniform Vanadium Dioxide Thin Films Using Radio-Frequency
Sputtering System and Characteristics of Their Metal-Insulator Transition

Ga Ram Bae, Min Kyun Sohn, Ji Hoon Kang, Muhammad Sabbtain Abbas, Kaleem Abbas, and Dae Joon Kang
Sci. Adv. Mater. 10, 1171–1178 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Application of Tantalum-Containing Chitosan Scaffolds for the Repair of Osteoporotic
Bone Defects

An Wang, Wenbo Lin, Jun Ma, Liangyu Shi, Weiheng Wang, Yunfei He, Yang Wang, Huajiang Chen, and Xiaojian Ye
Sci. Adv. Mater. 10, 1179–1189 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Determination Method of Rock Damage Threshold and a Case Study on Its Rate Dependency
Xiang Xia, Chong Yu, Bo Liu, and Yaqun Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 1190–1197 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study on Erosion Wear Properties of Steel Used for Downhole Hydrocyclone
Yong Zhang, Huan Song, and Lei Xing
Sci. Adv. Mater. 10, 1198–1209 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation of Polyaniline/Polyurethane (PANI/PU) Photonic Thin Films by
Evaporative Self-Assembly: Growth and Properties

Songzhu Lin, Songjian Zou, Ruokun Jia, Hongping Gao, and Longdi Zhu
Sci. Adv. Mater. 10, 1210–1215 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Antifouling of Titania Nanostructures in Real Maritime Conditions
Ping Zhang, Ting Ge, Haifeng Yang, Shiwei Lin, Yang Cao, Cindy Xinxin Zhao, Hu Liu, Ahmad Umar, and Zhanhu Guo
Sci. Adv. Mater. 10, 1216–1223 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 7 (July 2018) pp.923-1072

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Characterization of TiOx Thin Films Fabricated by Plasma-Enhanced Chemical Vapor
Deposition for Hard-Mask Applications in Semiconductor Devices

Wonjin Ban, Sungyool Kwon, Jaehyun Nam, Boram Kim, Seonhee Jang, and Donggeun Jung
Sci. Adv. Mater. 10, 923–929 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Collagen/HAP Electrospun Scaffolds with Perfect HAP Nanorods
Along Nanofiber Orientation

Yuan-Yuan Zhou, Song Li, Da-Lu Wang, Xi Han, and Xiaolin Lei
Sci. Adv. Mater. 10, 930–936 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Potassium Hydroxide Activated and Nitrogen Doped Graphene with Enhanced
Supercapacitive Behavior

Weiyuan Deng, Tianhe Kang, Hu Liu, Jiaoxia Zhang, Ning Wang, Na Lu, Yong Ma, Ahmad Umar, and Zhanhu Guo
Sci. Adv. Mater. 10, 937–949 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Peculiar Photoluminescence Properties of Strained InxGa1-xN/GaN Multiple-Quantum Wells:
Experiment and Theory

Nacir Tit and Pawan Mishra
Sci. Adv. Mater. 10, 950–963 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Efficient Synthesis of Highly Fluorescence Nitrogen Doped Carbon Dots and Its Application
for Sensor and Cell Imaging

Dan Gu, Yu-Ming Dong, Hao Liu, Hou-Yuan Ding, and Shao-Ming Shang
Sci. Adv. Mater. 10, 964–973 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Characteristics of Sputter-Deposited Ti–Ni–Cu Shape Memory Alloy Thin Films
Munkhbayar Baatarsuk, Hyeon-Woo Joo, Joo-Hyeon Bae, Sun-Chul Huh, Gyu-Bong Cho, Tae-Hyun Nam, and Jung-Pil Noh
Sci. Adv. Mater. 10, 974–978 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Experimental and Theoretical Investigation on Dynamic Performance of Cemented
Sand and Gravel Material

Zhang Xiancai and Huang Hu
Sci. Adv. Mater. 10, 979–988 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Nitrogen Substitution in Nonlinear Thienoacene: Theoretical Study on Charge
Transport Properties in Organic Field-Effect Transistors

Hyunbok Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 989–994 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Polishing Progress of Elastic Abrasive Based on Microporous Silicone Gel Composites
Ning Li, Jin-Fu Ding, Li-Guang Hu, Xiao Wang, and Jian-Meng Huang
Sci. Adv. Mater. 10, 995–1002 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Development of Oxide-Based Lead (II) Iodide Radiotherapeutic Dosimeter for
Stable Dosimetry

Ye-Ji Heo, Kyo-Tae Kim, Joo-Hee Kim, Jong-Eon Kim, Chul-Hong Kim, Chi-Woong Mun, and Sung-Kwang Park
Sci. Adv. Mater. 10, 1003–1009 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Numerical Simulation and Research on the Interface Structure of Wide Cu/Al Composite
Plate Prepared by Solid–Liquid Composite Method

Qing-Hua Chang, Jing-Pei Xie, Han-Wei Tian, Ai-Qin Wang, Wen-Yan Wang, and Ya-Bo Huang
Sci. Adv. Mater. 10, 1010–1017 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Structural Stability of the Serpentine-Patterned Micro Electrode Under the Influence of
External Forces

Hyun-Oh Kim, Yeon-Ho Lee, and Youn-Jea Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 1018–1023 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Characterization of Corrosion Behavior of Friction Stir-Processed AZ31 Alloy by
Acoustic Monitoring

Hye-Young Kim, Young-Ho Shin, Jae-Yeon Kim, Ki-Tae Yoo, and Jai-Won Byeon
Sci. Adv. Mater. 10, 1024–1027 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Properties of Glass Fiber/Plant Fiber Reinforced Cementitious Composites
Shengbin Li, Bingxu Hu, and Fan Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 1028–1035 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Damage Detection of Functionally Graded Euler-Bernoulli Beam Based on Element
Modal Strain Energy Equivalence Index

De-Lei Yang, Zhong-Ming Hu, Chun-Yan Kang, and Jia Liang
Sci. Adv. Mater. 10, 1036–1044 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Shape Control of Zn2SnO4/SnO2 Composites and Changes in Photocatalytic Efficiency
Ji Won Lee, Sang-Hun Nam, Jung-Hoon Yu, Dong In Kim, Rak Hyun Jeong, and Jin-Hyo Boo
Sci. Adv. Mater. 10, 1045–1050 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Apple Defects Detection Using Principal Component Features of Multispectral
Reflectance Imaging

MD. Nur Alam, Israel Pineda, Jong Guk Lim, and Oubong Gwun
Sci. Adv. Mater. 10, 1051–1062 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Nickel Powders Modified Nanocoating Strengthened Iron Plates by Surface Mechanical
Attrition Alloy and Heat Treatment

Hua-Yun Du, Yan-Li An, Ying-Hui Wei, Li-Feng Hou, Bao-Sheng Liu, Hu Liu, Yong Ma, Jiao-Xia Zhang, Ning Wang,
Ahmad Umar, and Zhan-Hu Guo

Sci. Adv. Mater. 10, 1063–1072 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 6 (June 2018) pp.747-922

–––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
A Review of the Challenges and Possibilities of Using Carbon Nanotubes in Organic
Solar Cells

Danish Khan, Zhan Ao Tan, Idris Khan, and Manoj Kumar Panjwani
Sci. Adv. Mater. 10, 747–760 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Preparation and Characterization of Silk Sericin/Glycerol Films Coated with Silver
Nanoparticles for Antibacterial Application

Meirong Yang, Yejing Wang, Rui Cai, Gang Tao, Huaipu Chang, Chaoxiang Ding, Hua Zuo, Hong Shen, Ping Zhao,
and Huawei He

Sci. Adv. Mater. 10, 761–768 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical Properties of Polyvinyl Alcohol Fiber-Reinforced Concrete Composite
Containing Fly Ash and Nano-SiO2

Peng Zhang, Shidong Fu, Kaixuan Zhang, and Tianhang Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 769–778 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Transesterification of Dimethyl Carbonate with Phenol to Diphenyl Carbonate Over
Magnesium Oxide Nanosheets

Changzheng Wang, Tao Guo, Mingming Sun, Chunhong Li, Ming Guo, Chunlei Li, and Qiang Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 779–784 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Exploration of Magnetic Entropy Change Across the Martensite Transformation to
Ni44Co2Mn43In11 Alloy

Mayukh K. Ray, Ihab M. Obaidat, and Sangam Banerjee
Sci. Adv. Mater. 10, 785–792 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesizing Novel Technique of (Y1-xCex)3Al5O12 (x = 0.005~0.03) Phosphors and
Their Fluorescence Properties

Jinsheng Li, Xudong Sun, Buhang Chen, Yuwen Zhang, Zhifa Liu, Yaohao Du, Lei Wu, and XiweiQi
Sci. Adv. Mater. 10, 793–800 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


D--A Type Phenothiazine Organic Dyes for Dye-Sensitized TiO2 Solar Cells
Kuo Yuan Chiu, Zong-Liang Tseng, Lung-Chien Chen, Hsin Shaw, Ching-Ju Chen, Yi-Chih Chen, Shun-Han Yang,
Wen-Ti Wu, and Yuhlong Oliver Su

Sci. Adv. Mater. 10, 801–807 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of High-Efficiency CuGaS2 Quantum Dots for Photocatalysis by Fine Modulation
of the Reaction Temperature

Boning Han, Zengchao Yu, Yanmin Yang, Lin Yang, Fan Hu, Zhiqiang Li, and Wei Chen
Sci. Adv. Mater. 10, 808–817 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Thermal and Spectroscopic Properties of High Dense Optical Glasses TeO2–Bi2O3–WO3
(TBW) Doped with Er2O3 as Laser Material

H. Algarni, M. Reben, Y. M. AbouDeif, Kamel Damak, A. A. Assadi, Ramzi Maโlej, and El Sayed Yousef
Sci. Adv. Mater. 10, 818–826 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Simultaneously Increased Seebeck Coefficient and Electrical Conductivity by
Photoinduced Excited State Base on the Organic Thin Film Device

Yan Xiong, Yuchun Liu, Feng Gao, Ping Wu, Bin Hu, and Ling Xu
Sci. Adv. Mater. 10, 827–834 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Surface Modification of Li[Ni0.8Co0.15Al0.05]O2 Cathode Using a Li2ZrO3/Polydopamine
Double Layer

Jun Won Lee and Yong Joon Park
Sci. Adv. Mater. 10, 835–844 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Vehicle Load on the Fatigue Performance of Corroded Highway Bridge
Miao Yuanyao and Niu Ditao
Sci. Adv. Mater. 10, 845–852 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Prediction and Evaluation of Hot Deformation Properties of Aluminum Matrix
Composites Reinforced with Spray-Formed Ceramic Particles

Si Chaorun, Tang Xingling, Zhang Xianjie, Wang Junbiao, and Wu Weichao
Sci. Adv. Mater. 10, 853–866 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced Dye-Sensitized Solar Cell Efficiency by Insertion of a H3PW12O40 Layer
Between the Transparent Conductive Oxide Layer and the Compact TiO2 Layer

Jinzhao Huang, Nannan Yao, Ke Fu, Xiaolong Deng, Shouwei Zhang, Peiyu Hou, and Xijin Xu
Sci. Adv. Mater. 10, 867–871 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Laser Damage Resistant Properties of Plasma Sprayed Ni-Coated Coatings Irradiated by
High-Power Continuous Laser

Wenzhi Li, Fuchi Wang, Zhuang Ma, Dong An, Yanbo Liu, and Lihong Gao
Sci. Adv. Mater. 10, 872–878 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Charge Transfer Interaction Between the Antibiotic Drug Ciprofloxacin with Picric Acid:
Experimental and Theoretical Investigations

Rakesh Kumar, Siyamak Shahab, Sangeeta Obrai, Vaneet Kumar, Pankaj Vikas, Suruchi, Bhupinder Kumar,
Mandeep Kaur, Ahmed M. Naglah, Moamen S. Refat, Mohammed T. Alghamdi, Abdel Majid A. Adam,
Asma S. Al-Wasidi, Nawal M. Al-Jafshar, and Jamelah S. Al-Otifi

Sci. Adv. Mater. 10, 879–888 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Low Temperature Growth of Ditetragonal Pyramid Diamond by Plasma Enhanced
Chemical Vapor Deposition

Shumin Chen, Yong Chen, Zaifu Jiang, Jingjie Long, and Fan Wu
Sci. Adv. Mater. 10, 889–895 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Characterization of Nano Hydroxyapatite and Its Adsorption Behavior
Toward Lead Ions

Yong-Guang Bi, Di Liu, and Man-Na Huang
Sci. Adv. Mater. 10, 896–903 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Inversion Calculation of the Interatomic Potentials for Ni0.75AlxMo0.25-x Alloy Employing
Microscopic Phase-Field Model

Qingshuang Ma, Zongqing Ma, Yuhong Zhao, Liming Yu, Chenxi Liu, Qianying Guo, Huijun Li,
Md. Shahriar A. Hossain, Abdulmohsen Ali Alshehri, Yusuke Yamauchi, and Yongchang Liu

Sci. Adv. Mater. 10, 904–912 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Vehicle-Induced Response of Long-Span Suspension Bridges with Steel and
Carbon Fiber-Reinforced Polymer (CFRP) Cables and Suspenders

Yamin Sun, Pingming Huang, Kuihua Mei, and Tao Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 913–922 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]  
Volume 10, Number 5 (May 2018) pp.597-746

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Recovery of Valuable Materials from Photovoltaic Ribbon in Spent Solar Module
Jin-Seok Lee, Young-Soo Ahn, Gi-Hwan Kang, and Jei-Pil Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 597–602 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


In-Situ Investigation on Selenization Pathways of Bilayer Stacked Cu–Zn–Sn Metal
Precursors Designed for Reduced Sn Loss

Jaesung Han, Jaseok Koo, and Woo Kyoung Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 603–609 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Well-Aligned ZnO Nanorods Assisted with Close-Packed Polystyrene Monolayer for
Quartz Crystal Microbalance

Hyun Ji Choi, Yong-Min Lee, and Jin-Hyo Boo
Sci. Adv. Mater. 10, 610–615 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


6,11-Diphenyl-13H-Indeno[1,2-b]Anthracene Derivatives for Blue Fluorescent Organic
Light Emitting Diodes

Sujin Jeong, Changmin Kim, Ho Won Lee, Young Kwan Kim, and Seung Soo Yoon
Sci. Adv. Mater. 10, 616–621 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Red Host Materials Based on Carbazole/ Triphenylsilane Unit for Phosphorescent
Organic Light-Emitting Diodes

Se Hyun Kim, Daeun Kim, Jisu Kang, Young Kwan Kim, and Seung Soo Yoon
Sci. Adv. Mater. 10, 622–626 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optoelectronic Characterizations of Two- Dimensional h-BN/MoSe2 Heterostructures
Based Photodetector

Abdelkader Abderrahmane, Pil Ju Ko, Pan-Gum Jung, Nam-Hoon Kim, and Adarsh Sandhu
Sci. Adv. Mater. 10, 627–631 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Characteristics of InGaP/InGaAs Pseudomophic Field-Effect Transistors with
Modulated InGaAs Doping Channels

Jung-Hui Tsai, Yi-Ting Chao, Pao-Sheng Lin, Syuan-Hao Liou, and Wen-Chau Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 632–635 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Rapid Crystallization of CuInSe2 Thin Films by Electron-Beam Irradiation
Chae-Woong Kim, Hongsub Jee, Jae-Hyeong Lee, Jin Hyeok Kim, and Chaehwan Jeong
Sci. Adv. Mater. 10, 636–640 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Three Transition Regions Observed in Single Crystalline Bi-Rich Bi2Te3 Nanobelts
Sunghun Lee, Juneho In, Sanghyun Ji, Yun Chang Park, Jinhee Kim, Bongsoo Kim, and Myung-Hwa Jung
Sci. Adv. Mater. 10, 641–646 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Printable Thin Film Solar Cells Using BiI3 Absorption Layer
Shohei Sasagawa, Hinako Ebe, and Hideaki Araki
Sci. Adv. Mater. 10, 647–650 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


InGaP/GaAs Superlattice-Emitter and GaAsBi Base Heterojunction Bipolar Transistor with
High Current-Gain Linearity

Yi-Chen Wu, Jung-Hui Tsai, Syuan-Hao Liou, Pao-Sheng Lin, Yu-Chi Chen, and Te-Kuang Chiang
Sci. Adv. Mater. 10, 651–654 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Dependence of CO2 Conversion to CH4 on the CO2 Flow Rate in a Helicon Discharge Plasma
Susumu Toko, Ryu Katayama, Kazunori Koga, Edbertho Leal-Quiros, and Masaharu Shiratani
Sci. Adv. Mater. 10, 655–659 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Facile Fabrication Method for Broadband Al Wire Grid Polarizers Using Nanoimprint
Lithography and Oblique Angle Deposition

Wonyoung Kim, Sungmin Hwang, Tae Young Kim, Won Gyu Ham, Seoyoung Kim, Minbaek Lee, and Chang Kwon Hwangbo
Sci. Adv. Mater. 10, 660–664 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


External Stimuli-Responsive Melanin-Like Nanoparticles for Photoacoustic Imaging-
Guided Therapy

Sunho Lee, Hohyeon Lee, Hyounkoo Han, Hongkeun Yoo, Haemin Kim, Jin Ho Chang, and Hyuncheol Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 665–673 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Photo-Sintering of Cu2ZnSnS4 Thin Film for the Flexible Solar Cell Using Intense Pulsed
Light System

Soohyun Hwang, Donguk Kim, Minha Kim, Cao Vu Minh Han, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 674–677 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Metal-Graphene Contact Resistance Reduction Through Phosphosilicate Glass-Based
n-Type Doping

Hyung-Youl Park and Jin-Hong Park
Sci. Adv. Mater. 10, 678–681 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Magnetic Properties of Antiferromagnetic Maricite-NaFePO4 by M๖ssbauer
Spectroscopy

Hyunkyung Choi, Mun Hwan Kim, Taejoon Kouh, and Chul Sung Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 682–685 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Magnetic Properties of YFe0.7Mn0.3O3 Investigated with M๖ssbauer Spectroscopy
Jung Tae Lim, Sam Jin Kim, Jung Chul Sur, and Chul Sung Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 686–689 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Surface Cleaning on Laser Texturing of Multicrystalline Silicon Wafer
Hee Soo Kim, Seung Hyun Ha, Sang Joon Park, and Ji Hyeon Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 690–693 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Si on Surface Oxidation of Al–Mg Alloys Containing Al2Ca at Elevated Temperature
Seong-Ho Ha, Bong-Hwan Kim, Young-Ok Yoon, Hyun-Kyu Lim, and Shae K. Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 694–696 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Pilling-Bedworth Ratio Approach to Surface Oxidation of Al–Mg Alloys Containing Al2Ca
and Its Experimental Verification

Seong-Ho Ha, Young-Ok Yoon, Bong-Hwan Kim, Hyun-Kyu Lim, Taeg-Woo Lee, Sung-Hwan Lim, and Shae K. Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 697–700 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Thickness Influence on Optical and Electrical Properties of PbI2 Films Prepared by
Pulsed Laser Deposition

Haibo Fan, Xianpei Ren, Zhou Yang, Xiaodong Ren, Fengwei Xiao, Wei Zi, Mingli Yin, and Shengzhong (Frank) Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 701–706 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Self-Assembly Synthesis and Characterization of Organic–Inorganic Hybrid
Macroencapsulated Phase-Change Materials with Pomegranate-Like Structure

Wei Li, Rui Huang, Jiwen Zong, Jianping Wang, and Xingxiang Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 707–717 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Al2O3 Nanoparticles Induced Corrosion Behavior of Copper-Based Composites in a
Chloride Environment

Yabo Fu, Shufeng Li, Jing Cui, and Ping Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 718–723 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation, Optimization and Characterization of Carbon Fibers Adsorbent from Cotton
by Microwave Induced ZnCl2 Activation

Zhiwei Sun, Xinhui Duan, C. Srinivasakannan, and Xin Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 724–733 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Multi-Coating Process with Preceramic Solutions in Replica Method on
Silicson Carbide Reticulated Porous Ceramics

Jung Won Bang, Soo-Ryong Kim, Younghee Kim, Dong-Geun Shin, Yoon-Joo Lee, Won-Kyu Park, Hyun-Jae Lee,
and Woo-Teck Kwon

Sci. Adv. Mater. 10, 734–738 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Bilinear Model for Single-Walled Carbon Nanotube Films Characterization Using a
Reliability-Based Optimization Method

Chaorun Si, Xingling Tang, and Abdelkhalak El-Hami
Sci. Adv. Mater. 10, 739–746 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 10, Number 4 (April 2018) pp.455-596

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fully Transparent Phototransistor of Zinc Indium Tin Oxide Thin Film
Sheng-Po Chang, Ming-Hung Hsu, Yi-Shiang Hsiao, Wen-Chen Hua, and Jyun-Yi Li
Sci. Adv. Mater. 10, 455–459 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


One-Pot Synthesis of Porous Palladium Nanorods for Efficient Formic Acid
Electro-Oxidation Reaction

Hanyue Zhang, Ke Cen, Jiabao Wen, Muyao Qi, Xia Ge, Yang Liu, Dongmei Sun, and Yawen Tang
Sci. Adv. Mater. 10, 460–466 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Interface Treatment on the Voltage Linearity in 8 fF/m2 High-k Dielectric and
Combination Stacks on Metal Insulator Metal (MIM) Capacitor

Eunmi Choi, Areum Kim, Soon Hyeong Kwon, and Sung Gyu Pyo
Sci. Adv. Mater. 10, 467–470 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electromagnetic Interference Shielding Properties of Carbon Nanofiber-Web-Composite
with Electrospinning Process

Keunwon Kang, Soon Hyeong Kwon, Eunmi Choi, Areum Kim, Minwoo Nam, Huijin Kim, Hoon Huh, and Sung Gyu Pyo
Sci. Adv. Mater. 10, 471–475 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Double Epitaxial Layer on the Latch-Up Immunity in High-Power Devices
Minwoo Nam, Soon Hyeong Kwon, Eunmi Choi, Areum Kim, Taejong Paik, and Sung Gyu Pyo
Sci. Adv. Mater. 10, 476–479 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical and Electrical Properties of Al–Fe–Cr and Al–Fe–Zr Alloys
Yong Choi and Sun Ig Hong
Sci. Adv. Mater. 10, 480–483 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Hydrogen Induced Cracking on the Electromagnetic Properties of API-X80 Steel Sheet
Ma R. Kim, Yong Choi, W. K. Kim, and C. S. Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 484–487 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Ultrasonic Longitudinal-Radial Transducer for Algae Processing in Oil Extraction
Piotr Vasiljev, Regimantas Bareikis, Sergejus Borodinas, Arunas Struckas, and Jurate Kasperoviciene
Sci. Adv. Mater. 10, 488–495 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


An Implementation of Environment Recognition for Enhancement of Advanced
Video Based Railway Inspection Car Detection Modules

Chul Jin Cho, Young Park, Bonhwa Ku, and Hanseok Ko
Sci. Adv. Mater. 10, 496–500 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Using an Optimized Calendering Process with a Grey-Based Taguchi Method to
Enhance the Performance of a Printed OTFT

Sang Hoon Lee and Sangyoon Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 501–506 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrochemical Characterization of Si/Al Multilayer Thin Film Anode Materials for
High Energy Lithium Secondary Batteries

Vaishali Patil, Arun Patil, Seok-Jin Yoon, and Ji-Won Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 507–512 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of a Self-Assembled Monolayer on the Electrical Properties of In–Ga–Zn–O
Thin-Film Transistors

Hoon Kim, Chan-Mo Kang, Yeon-Wha Oh, Kyu-Ha Baek, and Lee-Mi Do
Sci. Adv. Mater. 10, 513–517 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Post-Annealing on Low-Temperature Solution-Processed High-Performance
Indium Oxide Thin Film Transistors

Yeon-Wha Oh, Hoon Kim, Kyu-Ha Baek, Lee-Mi Do, Ga-Won Lee, and Chan-Mo Kang
Sci. Adv. Mater. 10, 518–521 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Characterization of Plasma Deposited TMCTS Based Low-k Thin Film Deposition Process
In-Sik Jung and Sang Jeen Hong
Sci. Adv. Mater. 10, 522–526 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Cu Dopping in Fe-35%Ni Sheet on Electromagnetic Properties
Sang S. Han, Yong Choi, and S. B. Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 527–530 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Effect of Double Hole Injection Layer on an All-Solution-Processed Quantum Dot
Light Emitting Diode Device

Hye-Ryeon Jang and Woon-Seop Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 531–537 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Performance Analysis of Floating Photovoltaic Systems on the Water Surface
Sung Hun Lee, Young Kwan Choi, Soohyun Hwang, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 538–541 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Nickel Silicide Phase Distribution of Electroless Deposited Contacts on Silicon
P Junction Substrate Using Nano-Indented Atomic Force Microscopy

Areum Kim, Eunmi Choi, Soon Hyeong Kwon, Longshou Zheng, Keunwon Kang, Minwoo Nam, and Sung Gyu Pyo
Sci. Adv. Mater. 10, 542–546 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Crystallization of CuIn1-xGaxSe2 Compounds Formed via Co-Sputtering
with Se Vapor

Jae-Hyung Wi, Young-Hee Joo, Yong-Duck Chung, Jae-Hyung Jang, and Chang-Il Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 547–553 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optimization and Improvement of Dye-Sensitized Solar Cells Efficiency Using
Thickness of TiO2 Photoelectrode with Al Back-Reflector

Dong In Kim, Yong-Min Lee, Ki-Hwan Hwang, Sang-Hun Nam, and Jin-Hyo Boo
Sci. Adv. Mater. 10, 554–559 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


In Situ Synthesis of Gold Nanoparticles in Poly(3,4-ethylenedioxythiophene):
Poly(styrenesulfonate) and Application to Hybrid Solar Cells

Wook Hyun Kim, Shi-Joon Sung, Kang-Pil Kim, Dae-Kue Hwang, and Sungho Woo
Sci. Adv. Mater. 10, 560–564 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of H2O on the Microstructure of b-TiO2 and PbI2 Films during Spin Coating for
Perovskite Solar Cells

Se-Yun Kim, Shi-Joon Sung, Dae-Hwan Kim, and Young-Woo Heo
Sci. Adv. Mater. 10, 565–569 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Control of the Preferred Orientation of Polycrystalline Mo and Cu(InGa)Se2 Thin Films by
Inserting Graphene Layers

Heesan Ryu, Do Hyun Park, Younghun Jung, Jihyun Kim, and Woo Kyoung Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 570–574 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Efficiency Enhancement of Single-Junction GaAs Solar Cells with Gradually Doped
p–n Junction Active Layers

Sang Hyun Jung, Youngjo Kim, Chang Zoo Kim, Kangho Kim, Dong-Hwan Jun, Hyeong-Ho Park, Hyun-Beom Shin,
JeHyuk Choi, Won-Kyu Park, Jaejin Lee, and Ho Kwan Kang

Sci. Adv. Mater. 10, 575–579 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Back Annealing on the Structural and Electrical Properties of Cu2ZnSnSe4
Thin Films Grown by a Modified Two-Step Process

Byoung-Soo Ko, Jung-Sik Kim, Dong-Hwan Jeon, Jin-Kyu Kang, and Dae-Kue Hwang
Sci. Adv. Mater. 10, 580–585 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Investigation on Optimum Corrosion Protection Condition of S355ML Steel with
Seawater Temperature

Seung-Jun Lee, Jae-Cheul Park, Jung-Hyung Lee, and Seong-Jong Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 586–591 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Paradigm Change for Solid State Reactions: Synthesis of Lithium Orthophosphate
Li3PO4 Nanoparticles by a Water Assisted Solid State Reaction (WASSR) Method

Sun Woog Kim, Kenji Toda, Takuya Hasegawa, Mizuki Watanabe, Tatsuro Kaneko, Ayano Toda, Atsushi Itadani,
Mineo Sato, Kazuyoshi Uematsu, Tadashi Ishigaki, Junko Koide, Masako Toda, Yoshiaki Kudo, Takaki Masaki,
and Dae Ho Yoon

Sci. Adv. Mater. 10, 592–596 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article] 
Volume 10, Number 3 (March 2018) pp.309-453

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Enhanced Thermal Conductivity and Thermal Performance of Polyethylene Glycol
(PEG)/Modified SiO2 Composite Phase Change Material

Xuewei Cui, Yao Wang, Jianguo Tang, Jiuxing Wang, Qianqian Jiang, Linjun Huang, Jixian Liu, Yanxin Wang,
Haidong Li, and Laurence A. Belfiore

Sci. Adv. Mater. 10, 309–314 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Comparison of the Toxic Effects of Fluorescent Silicon Nanoparticles in Males and
Females of the Silkworm Bombyx mori

Rui Xing, Yun-Hu Zhang, Yan-Feng Zhou, Xue-Dong Chen, Kai-Le Li, Yuan-Yuan Su, Si-Cong Wu, Yang-Hu Sima,
Ke-Qin Zhang, Yao He, and Shi-Qing Xu

Sci. Adv. Mater. 10, 315–323 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis, Characterization and Adsorption Behavior of Cd(II) Ion-Imprinted
Mesoporous Materials

Dayong Tian, Huichao Lv, Haichen Mao, Deliang Wang, Yong Zheng, Conghu Peng, and Shaogang Hou
Sci. Adv. Mater. 10, 324–330 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Thermal Properties of Novel Shape-Stabilized Phase Change
Materials Based on Polyethylene Glycol/Meso-Structured Onion-Like Silica Composite

Yan Chen, Yingying Zhu, Zhi Han, Dong Chen, Junkai Gao, Zijun Zhang, Xiongjie Zhang, and Mengjiao Lv
Sci. Adv. Mater. 10, 331–337 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Light Source of Multilayer Graphene to Control Interactions Between Localized an
Delocalized Surface Plasmon Polaritons in the THZ Band

Jun Zhu, Zhengjie Xu, Wenju Xu, Deli Fu, and Duqu Wei
Sci. Adv. Mater. 10, 338–342 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Spectroscopic and Magnetic Properties of Octylsulfonyl-Metallophthalocyanines
Depending on Various Kinds of Central Metal Ions

Seung Wook Chang, Jung-Hyuk Koh, and Sung-Jin Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 343–348 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Green Synthesis of Zinc Oxide Nanoparticles Using Alstonia Macrophylla Leaf Extract and
Their In-Vitro Anticancer Activity

Mohamed F. Al-Ajmi, Afzal Hussain, Edreese Alsharaeh, Faheem Ahmed, Samira Amir, M. S. Anwar,
Maqsood A. Siddiqui, Abdulaziz A. Al-Khedhairy, and B. H. Koo

Sci. Adv. Mater. 10, 349–355 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Study on the Laser Direct Etching of Indium-Tin-Oxide-Graphene Multilayer on
Glass Substrate

Jaeseok Heo, Jae-Hee Han, Sang Jik Kwon, and Eou Sik Cho
Sci. Adv. Mater. 10, 356–361 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Persistent Luminescence of SrAl2O4:Eu, Dy Thin Films on Alumina and Sapphire Substrates
Ki-Woong Chae, Ta-Ryeong Park, Chae Il Cheon, and Jeong Seog Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 362–366 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Aluminum Doped Zinc Oxide Thin Films with Various Microstructures for
Gas Sensing Application

Kailiang Zhang, Hanxia Zhang, Rongbin Liu, Zhengchun Yang, Yujie Yuan, and Fang Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 367–372 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced Gas Sensing Properties Based on ZnO-Decorated Nickel Oxide Thin Films for
Formaldehyde Detection

Kailiang Zhang, Hanxia Zhang, Shijiu Sun, Zhengchun Yang, Yujie Yuan, and Fang Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 373–378 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication Condition Optimization of AIN Films and Its Nanometer Scale Piezoelectric Properties
Rongrong Cao, Fang Wang, Yulin Feng, Bangran Fu, Yinping Miao, Baohe Yang, and Kailiang Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 379–382 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Copper Indium Selenide Solar Cells Fabricated from Electrodeposited Copper/Indium
Multi-Stacked Precursors and a Three-Step Selenization Process

Hyun Woo Do, Yong Hun Kwon, Young-Il Park, Yong Hoon Kim, Hyung Koun Cho, and Honggon Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 383–388 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Deep Level Defects with Boron Atoms Configuration in Amorphous Silicon
Solar Cells by DLTS and XPS

Sunhwa Lee, Jinjoo Park, Junsin Yi, and Chaehwan Jeong
Sci. Adv. Mater. 10, 389–392 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Evaluation of the Effects of Silane Coupling Agents for Dispersion and Packing in a
Soft Magnetic Composite

Sea Mon Oh, Chang Hyun Lee, Hyo Soon Shin, Dong Hun Yeo, and Jin Ho Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 393–396 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Cadmium Chloride-Assisted ZnO Nanorod Regrowth for Enhanced Photoluminescence
and Ultraviolet Sensing Properties

Giwoong Nam and Jae-Young Leem
Sci. Adv. Mater. 10, 397–400 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Regrowth of Spin-Coated Al-Doped ZnO Films to Enhance Their Photoluminescence and
UV Sensing Properties

Giwoong Nam and Jae-Young Leem
Sci. Adv. Mater. 10, 401–404 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A New Technique for Growing ZnO Nanorods Over Large Surface Areas Using
Graphene Oxide and Their Application in Ultraviolet Sensors

Giwoong Nam and Jae-Young Leem
Sci. Adv. Mater. 10, 405–409 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrical Properties of Amorphous-Indium-Gallium-Zinc-Oxide Based Thin-Film Transistors
with Four Terminal Configuration

Kyeong Min Yu, Jin-Kuk Kim, Byung Seong Bae, and Eui-Jung Yun
Sci. Adv. Mater. 10, 410–415 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optimized Designing to Improve Electrical Characteristics of 4H–SiC Wide Trench
Junction Barrier Schottky Diode

Sinsu Kyoung, Eun Sik Jung, Tai Young Kang, and Man Young Sung
Sci. Adv. Mater. 10, 416–421 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Effect of Nitrogen Contents on the Corrosion and Nano-Mechanical Properties of
Arc Ion Plated Ti–Al–Si–N Layers

B. K. Kang, Yong Choi, and S. B. Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 422–425 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study on the Nano-Mechanical and Corrosion Properties of Fe-45% Gd Intermetallics
Youl Baik, Yong Choi, and Byung Moon Moon
Sci. Adv. Mater. 10, 426–428 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Tribological and Electrical Properties of Chromium Doped Diamond-Like Carbon Films
Deposited by Unbalanced Magnetron Sputtering

Jaehyeong Lee, Nam-Hoon Kim, Soohyun Hwang, Sung Hwan Hwang, and Yong Seob Park
Sci. Adv. Mater. 10, 429–432 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrical Characteristics of Metal-Insulator-Semiconductor Structure Using a-C:H Films
Fabricated by Dual Magnetron Sputtering

Yong Seob Park, Nam-Hoon Kim, Soohyun Hwang, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 433–437 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrical Characteristics of Piezoelectric Ceramic Oscillator for Ultrasonic Sprayer
J. Y. Jeon, J. C. Bang, J. H. Yoo, and S. H. Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 438–442 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced Subthreshold Characteristics and Operational Stability in Metal-Oxide
Thin-Film Transistors Using IGZO-Capped Bilayer Channels

Woobin Lee, Sung Kyu Park, and Yong-Hoon Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 443–447 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Study of the Simulation of Radon Emission Concentration of Fly Ash Mortar Using
Artificial Neural Network (IUMRS-ICAM 2015)

Hong-Seok Jang, Xing Shuli, Malrey Lee, and Seung-Young So
Sci. Adv. Mater. 10, 448–453 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 10, Number 2 (February 2018) pp.155-307

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sulfur Doped Ceria Mesoporous Nanomaterial: Solid-State Synthesis, Characterization
and Photocatalytic Property of Methyl Orange

Liu Shao-You, Zuo Cheng-Gang, Zhou Shi-Biao, Zheng Wei-Guo, and Feng Qing-Ge
Sci. Adv. Mater. 10, 155–164 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Grafting Comb-Like Copolymer onto Carbon Fiber by Combination of RAFT and
ATRP for Improving Interfacial and Mechanical Properties of Epoxy Composites

Daosong Lan, Lei Xiong, Hongbo Liang, Jianping Zhou, Liang Chen, and Qiuping Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 165–171 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Green Synthesis of H3O40PW12@MIL-100(Fe): Enhanced and Selective Adsorption of
Methylene Blue from Aqueous Solution

Yue Xia, Fang-Chang Tsai, Ning Ma, Ke-Deng Zhang, Huan-Li Liu, Tao Jiang, and Tai-Chin Chiang
Sci. Adv. Mater. 10, 172–180 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Effects of Fluoropolymer Gate-Dielectric on the Air Stability of MoS2 Field-Effect
Transistors

Geonwook Yoo and Jiyeon Ma
Sci. Adv. Mater. 10, 181–184 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Amphiphilic Macroscopic Foam Based on Natural Tubular Cellulose: A Bi-Functional
Adsorbent for Oils and Dyes

Qiaodi Wang, Longfeng Zhu, Li Gu, Jing Hu, and Xuebo Cao
Sci. Adv. Mater. 10, 185–197 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Hydrothermal Synthesis of Mesoporous KIT-6/Expanded Graphite Composite for
Effective Removal of Methylene Blue

Zhengying Wu, Yan Lin, Ruyu Cui, Nan Xu, Zhigang Chen, Feng Chen, and Chengbao Liu
Sci. Adv. Mater. 10, 198–205 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Surface Characterization of Chromium Nitrided Low Carbon Steel as Bipolar Plate for
Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell

Jaeho Jang, Changyong Choi, Jungsoo Kim, Yeong-Do Park, Namhyun Kang, Yoon Suk Choi, and Dae-Geun Nam
Sci. Adv. Mater. 10, 206–209 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Composite Photoelectrode with TiO2 Nanofibers and Nanoparticles in Dye-Sensitized
Solar Cells

Wan-Tae Kim, Tae-Hwan Hwang, and Won-Youl Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 210–214 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Nickel/Multi-Layer Graphene/Manganese Dioxide Hybrid Film as Enhanced
Micro-Supercapacitor Devices

Zheng-Chun Yang, Wen-Liang Zhao, Jian-Yun Wang, Ran Chen, Xuan Li, Tao Xue, Kai-Liang Zhang, and Jin-Shi Zhao
Sci. Adv. Mater. 10, 215–219 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Wheel Tread with Laser-Hardened, Short-Pitch Lateral Grooves on the
Friction Coefficients on the Wheel-Rail Contact Surface

Yong Hyeon Cho, Yun-Suk Kang, and Kangyoun Choe
Sci. Adv. Mater. 10, 220–224 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optical and Electrical Characteristics of Vertical Light-Emitting Diodes Formed Using
Various Current Blocking Methods

Hyeuk Seo, Yu Lim Lee, Ki Chang Jung, Hyung Jo Park, Jun Seok Ha, Joon Seop Kwak, and Tak Jeong
Sci. Adv. Mater. 10, 225–228 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Discharge Characteristics of Non-Cross Linked Polyethylene for a Power Cable
Seungmin Bang, Onyou Lee, Young Kyu Mo, Junil Kim, Jong O. Kang, Hongseok Lee, Yeong Ho Jeong,
and Hyoungku Kang

Sci. Adv. Mater. 10, 229–231 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Dependence of Structural, Compositional, Electrical, and Optical Properties of
Sputtering-Deposited CdS Thin Films on Laser-Annealing Power

Chan II Park and Nam-Hoon Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 232–237 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Structural Characterization of Na0.5Bi0.5TiO3 Particles Produced by Different Methods
Ali Hussain, Adnan Maqbool, Rizwan Ahmed Malik, Jae Hong Lee, Myong Ho Kim, Tae Kwon Song, and Won Jeong Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 238–242 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Systematic Study on the Structure and Dielectric Properties of BaO–B2O3–SiO2
Glass Additive in Ba(Fe0.5Nb0.5)O3 Ceramics

Zhuo Wang, Mingrui Fang, Haijuan Li, Yongfei Wen, and Chun Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 243–247 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Broaden Dielectric Temperature Stability of Bi(Mg0.5Zr0.5)O3 Doped on BaTiO3 Based
Ceramics

Xin Li, Yongping Pu, Xiaojuan Zhu, Zijing Dong, Yichong Tian, and Lei Zhang
Sci. Adv. Mater. 10, 248–252 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


BaTiO3-Kaolinite-Arabic Gum Composites Fabricated by Freeze-Casting Technology
Zijing Dong, Yongping Pu, Pin Li, Min Chen, and Xin Li
Sci. Adv. Mater. 10, 253–256 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Microstructure and Piezoelectric Properties of CuO-Doped(K0.4425Na0.52Li0.0375)
(Nb0.87Ta0.06Sb0.07)O3 Lead-Free Ceramics

Yuwen Liu, Yongping Pu, Qian Jin, Lei Zhang, and Zixiong Sun
Sci. Adv. Mater. 10, 257–261 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Relaxor-Type Ferroelectric Behavior of (1-x)Bi0.5(Na0.78K0.22)0.5TiO3–xBi(Cu0.5Ti0.5)O3
Lead-Free Piezoelectric Ceramics

Achiri Tange, Hee Sung Kim, Abdul Khaliq, Muhammad Sheeraz, and Ill Won Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 262–266 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


DC Line Ground Fault Detection Scheme for Line Commutated Converter High Voltage
Direct Current Connected to Renewable Energy Source

Hyun Jae Yoo, Myong-Chul Shin, Jae Hyeong Lee, and Young Kwan Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 267–274 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Partial Discharge Characteristics in SF6-N2 Mixture Gases Under High Voltage Direct Current
Hyang-Eun Jo, Guoming Wang, Sun-Jae Kim, and Gyung-Suk Kil
Sci. Adv. Mater. 10, 275–278 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of the Firing Method on the Properties of Functional Coating Film Synthesized
on the Ceramic Substrate

Yeun-Ho Joung, Seung Kwon Shin, Bowen Shan, Hyunil Kang, and Won Seok Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 279–282 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optical Interference of TiO2 Nanotube Arrays for Drug Elution Sensing
Wan-Tae Kim and Won-Youl Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 283–287 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Bias Stability Modulated by the Surface-Polarity Control of Gate Dielectrics in Organic
Field-Effect Transistors

Jeongkyun Roh, Hyeok Kim, and Changhee Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 288–292 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Quantitative Analysis of Arsenic Doping Concentration in Silicon Using Scanning
Transmission Electron Microscopy/Energy Dispersive X-ray Spectrometry

Sungho Lee, Jonghyuk Kang, Chilgee Lee, and Cheol-Woong Yang
Sci. Adv. Mater. 10, 293–296 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Evaluation of Characteristics for CoNiCrAlY Coating Layer by Atmospheric Pressure
Plasma Coating Method

Jung-Hyung Lee, Il-Cho Park, Jae-Yong Jeong, Min-Su Han, and Seong-Jong Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 297–301 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optical Properties of GaFeO3
Tae Jung Kim, Han Gyeol Park, Van Long Le, Hwa Seob Kim, Chang Hyun Yoo, Hyoung Uk Kim, Young Dong Kim,
Chang Bae Park, Kwangwoo Shin, and Kee Hoon Kim

Sci. Adv. Mater. 10, 302–307 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


 
Volume 10, Number 1 (January 2018) pp.1-153

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fabrication of Multi-Component Cr–Al–Ti–Si–N Coatings by Arc Ion Plating for
High-Speed Machining

Jian Huang, Shi-Hong Zhang, Chang-Wei Zou, Xiao-Bo Zhang, Qi-min Wang, and Cheng-Yong Wang
Sci. Adv. Mater. 10, 1–7 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Evaluation of Chemical Stability in Perovskite-Type Proton-Conductive Oxide Thin-Films
Tomoya Sato, Daichi Ichinose, Takaaki Inoue, Mutsuo Uehara, Kiriha Katayama, Hiroshi Funakubo, and Kiyoshi Uchiyama
Sci. Adv. Mater. 10, 8–11 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Properties of Mortar Binder Containing Waste Silicon Photovoltaic Module Powder
Hong-Seok Jang, Yong-Teak Lim, Jun-Yeong Kim, and Seung-Young So
Sci. Adv. Mater. 10, 12–17 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Core–Shell Collagen/HAP Fibers via Coaxial Electrospinning Using
Nontoxic Solvent

Zhou Yuanyuan, Li Song, Yuan Bo, Men Bo, and Ren Mengyuan
Sci. Adv. Mater. 10, 18–23 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Rare-Earth Doping on the Structural and Electrical Properties of BiFeO3
Submicron Particles

Chiranjib Nayek, I. M. Obaidat, and P. Murugavel
Sci. Adv. Mater. 10, 24–30 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Chitosan-Modified Epoxy Resin for Improving the Performance of an Immobilized Enzyme Carrier
Qiong Yang, Bochu Wang, Deshuai Lou, Jun Tan, and Liancai Zhu
Sci. Adv. Mater. 10, 31–38 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Thermoelectric Properties of Non-Stoichiometric Magn้li Phase TinO2n-1 (n = 4, 5, 8, 9) Monoliths
Guangrui Wang, Ying Liu, and Jinwen Ye
Sci. Adv. Mater. 10, 39–45 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


All Solid State Asymmetric Supercapacitors Based on CoNi2S4/Graphene Nanocomposite
and Activated Carbon

Weimin Du, Zhaoqiang Zhu, Wei Gou, Wenchao Zhao, Jingjing Chang, Xin Cao, Tao Zhou, and Yunfeng Shi
Sci. Adv. Mater. 10, 46–56 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Modulation of Photocurrent in Zinc-Based Metal Oxides Through Adjustment of a Magnetic Field
and Localized Heating

Ye Wu, Hao Fu, Wei He, Yingcheng Lin, and Jian Xu
Sci. Adv. Mater. 10, 57–65 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Growth of TiB Whisker in In-Situ Fabricating TiB/Ti Composites
Jinyong Zhang, Zhangfan, Wenxuan Ke, and Zhengyi Fu
Sci. Adv. Mater. 10, 66–69 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Titanium Nitride Powder Synthesized by Nitridation TiH2 Powder
Hun-Seok Lee, HyangIm Seo, Jei-Pil Wang, Hak-Sung Lee, and Dong-Won Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 70–73 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


First Principles Study on Interstitial Oxygen in Titanium and TiFe
Hak-Sung Lee, Yong-Taek Hyun, Chang-Seok Oh, and Dong-Won Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 74–77 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


In Situ Construction of Polymer-Protein Hybrid Core–Shell Spherical Nanostructures
Using N-Hydroxysuccinimidyl-End-Functionalized Polystyrenes with Proteins

Taeheon Lee, Minsu Chae, Chaeyeon Lee, Jonghwa Jung, Aruna Kumar Mohanty, Mohammad Abdul Kadir,
Ji-Eun Choi, Jae Kwang Song, and Hyun-Jong Paik

Sci. Adv. Mater. 10, 78–84 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


In-Situ Observation of Dislocation Motions in Strain-Based-Design Steels Under
Combined Environment of the Bauschinger Effect and Strain Aging

Seung-Pyo Hong, Seong-Il Kim, Seok Su Sohn, Dong Ho Lee, Jang-Yong Yoo, Chang-Sun Lee, Sunghak Lee,
and Young-Woon Kim

Sci. Adv. Mater. 10, 85–88 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Synthesis of 2-Dimensional Aluminum Nitride Platelets with (002) Preferred Orientation
Thi My Linh Dang, Dae-Ho Yoon, and Chang-Yeoul Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 89–94 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Sintering Behavior of High Purity Nano-Yttria (Y2O3) Powder Without Sintering Aids
Mircea Cristian Pantilimon, Tea Sung Kang, and Sang-Jin Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 95–98 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mechanical Properties of Highly Porous Ti–Ni–Mo Biomaterials
Yeon-Wook Kim and Min-Seong Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 99–103 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Complicated Damage Characteristics of Cavitation and Corrosion in Sea Water with
Sealing Treatment for Al-3Mg Arc Sprayed Coating

Il-Cho Park and Seong-Jong Kim
Sci. Adv. Mater. 10, 104–108 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Two-Step Plasma Electrolytic Oxidation Coatings on AZ91D Alloy in a K2ZrF6–Na2SiO3 -
10H2O Based Electrolyte Solution

Zeeshan Ur Rehman and Bon Heun Koo
Sci. Adv. Mater. 10, 109–114 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Green Luminescence in a Translucent (Mg,Yb)--Sialon Phosphor Under Blue Light Irradiation
Bhupendra Joshi, Yuwaraj K. Kshetri, Gobinda Gyawali, Khagendra Tripathi, and Soo Wohn Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 115–118 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation of Orange Peel Based Activated Carbons Using Chemical Activation and
Surface Modification Method as Electrode’s Materials for Lithium Ion Capacitor

Arenst Andreas Arie, Hans Kristianto, Martin Halim, and Joong Kee Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 119–123 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Tuning of the Blocking Temperature of Superparamagnetic -Fe2O3 Nanoparticles by Sb Doping
Faheem Ahmed, Nishat Arshi, M. S. Anwar, Edreese Alsharaeh, Bon Heun Koo, and Ameer Azam
Sci. Adv. Mater. 10, 124–129 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Photo-Reduction of Graphene Oxide by Using Photographic Flash-Light
Wongyu Chae, Minha Kim, Donguk Kim, Jin-Hong Park, Wonseok Choi, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 130–133 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of the Functional Thin Film Using Alkali Silicate Solution for Floating
Photovoltaic Applications

Soohyun Hwang, Donguk Kim, Minha Kim, Junsin Yi, Doyoung Kim, Woochang Song, Chang-Sub Won, and Jaehyeong Lee
Sci. Adv. Mater. 10, 134–138 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Cadmium Sources on Properties of Chemically Deposited Cadmium Sulfide
Thin Films for Highly Efficient Cu(In,Ga)(Se,S)2 Solar Cells

Soohyun Hwang, Donguk Kim, Minha Kim, Dohyun Baek, Jin-Hong Park, Woochang Song, Joong-Pyo Shim,
and Jaehyeong Lee

Sci. Adv. Mater. 10, 139–143 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Morphological Evolution of Nanorod to Submicron Brick-Like Cobalt Oxide Structures Under
Microwave Solvothermal Regime

Manish Shinde, Nilam Qureshi, Sunit Rane, Chisung Ahn, Taesung Kim, and Dinesh Amalnerkar
Sci. Adv. Mater. 10, 144–148 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Novel DC Line-to-Ground Fault Detection Algorithm for High Voltage Direct Current System
Connected to Floating Photovoltaic System

Hyun Jae Yoo, Myong-Chul Shin, Jae Hyeong Lee, and Young Kwan Choi
Sci. Adv. Mater. 10, 149–153 (2018)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.