BACK

Science of Advanced Materials
ISSN: 1947-2935 (Print); EISSN: 1947-2943 (Online)
Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.

Accepted/In Press Articles


This page lists all the Accepted/In press articles in Science of Advanced Materials (SAM).
Some of the manuscript information such as Titles/Authors names, etc may change upon
final publication.

RESEARCH ARTICLES


13SAM03-01
Preparation and performance of rod-like lithium-rich spinel Li1+xMn2-xO4 by the
hydrothermal synthesis-solid phase calcination method

Hong-Yan Xie, Ye-Zhu Li, Ya-Qing Zhang, Hui-Xin Jin, Qiang Zhang, Kai-Feng Li

13SAM03-02
Effect of thermal cycling aging on the surface microhardness and roughness of
resin-infiltrated enamel lesions

Yu Wu Su, Chao Zhang, Shan Shan Liu, Liang Yue Pang, Huan Cai Lin, Qing Hui Zhi

13SAM03-03
Genipin-cross-linked layer-by-layer chitosan/hydroxyapatite composite rod for bone fracture fixation
Xing-ming Wang, Wei Zhi, Liu Liu, Xi-ming Pu

13SAM03-04
Preparation of Novel Ag-Si-TiO2 composite and Research on Its
PhotocatalyticDegradation of Formaldehyde

Yongjun Wu, Nina Xie , Lu Yu

13SAM03-05
Preparation of Bi2WO6/Fe3O4 Composite and Photocatalytic Degradation of Bisphenol A
Tie-hong Song, Jin-yao Li, Kai Zhao, Yan-jiao Gao

13SAM03-06
Thickness-dependence of surface reconstruction on the (001) surface of
ultrathin silicon nanosheets by density functional tight binding simulations

Lijun Wu, Baoqian Chi, Longhai Shen, Lin Zhang and Yang Qi


13SAM03-07
Polycarbonate Colours Optimization Using Box Behnken Design (BBD)
Usman Saeed


13SAM03-08
Effect of Overheating and Incorrect Material Selection on Power Plant Superheater Tube
Essam R. I. Mahmoud, Vineet Tirth, Ali Algahtani, A. Aljabri, Sohaib Z. Khan


13SAM03-09
Calculation Method of Fracture Conductivity Based on Performance of Proppant Material
Yun-Xiang Zhao, Da-Li Guo, Chuan-Xin Zhang, Zi-Xi Guo, and Yi-Cheng Sun


13SAM03-10
Physical and Mechanical Characterization of Poly (methyl methacrylate) Based
Cements for Bone Regeneration

Abeer Sheikh, Eraj Humayun Mirza, Saif ur Rehman Baig, Fatima Fareedi, Umar Khan, Usama Aftab,
Umar bin Irfan, Aftab Ahmed Khan, Berrah Abdul Haleem, Muhammad Muzammil Khan and
Syed Muhammad Omair, Abdulaziz Abdullah Al-Khureif13SAM03-11
Controllable synthesis of spindle-shaped -FeOOH and its effective adsorption for
high concentrated Congo red

Wei Liu, Huiming Cao, Miao Tian, Zhongpeng Wang, Liguo Wang, Fang He


13SAM03-12
Supercapacitance Property Study of 3D open-framework Prussian Blue in Neutral Electrolyte
Wei Pan, Mu Zhang, Dongfeng Xue, Xudong Sun


13SAM03-13
Electro-magnetic Wave Absorbing Properties Study of Nano-composites Based on Fe3O4
Yihan Jin, Xi Luo, Jinglin Zhang, Yipeng Yu, Jing An, Jianfu Zhang, Dongliang Zhao, Kewei Gao


13SAM03-14
Role of microRNA-24 Transfection Mediated by Silica Nanoparticles in Apoptosis of Cardiomyocyte
Zonghu Wu


13SAM03-15
Preparation of Snake Neurotoxin Nanocapsules and the Analgesic Mechanism of P38
Mitogen-Activated Protein Kinase Signal Pathway Combining Snake Neurotoxin
Nanocapsules with Gabapentin

Fengting Yin, Xiaokun Li, Weili Zhang


13SAM03-16
Synthesis and enhanced electro-magnetic wave absorbing properties of rGO-Fe3O4
PANI ternary nano-composites

Yihan Jin, Xi Luo, Jinglin Zhang, Yipeng Yu, Jing An, Jianfu Zhang, Dongliang Zhao, Kewei Gao


13SAM03-17
Effects and Mechanisms of Drug-loaded Ulinastatin Nanoparticles on Inflammatory
Response in Sepsis

Shenming Xiong, Weidong Guo, Zhangpeng Ren, Yun Fu


13SAM03-18
High-potential Pseudocapacitive Energy Storage System: Iron-Based Polyferric
Sulfate Electrolyte and Partially Sacrificial Graphite Electrode

Wei Pan, Mu Zhang, Wenyi Tang, Yanyan Man, Kunfeng Chen, Dongfeng Xue, Xudong Sun


13SAM03-19
Preparation of A New Nanobody and Its Usage in Treatment of Spontaneous Hypertension
Zonghu Wu


13SAM03-20
Preparation of Targeted Drug-loaded Nanobubbles and Its Effect in Improvement of
Renal Function in Patients with Hyperuricemia

Han Xia, Yujing Zhang, Gengxin Guo, Aixiang Liu, Jing Liu


A SPECIAL ISSUE ON "Functional Materials for Advanced Applications"
GUEST EDITORS: Yanchao Mao, Zheng Zhang, M.-Sadeeq (Jie Tang) Balogun, Yongchao Huang


REVIEW ARTICLES
13SAM04-R1

Research progress of liquid crystal polymer composites in augmented and virtual reality
Xiao-Min Liu, Bing-Bing Zhang, Zi-Yang Niu, Meng-Zhu Du, and Su-Xiao Li


13SAM04-R2
Biomaterials for repairing gaps after peripheral nerve injury
Dong-Xu Huang, Jiang-Nan Li, Ge-Yi Zhang, Wen-Gang Wang, Lei Xia, Xu Gong, Nan Zhou


13SAM04-R3
Zoom unit in augmented reality: liquid lens
Xiao-Min Liu, Zi-Yang Niu, Bing-Bing Zhang, Meng-Zhu Du, and Peng-Bo Chen


RESEARCH ARTICLES
13SAM04-01

Synthesis of Bi2MoO6/BiOI composites for visible light driven photocatalytic
degradation of methylene blue

You Zhang, Ning Xie, Lu Zhang., Fenghuang Wu, Zifei Xie, Qibin Fu, Yuxiang Wang, Jiaxiu Liu, Wenjie Fan


13SAM04-02
One Functionalized Polyoxovanadates Hybrid Material based on Arsonic Acid with Highly
Effective Catalytic Property of Sulfides

Mingyu Dou, Wenli Zhao, Jie Lin, Xianqiang Huang, and Dacheng Li


13SAM04-03
Enhanced Negative Thermal Expansion Property Deduced by the Breaks of Superstructure
Niu Zhang, Ming-Yi Wu, Ya-Ming Liu, Meng-Jie Yang, Ming-Ju Chao, and Er-Jun Liang


13SAM04-04
Upconversion luminescence and temperature sensing of InNbO4:Er3+/Yb3+ phosphors
Xingbang Dong, Huanjun Zhang, Yi Li, Zheng Wang, Yang Yang, Shiquan Feng, Yongqiang Wang,
Chaosheng Yuan, Kun Yang, Xuerui Cheng13SAM04-05
Influence on Electrochemical Properties of Different Types of Manganese Oxides
Xian-Feng Li, Gui-Qiang Diao, Fang Xie, Wen-Hua Liao, Luigi Agostini, Ding-Shu Xiao,
Guo-Cong Liu, Wei-Xin Wu, Hong-Bing Zhan, Shuang-Wu Huang13SAM04-06
Graphene directly growth on non-metal substrate from amorphous carbon nano films
without transfer and its application in photodetector

Kun Xu, Pei Ding, Yan Li, Leiming Chen, Junwei Xu, Xiangyang Duan, Fanguang Zeng


13SAM04-07
Preparation and Chemical Protective Clothing application of Sulfonated Poly (2, 6-
dimethyl-1, 4- phenyleneoxide)

Yue Zhao, Lei Li, Ling-Yun Wang, Xiao-Peng Li, Xin-Bo Wang, Zuo-Hui Ji, He-Guo Li,
Quan-Fu Men, and Jin-Yi Zhong13SAM04-08
Effect of C:SiO2 ratio on heating behavior and photoluminescence property of SiC by microwave
Xin-yue Zhang, Qian-cheng Gao, Bo-zhen Song, Li Guan, Lei Fan, Biao Zhao, Bing-bing Fan,
Hai-long Wang, Hua-zhen Sun, Lei-ming Chen, and Rui Zhang13SAM04-09
C36 dimer fatty acid-based flexible unsaturated polyester resin: improvement of
properties by adjusting the intermolecular crosslinking structure

Xue Huang, Xu-Ming Yan, Wen-Jie Chen, Chun-Yuan Tan, Guo-Qiang Yin and Guang-Zhu Feng


13SAM04-10
Study on Electrochemical Stripping Method of Graphene Electrode and Its
Capacitive Properties

Qi Qin, Yi-Ran Cui, Meng Song, Ji-Yuan Li, Yan-Jie Wang, Jing Wang and Dian-Bo Zhang


13SAM04-11
AC Impedence Properties of Multifunction Ceramics ZrScMo2VO12
Xiang-Hong Ge, Xing-Xing Ding, Bao-He Yuan, Xian-Sheng Liu, Yong-Guang Cheng


13SAM04-12
Achieving atom localization in noise spectrum from a loop three level atom
Xue-Hua Zhang*, Wen-Tao Jin, Li-min Zheng, Jun-Lan Feng


13SAM04-13
Patternable quantum-dot photoresist with high photolithographic uniformity
Jian-Yao Lin, Yu Chen, Yun Ye, Sheng Xu, Tai-Liang Guo, and En-Guo Chen


13SAM04-14
Preparation and Characterization of Capric-Lauric Acid/Silicon Dioxide
Nanocapsules as Phase Change Energy Storage Materials

Lin Xing, Yong-Sheng Yu, Xiang-Hong Ge, and Lin-Feng Yang


13SAM04-15
AlGaAs/InGaAs High-Electron Mobility Transistors Fabricated Using Silicon Nitride
Passivation and Selective-Etching Process

Yu-Shyan Lin and Chun-Cheng Lin


13SAM04-16
Synthesis and Electrochemical Performances of MnV2O6/rGO Nanocomposite as New
Anode Material for Lithium-ion Battery Application

Hao Zheng, Lin Li, Shu-Ting Peng, Mo-Xi Li, Li-Hong Yang, Chuan-Qi Feng, Shui-Jin Yang


13SAM04-17
Bond integrity and surface topography of orthodontic metal brackets to ceramic and
polymer-based restorations. An in-vitro study design

Ali Alqerban


13SAM04-18
Microbial-induced mineralization of zinc ions based on the degradation of toluene
and its characterization

Yiyan Lv, Qiwei Zhan, Xiaoniu Yu


13SAM05-01
Effects of A/B-site co-doping on microstructure and dielectric thermal stability of AgNbO3 ceramics
Hongpei Ran, Huiling Du, Cuiying Ma, Yingying Zhao, Danni Feng, Hang Xu


13SAM05-02
Enhanced photoluminescence properties of POSS-based hybrid phosphors for anti-
counterfeiting and flexible composite applications

Jae Yong Jung, and Soung Soo Yi


13SAM05-03
Effects of Sizes and Anisotropy Constants of Magnetic Nanoparticles on
Hyperthermia Temperature Increase with Time

Dongkai Qiao, Yu Deng, Chia-Chieh Ho, Ching-Yen Ho, Bor-Chyuan Chen, Mao-Yu Wen, Chang-Wei Xiong


13SAM05-04
The Piperidine-H2O-CO2 System for Sequestering Highly Concentrated CO2
Jeong Ho Choi, Jong Tak Jang, Chan Young Park, Soung Hee Yun, Won Hee Jo, Jung-Hyun Lee, Yeo Il Yoon


13SAM05-05
Kinetic model of adiabatic temperature rise of mass concrete
Shou-kai Chen, Bo-wen Xu


13SAM05-06
Modification of hardness properties characterizing carbon steel ASTM A36 using
bagasse ash from the waste of sugarcane industries

Nakarin Srisuwan, Phuri Kalnaowakul, Aphichart Rodchanarowan and Trinet Yingsamphancharoen


13SAM05-07
First-principles study on Al/Al3Hf heterogeneous nucleation interface
Ziming Zhuo, Hongkui Mao, Yizheng Fu


13SAM05-08
Structural, thermal, morphological and magnetic properties of Al3+-doped
nanostructured spinel nickel ferrites

Sami-ullah Rather, Abdulrahim Ahmad Al-Zahrani, Usman Saeed, O. M. Lemine, Saad S. A.
Al-Shahrani, Arshid Mahmood Ali, M. M. Alam13SAM05-09
Encapsulation of Lemongrass Oil for Antimicrobial and Biodegradable Food Packaging Applications
Fidan Ozge Can, Muhammed Zeki Durak


13SAM05-10
Application of optimised nanocarbon materials and biofertilisers as a potent
superfertiliser: Towards sustainable agriculture production

Mohamed Helmi Hadj Alouane, Faheem Ahmed, Nermin Adel Hussein El Semary, Munirah F Aldayel,
Fatimah H Alhaweti, and Olfa Nasr13SAM05-11
A Simulation Investigation on Environment-induced Pitting Corrosion on the Metal Surface
Wei Zhang, Shengli Lv, Leijiang Yao, and Xiaoyan Tong


13SAM05-12
Preparation of Multifunctional Nanocomposites and Local Hyperthermia for Oral
Squamous Cell Carcinoma

Xiaosong Sun, Haiyan Guo, Yahong Fu, Shuang Wang, Wenjuan Feng, Ying Zheng


13SAM05-13
Phenotypic and genotypic identification of ureolytic bacteria isolated from coastal sites
Naief H. Al Makishah


13SAM05-14
Experimental Study on Acoustic Characteristics of Particle Breakage under
Combined Shear and Extrusion Load

Yu Luo Jian, Tong Xin and Wu Huang Yi


13SAM05-15
Preparation of Magnetic Drug Loaded Nanoparticles and Its Anticancer Efficacy
Against Nasopharyngeal Carcinoma Cells

Jingjing Chen, Cheng Kang


13SAM05-16
Preparation of Cadmium Telluride Quantum Dots and Its Effects on cAMP-CREB-
BDNF Signaling Pathway in Mouse Hippocampus

Ping Chen, Xinai Yue, Wei Dai, Xia Wang, Yingying Li, Hongjian Xie, Dongmei Jiang, Yongmei Jiang


13SAM05-17
Feasibility study on the precision polishing of zirconia ceramics with magnetic
compound fluid (MCF) slurry under the assistance of dielectrophoresis effect

Lijun Wang, and Yongbo WuTerms and Conditions  Privacy Policy  Copyright © 2000- American Scientific Publishers. All Rights Reserved.