Journal of Nanoengineering and Nanomanufacturing

Volume 4, Number 4 (December 2014) pp.261-360

––––––––––––––––––––––––––––––––– A SPECIAL ISSUE –––––––––––––––––––––––––––––––––

A Special Issue on Functional Nanomaterials: Nanomanufacturing and Applications
Guest Editors: Yao Wang, Xiaobo Sun, Chao Zhang, and Jiyan Liu
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 261-262 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– REVIEWS ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Recent Progress of Nanodielectric Layer in Organic Field-Effect Transistors
Xinjun Xu, Mingchao Ma, and Lidong Li
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 263-278 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


An Overview of the Material and Structure of the Porous Scaffold for Artificial Cornea
Yingchao Zhang, Yao Li, Yuanyuan Du, Zuosen Shi, and Zhanchen Cui
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 279-288 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– ARTICLES ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Effect of Fullerene Additives on Thermal Conductivity of Graphite Nanoplatelets-Epoxy
Composites

Xiaobo Sun and Lin Guo
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 289-293 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


An Inverted Nano Pyramids and Grooves Surface for Surface Enhanced Raman Spectroscopy
Mingliang Jin, Kun Rao, Yunfei Zhu, Guofu Zhou, and Lingling Shui
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 294-298 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Surface Ligand-Exchange Route to Blue Light-Emitting of Mg Doped ZnO Quantum Dots
Liu Bingxin, Yang Jing, and Lü Changli
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 299-305 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Effects of Rice Husk Nano-Silica and Methylcyclohexylphosphinate on the Thermal and
Fire-Retardant Properties of Epoxy Resin

Xueqing Liu, Jiyan Liu, Liyong Zou, Xiaomeng Wang, Wenjun Wei, Shaojun Cai, and Chenglong Hu
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 306-310 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Three-Dimensional Architecture of Carbon Nanotube-Anchored Carbon Nanofiber
Epoxy Composite

Gregory Lui, Xiaobo Sun, Lijuan Yang, Yun-Seok Jun, Ricky Tjandra, and Aiping Yu
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 311-315 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Photoswitchable Layer-by-Layer Nanostructured Multilayer Films for Drug Delivery
Juan Wang, Congcong Ni, Xiaoyong Zhang, Zhengtao Zhang, Qingliang You, Rongxiang He,
Jian Shi, Jiyan Liu, Yiping Cao, and Yong Chen

J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 316-320 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Atomic-Layer-Deposited Transparent Conductive Oxide for Enhancing Antireflection of
Catalytically Etched Silicon Nanowire Arrays

Juanjuan Zou, Kenan Zhang, Yun Zhang, Xin Chen, Guolin Yu, and Ning Dai
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 321-325 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Proton-Initiated Darkening and UV-Originated Re-Brightening Photoluminescence of
Colloidal Quantum Dots

Tiaoxing Wei, Kenan Zhang, Yang Yue, Meiying Ge, Wenjing Dong, Yun Zhang, Juanjuan Zou, Yan Sun,
Xin Chen, and Ning Dai

J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 326-329 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Synthesis and Antibacterial Performance of Silver Bromide and Silver Nanoparticles
Zhe Su, Sisi Huang, Meng He, Chaofan Dong, Linzhi Wu, Chunhui Li, Jinxia Liu, Mingming Yu, and Liuhe Wei
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 330-335 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Preparation and Application of High Surface Area Activated Carbon Based on Pine Nut Shell
Xuebin Chu, Likun Zhao, Yunze Sun, Hanbo Xie, and Chunyu Xi
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 336-340 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Performance Evaluation of A Newly Developed Lateral Flow Assay for Human Heart-Type Fatty
Acid Binding Protein (h-FABP)

Fangfang Huang, Wei Jin, Ji Li, and Man Wang
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 341-347 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Table of Contents to Volume 4, Numbers 1-4, 2014

J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 349-351 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Author Index to Volume 4, Numbers 1-4, 2014
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 352-357 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]


Subject Index to Volume 4, Numbers 1-4, 2014
J. Nanoeng. Nanomanuf. 4, 358-360 (2014)
[Abstract] [Full Text - PDF] [Purchase Article]Terms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.