Science of Advanced Materials

Volume 9, Number 3/4 (March/April 2017) pp.303-695

–––––––––––––––––––––––––––––– A SPECIAL ISSUE –––––––––––––––––––––––––––––––––
A Special Issue on Functional Nanomaterials and Applications
Guest Editors: Wei Chen, Mingying Peng, Eugeniusz Zych, Yun Gao, and Bruno Viana
Sci. Adv. Mater. 9, 303–305 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEW –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
The Photoluminescence Origin of Self-Activated Tungstates and Molybdates
Bangfu Ding, Chao Han, Junying Zhang, Wei Chen, Lun Ma, and Zilong Tang
Sci. Adv. Mater. 9, 306–315 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES –––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Synthesis and Photoluminscence Properties of Morphology- and Microstructure-
Controlled S-Doped ZnO Nanostructures

Anzheng Hu, Shaohua Qu, Jingyang Wang, Guiji Liang, Huawei Wu, and Dan Zhan
Sci. Adv. Mater. 9, 316–320 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Friction and Wear Properties of Si3N4+ SiC Gradient Ceramics
Bei Chen and Chuan Cheng
Sci. Adv. Mater. 9, 321–325 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of Co and Cu Doped MoS2 and Its Property in Lithium Ion Battery
Guohua Li, Haibiao Sun, Shiquan Wang, and Chuanqi Feng
Sci. Adv. Mater. 9, 326–330 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Electrochemical Properties of Li[Ni1/3Co1/3Mn1/3]O2 for Lithium Ion Batteries
Lin Li, Chuanqi Feng, Hao Zheng, Jun Wang, Jiazhao Wang, and Peixin He
Sci. Adv. Mater. 9, 331–335 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Properties of Zn4Sb3 In Thermoelectric Materials
Dingguo Tang, Wenyu Zhao, Jian Yu, Ping Wei, Hongyu Zhou, Wanting Zhu, and Qingjie Zhang
Sci. Adv. Mater. 9, 336–342 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Intense 2.7 m Emission, Lifetime and Mechanism of Er3+:LaF3 Nanocrystals
Embedded Germanate Oxyfluoride Glass Ceramics

Guobo Wu, Shaohua Fan, Weixi Ma, Jianrong Qiu, and Guoping Dong
Sci. Adv. Mater. 9, 343–348 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Luminescence and Energy Transfer Process in YNbO4:Bi3+, Sm3+ Phosphors
Hai Guo, XianNian Chi, YunLe Wei, Hyeon Mi Noh, Byung Kee Moon, Sung Heum Park, Jung Hyun Jeong,
and Kwang Ho Kim

Sci. Adv. Mater. 9, 349–352 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Mid-Infrared Luminescence of Pr3+-Doped GeS2–Ga2S3–PbI2 Bulk Chalcohalide Glasses
Hongyan Chen, Xiaoxia Cui, Haitao Guo, Yantao Xu, Zhao Quan, Ning Wang, and Bo Peng
Sci. Adv. Mater. 9, 353–358 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Near-Infrared Quantum Cutting of Ln3+/Yb3+ (Ln = Pr, Tb, Tm) Couples in Ca3Ga2Ge3O12
Daqin Chen, Jiasong Zhong, MingYe Ding, and Zhenguo Ji
Sci. Adv. Mater. 9, 359–366 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Photoluminescence and Long Persistent Luminescence Properties of a Novel
Green Emitting Phosphor Ba2Y(BO3)2Cl: Tb

Yahong Jin, Yihua Hu, Li Chen, Xiaojuan Wang, Zhongfei Mu, and Guifang Ju
Sci. Adv. Mater. 9, 367–373 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Photoluminescence Properties of the Mixed Valence of Europium in Sr5(BO3)3Cl Host
Shaoan Zhang, Yihua Hu, Li Chen, Xiaojuan Wang, Guifang Ju, and Yan Fan
Sci. Adv. Mater. 9, 374–380 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Persistent Luminescence and Radiative Energy Transfer in LiBaPO4:Eu2+,Pr3+
Guifang Ju, Yihua Hu, Li Chen, Xiaojuan Wang, Zhongfei Mu, Yahong Jin, Shaoan Zhang, and Ren Chen
Sci. Adv. Mater. 9, 381–385 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Novel Orange Emitting Long Persistent Phosphor CdGeO3:Sm3+
Yahong Jin, Yihua Hu, Li Chen, Yinrong Fu, Zhongfei Mu, Guifang Ju, Jun Lin, Zhonghua Wang, and Feihong Xue
Sci. Adv. Mater. 9, 386–391 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

Observation on a Novel Green-Yellow Afterglow in Tb3+ Doped Sr3Al2O5Cl2 Phosphor
Ren Chen, Yihua Hu, Li Chen, and Xiaojuan Wang
Sci. Adv. Mater. 9, 392–397 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Structure Controlled Luminescence Properties in Cu and/or Sn Doped Borate Glasses
Lingfeng Zhou, Qing Jiao, Qianyi Zhang, Fan Tian, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu
Sci. Adv. Mater. 9, 398–402 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Annealing Temperature on Structural, Morphology, Optical and
Photocatalytic Properties of -Ga2O3 Thin Films

Yinzhen Wang, Ning Li, Pingping Duan, Liaolin Zhang, Benli Chu, Qinyu He, and Jianrong Qiu
Sci. Adv. Mater. 9, 403–407 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Effect of ZnS/ZnO on the Formation, Luminescence and Optical Amplification of
PbS Quantum Dots Doped Glasses

Xiongjian Huang, Guobo Wu, Suiying Ye, Botao Wu, Jianrong Qiu, and Guoping Dong
Sci. Adv. Mater. 9, 408–414 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Controlling the Synthesis and Optical Properties of Sm3+-Doped NaREF4 (RE = Y and Gd)
and LnF3 (Ln = Y, La, and Gd)

Chunyan Cao, Siling Guo, Reping Cao, and An Xie
Sci. Adv. Mater. 9, 415–419 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Luminescent Properties and Energy Transfer of Ca1.94Zn0.43Al1.25Si1.38O7:Ce3+, Eu2+ Phosphor
Chao Liang, Hongpeng You, Yibing Fu, Xiaoming Teng, Kai Liu, and Jinhua He
Sci. Adv. Mater. 9, 420–423 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Luminescence and Scintillation Properties of Cerium Activated Na2O–P2O5–Gd2O3 Glasses
Jianbang Zhou, Jiuping Zhong, Jiaoyu Dai, Zugao Xiao, Jianhui Zhang, Qiang Su, and Shangke Pan
Sci. Adv. Mater. 9, 424–429 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


How to Improve Properties of Functional Films by Sol–Gel Technique
Natalia Korobova
Sci. Adv. Mater. 9, 430–434 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Solution-Based Synthesis of Colloidal Cu2ZnSnS4 Nanocrystals and Study of
Their Optical Properties

Lang Pei, Weidong Xiang, Yun Wang, and Xiaojuan Liang
Sci. Adv. Mater. 9, 435–441 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced Luminescence of Double Perovskite Na(La,Gd)MgWO6: Eu3+ Phosphor Based
on A-Site-Induced Energy Transfer

Le Zhang, Quan Liu, Nan Ding, Hao Yang, Jian Zhang, and Qitu Zhang
Sci. Adv. Mater. 9, 442–451 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of Layered Rare-Earth Hydroxide Intercalated with Benzoate Ions
Lin Zhang, Danyu Jiang, Na Zhang, Jinfeng Xia, and Qiang Li
Sci. Adv. Mater. 9, 452–455 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


An Efficient Red Phosphor Li+, Mn4+ Co-Doped Sr4Al14O25 for Warm White Light Emitting Diodes
Lili Meng, Lifang Liang, and Yanxuan Wen
Sci. Adv. Mater. 9, 456–459 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of B2O3 on the Luminescent Properties of Tb3+-Activated Silicate Glasses
Airong Liu, Xinjie Jin, and Shiming Huang
Sci. Adv. Mater. 9, 460–463 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Inorganic Amorphous Phosphor Containing ns2-Type Sn2+ Emission Center
Hirokazu Masai, Yasuhiro Yamada, Toshiro Tanimoto, Yomei Tokuda, Yoshihiko Kanemitsu, and Toshinobu Yoko
Sci. Adv. Mater. 9, 464–468 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Surface Energy and Band Structure of WO3 Thin Films
D. B. Migas, V. L. Shaposhnikov, V. E. Borisenko, and N. V. Skorodumova
Sci. Adv. Mater. 9, 469–474 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Yellow White to Blue White Tunable Luminescent Properties of Dy3+, Tm3+ Doped
Sr2LiSiO4F Phosphors for Near-UV Light-Emitting Diodes

Mubiao Xie, Dongyu Li, Guoxian Zhu, Lihua Zeng, LiQin Qin, Lihong Xie, and Tingting Huang
Sci. Adv. Mater. 9, 475–479 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Improved Luminescence of Red Phosphor CaAl12O19:Mn4+ by Modification of Synthesis Process
Junmei Hu, Taomin Yang, Jing Lu, Jiaguo Wang, and Yuexiao Pan
Sci. Adv. Mater. 9, 480–484 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A New Red Aluminate Phosphor CaAl12O19 Activated by Bi2+ for White LEDs
Jiayu Zheng, Liyi Li, and Mingying Peng
Sci. Adv. Mater. 9, 485–489 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Low Temperature Spectroscopic Properties of Divalent Bismuth Doped Ba2P2O7 for
White Light LEDs

Liyi Li, Mingying Peng, and Lothar Wondraczek
Sci. Adv. Mater. 9, 490–494 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Enhanced 2.85 m and 2.0 m Emission from Er3+/Yb3+/Ho3+ Triple Doped Germanate Glass
Guowu Tang, Qi Qian, Xin Wen, Kangliang Peng, Wei Lin, Guanxiang Zhou, and Zhongmin Yang
Sci. Adv. Mater. 9, 495–500 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Efficient Degradation of Rhodamine B by a Fenton-Like Reaction Using BiFeO3
Nanocubes as Catalysts

Yajun Qi, Zhike Liu, Chaojing Lu, and Tianjin Zhang
Sci. Adv. Mater. 9, 501–506 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Facile Method to Prepare Aligned Porous Magnetic Silica Monoliths from
Directional Freeze-Drying

Lu Lu, Yulei Wei, and Lei Qian
Sci. Adv. Mater. 9, 507–513 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Photoluminescence Properties of a New Orange-Red-Emitting Sm3+-Doped Potassium
Calcium Silicate Phosphor

Ruijin Yu, Mengfan He, Nannan Xie, Hyeon Mi Noh, Byung Kee Moon, Byung Chun Choi, and Jung Hyun Jeong
Sci. Adv. Mater. 9, 514–518 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Luminescence Properties of Ca0.8-xSr0.2F2:xEu2+ Blue Light Conversion Agents
Quanmin Sun, Guangqi Hu, Yingsen Yu, Zhiping Zhou, Bingfu Lei, Xiaotang Liu, and Xiping Jing
Sci. Adv. Mater. 9, 519–522 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Characterization of CaF2:Yb3+, Er3+ Up-Conversion Phosphor
Zhiping Zhou, Yingsen Yu, Quanmin Sun, Xiaotang Liu, Bingfu Lei, and Yun Yan
Sci. Adv. Mater. 9, 523–527 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effect of Substituting Y3+ for Ca2+ on the Up-Conversion Luminescence Properties of
CaF2:Yb3+, Er3+

Yingsen Yu, Zhiping Zhou, Quanmin Sun, Xiaotang Liu, Bingfu Lei, and Yun Yan
Sci. Adv. Mater. 9, 528–532 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A Photochromic Fluorescent Probe for Hg2+ Based on Dithienylethene-Rhodamine B
Dyad and Its Application in Live Cells Imaging

Sheng Wang, Chengpeng Li, Li Xu, Tang Xu, Yingnian Lv, Young-A Son, and Derong Cao
Sci. Adv. Mater. 9, 533–540 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Co-Precipitation Synthesis of YAG:Ce Nanophosphor and Vacuum Sintering
Fabrication of Transparent Ceramics

Huiqun Cao, Bing Lu, Hong Xin, Qi Qiu, Bin Yu, Rui Ma, Biyu Lin, and Jingjing Chen
Sci. Adv. Mater. 9, 541–545 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Electrochemical Performance of MoS2 Cathode Prepared by Exfoliation-Restacking
Process for Lithium Ion Batteries

Shiquan Wang, Qing Zhang, Xueya Jiang, Diwei Zheng, Lin Li, Shan Xu, Hao Zheng, Seung-Joo Kim, and Chuanqi Feng
Sci. Adv. Mater. 9, 546–551 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Influence Mechanism of Doped Halogen Ion on the Temperature Quenching
Performance of Sr3SiO5:Eu Phosphors

Lingli Wang, Haiyong Ni, Qiuhong Zhang, and Fangming Xiao
Sci. Adv. Mater. 9, 552–554 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Remarkable Absorbability Enhancement of TiO2 Through Surface Modification by LiF
Xiaohong Xia, Hao Liu, Dafeng Yu, Yuwen Bao, and Yun Gao
Sci. Adv. Mater. 9, 555–561 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Investigation of Radial Mesoporous Bioactive Glass Particles as Drug Carriers for
Inhibition of Tumor Cells

Xian Li, Guohou Miao, Xiaofeng Chen, Guang Yuan, Hui Liu, Cong Mao, Xiongjun Shen, and Chengyun Ning
Sci. Adv. Mater. 9, 562–570 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Defect Related Vioelt-Blue Luminescence in SrZrO3 Nano-Crystals Prepared by Sol–Gel Method
Xiaoyan Fu, Xia Sun, Junpeng Shi, Huizi Man, Jia Xu, and Hongwu Zhang
Sci. Adv. Mater. 9, 571–574 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Luminescence and Structural Features for Eu3+ Ions in Ca5(PO4)3F Phosphor
Xuebin Qiao and Hyo Jin Seo
Sci. Adv. Mater. 9, 575–581 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Rare Earth Ions (Ce3+, Eu2+ and Eu3+) Activated Silicate Oxyapatites in CaO-Y2O3-SiO2
System for WLEDs

Xianyuan Su, Linlin Liu, Yan-Min Yang, Fang Yu, Xiaodong Li, Chao Mi, Yanzhou Liu, Gang Li, Fuyun Jiao, and Hyo Jin Seo
Sci. Adv. Mater. 9, 582–586 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Photoluminescence Properties of La2Ti2O7 :Pr3+/Tb3+ Phosphors
Mingming Li, Xian Yuan Su, Yan Min Yang, Linlin Liu, Fang Yu, Xiaodong Li, Boning Han, Jianhong Wu, and Hyo Jin Seo
Sci. Adv. Mater. 9, 587–590 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Long Lasting Luminescence and Photocatalytic Properties of Zinc Gallogermanates
Lei Li, Yinhai Wang, Jinyu Li, Hui Zhao, and Zhengfa Hu
Sci. Adv. Mater. 9, 591–596 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Structure and Upconversion Luminescence of Er3+, Yb3+ Codoped CaNb2O6 Thin Films
by Pulsed Laser Deposition

Yinzhen Wang, Ning Li, Pingping Duan, Juqing Di, Liaolin Zhang, Benli Chu, and Qinyu He
Sci. Adv. Mater. 9, 597–601 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Eu3+ Ionic State Confirmation and as Phase-Transition Probe of Mg/Al-Layer Double Hydroxide
Shengjie Yu, Jingshan Hou, Yongzheng Fang, and Na Zhang
Sci. Adv. Mater. 9, 602–607 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


PluronicF127 Micelles Template Biomimetic Assembly and Optical Properties of
Red Fluorescent Silica Nanocapsules

Xiong Zhang, Yuebin Li, Yaxuan Cai, Yi Zhang, Yiqun Tian, Lin Wang, Haoshuang Gu, and Wei Chen
Sci. Adv. Mater. 9, 608–615 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optical Properties of Monodisperse ZnSe:Mn/ZnS Core–Shell Nanocrystals Synthesized
via an Alkylthiol-Assisted Phosphine-Free Method

Tingting Li, Yuebin Li, Gai Xu, Guihuan Du, Fei Wang, Junbo Han, Junpei Zhang, Zongwei Ma, Zuli Liu, and Kailun Yao
Sci. Adv. Mater. 9, 616–623 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Systematic Synthesis and Optical Property Studies of Monodisperse NaYF4:
Yb3+, Er3+ Nanocrystals with Pure Hexagonal Phase

Zhaozhi Li, Yuebin Li, Xianghui Zhang, Lin Wang, Bo Hu, Yi Zhang, Haoshuang Gu, and Wei Chen
Sci. Adv. Mater. 9, 624–629 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


The Origin of the Two-Peak Emission in Novel CaMnSi2O6:Eu2+ Phosphor
Xue Chen, Zhiguo Xia, Maxim S. Molokeev, and QuanLin Liu
Sci. Adv. Mater. 9, 630–634 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


A High-Effective Method to Prepare VO2(M) Nanopowders and Thin Films with
Excellent Thermochromic Properties

Guanqi Chai, Tao Yang, Hua Zhang, Yaoming Sun, Xiang Yu, Xiudi Xiao, and Gang Xu
Sci. Adv. Mater. 9, 635–640 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Influence of Anodization Voltage on Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized
Solar Cells Based on TiO2 Nanotube Array

Jinghua Hu, Li Zhao, Yingping Yang, Shimin Wang, Hong Liao, Xiaodong Sun, S. Q. Tong, and Binghai Dong
Sci. Adv. Mater. 9, 641–648 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Down-Conversion Energy Transfer Enhancement in Ce3+, Nd3+-Doped Yttrium
Aluminum Garnet Photonic Crystals

Qi Wang, Jianbei Qiu, Zhengwen Yang, Zhaoyi Yin, and Dacheng Zhou
Sci. Adv. Mater. 9, 649–653 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Energy Interaction Between Sm3+ and Eu3+ in Ca2Ge7O16 Phosphor
Ting Wang, Bitao Liu, Xuhui Xu, Dacheng Zhou, Jianbei Qiu, and Xue Yu
Sci. Adv. Mater. 9, 654–660 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Luminescence Properties of CaAlSiN3: Eu2+
Jin Wang, Haoran Zhang, Bingfu Lei, Hanwu Dong, Haiming Zhang, Yingliang Liu, Mingtao Zheng, and Yong Xiao
Sci. Adv. Mater. 9, 661–667 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Multi-Color Tunable Luminescence in Yb3+, Er3+ Codoped NaYF4 Nanocrystals Based
on Size-Dependent

Yi Qin, Zhengwen Yang, Yong Yang, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu
Sci. Adv. Mater. 9, 668–672 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis of Lanthanum Modified Titanium Pillared Montmorillonite and Its Application for
Removal of Phosphate from Wastewater

Yanqing Zhang, Yimin Zhang, Tao Liu, Zhaoquan Ai, and Shifang Yang
Sci. Adv. Mater. 9, 673–681 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Optimization of Ag Nanoparticles on Thermoelectric Performance of Ba-Filled Skutterudite
Kunling Peng, Lijie Guo, Guoyu Wang, Xianli Su, Xiaoyuan Zhou, Xingfeng Tang, and Ctirad Uher
Sci. Adv. Mater. 9, 682–687 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Molten Salt Synthesis of -NaYF4:Yb3+, Ln3+ (Ln = Er, Tm, and Ho) Micro/Nanocrystals
with Controllable Morphology and Multicolor Upconversion Luminescence

Mingye Ding, Daqin Chen, Jiasong Zhong, Yaru Ni, Chunhua Lu, Zhongzi Xu, and Zhenguo Ji
Sci. Adv. Mater. 9, 688–695 (2017)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.