Science of Advanced Materials

Volume 8, Number 5 (May 2016) pp.931-1153

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The Effects of LiTDI Salt and POSS-PEG (n = 4) Hybrid Nanoparticles on Crystallinity and
Ionic Conductivity of PEO Based Solid Polymer Electrolytes

Anji Reddy Polu and Hee-Woo Rhee
Sci. Adv. Mater. 8, 931-940 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Hydrothermal Time on the Morphologies of Rutile TiO2 Hierarchical Nanoarrays
and Their Optical and Photocatalytic Properties

Jiajia Tao, Miao Zhang, Jianguo Lv, Shiwei Shi, Zezhou Gong, Guang Yao, Yunlang Cheng, Gang He, Xiaoshuang Chen,
and Zhaoqi Sun

Sci. Adv. Mater. 8, 941-947 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


One-Pot H2O2-Assisted Hydrothermal Carbonization for the Synthesis of Fluorescent
Graphene Quantum Dots Derived from Sewage Sludge

Haobin Feng, Hanwu Dong, Bingfu Lei, Yong Xiao, Hang Hu, Haoran Zhan, Yingliang Liu, and Mingtao Zheng
Sci. Adv. Mater. 8, 948-955 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Superparamagnetic Nanocomposite Based on Alginate/Maghemite/Montmorillonite Clay:
Evaluation of Thermal, Morphological and Magnetic Properties

Ivana Lourenço de Mello Ferreira, Luciana Santos de Araújo, and Manoel Ribeiro da Silva
Sci. Adv. Mater. 8, 956-965 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication of Akhtenskite Nanowires and Their Enhanced Microwave Absorption Properties
Wei Xu, Guocheng Lv, Xuebing Xing, Xiao-Juan Zhang, and Guang-Sheng Wang
Sci. Adv. Mater. 8, 966-971 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Fabrication and Properties of Thermally Conductive Epoxy Resin Nanocomposites Filled
with fGNPs/PNBRs Hybrid Fillers

Junwei Gu, Zhaoyuan Lv, Xutong Yang, Gai'e Wang, and Qiuyu Zhang
Sci. Adv. Mater. 8, 972-979 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Electrochemical Properties of LiMnBO3 and LiMnBO3/C Composite
Lin Li, Hao Zheng, Shengyu Yin, Shiquan Wang, Chuanqi Feng, Jiazhao Wang, and Peixin He
Sci. Adv. Mater. 8, 980-986 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Study of the Airflow Patterns and of the Characteristics of Bio-Aerosol Nanoparticle Deposition
in Human Upper Respiratory Tracts Based on Computed Tomography Scanning Reconstruction

Zhijian Liu, Hongfa Sun, Guangya Jin, and Boxiang Liu
Sci. Adv. Mater. 8, 987-996 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]
One-Pot Synthesized Phosphotungstic Acid/Meso-Aluminosilicate from Natural Clay
for the Hydroxyalkylation of Phenol

Ran Liu, Xinnian Xia, Guozhong Zhang, Zebing Zeng, and Yanbing Lu
Sci. Adv. Mater. 8, 997-1004 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Facile Synthesis of Highly Crystalline -Fe2O3 Nanostructures with Different Shapes as
Photocatalysts for Waste Dye Treatment

Qi Tong, Tifeng Jiao, Haiying Guo, Jingxin Zhou, Yitian Wu, Qingrui Zhang, and Qiuming Peng
Sci. Adv. Mater. 8, 1005-1009 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Improved Hydrophilicity of Poly-L-Lactic Acid Blending with Nanoparticulate Amorphous
Calcium Phosphate Encourages Its Application in Vascular Stents

Xiaoxin Zheng, Zhiyuan Lan, Yongnan Lyu, Yiyu He, Jianmin Xiao, Weiwang Gu, Qingru Xu, Edward Kislauskis,
Stephen McCarthy, Roger Laham, Michael P. Robich, Tim Wu, and Xuejun Jiang

Sci. Adv. Mater. 8, 1010-1019 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]A Novel Route to Synthesize Tantalum Nitride Nanoparticles for Organic Dye Removal
Under Visible-Light Irradiation

Sai Wang, Xuewen Xu, Yinghao Bai, Yuanhui Ma, Jun Zhang, Fanbing Meng, Jianling Zhao, and Chengchun Tang
Sci. Adv. Mater. 8, 1020-1027 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Phonon Scattering Effects in Drain-Current Model of Carbon Nanotube and Silicon Nanowire
Field-Effect Transistors

Huei Chaeng Chin, Cheng Siong Lim, and Michael Loong Peng Tan
Sci. Adv. Mater. 8, 1028-1035 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Structural Strain and Rare-Earth Moments on Spin Cycloidal-Plane in Multiferroic
Rare-Earth Manganites

Yen-Fu Hsiao, Wei-Cheng Kuo, Chun-Wei Mi, Kai-Ting Chang, Chih-Wei Luo, Kaung-Hsiung Wu, Tzeng-Ming Uen,
Jiunn-Yuan Lin, and Jenh-Yih Juang

Sci. Adv. Mater. 8, 1036-1044 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Studies of Silk Fibroin/Poly(Lactic-Co-Glycolic Acid) Scaffold, Prepared by
Thermally Induced Phase Separation, as a Possible Wound Dressing

Yuangang Liu, Qingqing Sun, Shibin Wang, Ruimin Long, Jingqian Fan, Aizheng Chen, and Wenguo Wu
Sci. Adv. Mater. 8, 1045-1052 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Non-Aqueous Synthesis of CeO2 Nanoparticles Using Block Copolymer Micelles as
Templates and Their Assembly Into Porous Structures with Enhanced Catalytic Activity

Jinhao Liu, Na Li, Wenting Li, Xiaokai Zhang, and Xue Li
Sci. Adv. Mater. 8, 1053-1060 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Tunable Static and High-Frequency Magnetic Properties of FeCo Films by an Applied
Magnetic Field

Derang Cao, Jinlu Du, Senfu Zhang, Lining Pan, Zhenkun Wang, Hongmei Feng, Zengtai Zhu, Jianbo Wang,
and Qingfang Liu

Sci. Adv. Mater. 8, 1061-1065 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Graphene-Based Film Reduced by a Chemical and Thermal Synergy Method as a
Transparent Conductive Electrode

Jin-Lei Miao, Hai-Hui Liu, Chuan-Bao Li, and Xing-Xiang Zhang
Sci. Adv. Mater. 8, 1066-1073 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Size- and Morphology-Dependent Antibacterial Properties of Cuprous Oxide Nanoparticle
and Their Synergistic Antibacterial Effect

Boxi She, Xuejuan Wan, Jiaoning Tang, Yuanming Deng, Xiaofeng Zhou, and Caihua Xiao
Sci. Adv. Mater. 8, 1074-1078 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Sol-Hydrothermal Synthesis of Inorganic-Framework Molecularly Imprinted TiO2 Nanoparticle
and Its Enhanced Photocatalytic Activity for Degradation of Target Pollutant

Fang Deng, Xiang Zhao, Xule Pei, Xubiao Luo, Wentao Li, and Chaktong Au
Sci. Adv. Mater. 8, 1079-1085 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Luminescence Properties of the Blue-Emitting Phosphor
BaBPO5:Eu2+

Lina Zhang, Minghao Fang, Zhaohui Huang, Yan'gai Liu, Xin Min, Hao Tang, Kai Chen, Ming Guan, and Maxim S. Molokeev
Sci. Adv. Mater. 8, 1086-1092 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Eu3+, Sm3+ Co-Doped La0.8Y0.2PO4: A Novel and Potential Red-Emitting Phosphor for
UV-Based White Light-Emitting Diodes

Yong Gao, Yao Xia, Yingheng Huang, Qiwei Long, Chongzhe Zhu, Jiaming Huang, Xiaoshan Huang, and Sen Liao
Sci. Adv. Mater. 8, 1093-1100 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation of Disused Composite Panels-Based Activated Carbon by Microwave Induced
Activation for High Performance of Electric Double-Layer Capacitors: Microwave Power Effects

Tong-Xin Shang, Yue-Mei Zhu, and Xiao-Juan Jin
Sci. Adv. Mater. 8, 1101-1107 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Bipolar Resistive Switching Characteristics of TaO2 RRAM
Wei-Kang Hsieh and Shoou-Jinn Chang
Sci. Adv. Mater. 8, 1108-1111 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Dependence of Electronic and Optical Properties of Zinc Oxide on Hydrostatic Pressure
Wenwu Zhong, Zhigang Li, Li Zhang, Guping Wang, Yanping Liu, and Weiping Chen
Sci. Adv. Mater. 8, 1112-1115 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Temperature on the Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on an
Iodine Quasi-Solid State Electrolyte

Do Kyoung Lee, Thogiti Suresh, Hyeong Jin Yun, Young Rock Kim, and Jae Hong Kim
Sci. Adv. Mater. 8, 1116-1121 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Nanodispersed Carbon Black on Enhancing the Dielectric Properties of Polyamide
11/Poly(vinylidene fluoride) Blend Films

Rui Li and Jianzhong Pei
Sci. Adv. Mater. 8, 1122-1128 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Investigation on Light Output of Phosphor Converted Light-Emitting Diodes
with Bilayer Structured Phosphor Films

Xia Shen, Ding-Fei Zhang, Xiao-Wei Fan, Guang-Shan Hu, and Liu Yang
Sci. Adv. Mater. 8, 1129-1134 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Lightweight and Highly Adsorptive Cellulose Beads Fabricated in Ionic Liquid:
One-Pot Synthesis and Their Application

Jin-Hui Pang, Jia-Kun Liu, Qiao-Hui Zhang, Xiao-Juan Jin, Xue-Ming Zhang, Jun Yang, Feng Xu, and Run-Cang Sun
Sci. Adv. Mater. 8, 1135-1144 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Anticancer Effect of Photodynamic Therapy with Photosan-Loaded Titanium Dioxide
Nanoparticles on Panc-1 Pancreatic Cancer Cells In Vitro

Wang Ma, Shengen Yi, Liangwu Lin, He Huang, Tao Peng, Zhongtao Liu, Zhipeng Liu, Dongni Pei, Xiongying Miao,
Yu Wen, Wei Chen, and Li Xiong

Sci. Adv. Mater. 8, 1145-1153 (2016)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.